Förklaring till feltyperna vid bedömning av översättarprovet

Bedömning av översättningarna utgår från två kategorier av feltyper, dels grova fel som innebär att översättningen inte överensstämmer med källtexten, dels övriga fel som till exempel handlar om betydelseglidningar, avvikelser från formlära och meningsbyggnad samt stilistiska och idiomatiska fel.

Här har vi ställt samman de olika feltyperna för att ge dig en förståelse för hur bedömningen av översättningsprovet går till.

Grova fel (GF)

Det främsta kännetecknet på ett grovt fel är att källtextens betydelse förändras, det vill säga att översättningen blir obegriplig för läsaren eller kan missförstås. Om översättningen innehåller ett grovt fel som gör att innehållet blir förvanskat underkänns provet i regel. Vad som bedöms som ett grovt betydelseförändrande fel beror på vilken typ av text det handlar om och inom vilket område texten rör sig. Detta gäller generellt för bedömningen av alla feltyper.

Feltyp 1: Betydelseförändrande översättningsfel

Förklaring: Fel som förvanskar så att betydelsen ändras på ett avgörande sätt. Till exempel rena felöversättningar eller negationer som har utelämnats.

Exempel:
”Studieresultaten visade att” … ska vara forskningsresultaten. Studieresultat är snarare skolbetyg eller dylikt.

Feltyp 2: Obegripliga formuleringar

Förklaring: Fel som innebär innehållet förmedlas så att förståelsen blir lidande. T.ex. förkortningar som är obegripliga, eller ordagranna översättningar som blir obegripliga på målspråket.

Exempel:

”Gluten innehåller mest vete, men även korn och råg.” Ska vara tvärtom: ”Vete, men även korn och råg, innehåller gluten.”

”De lever som ett ständigt gäng med början i själva peronismen vid makten.”

”Det här var alltså en olycka som ägde rum för att den som påstår att den inte gick att förutspå ljuger.”

Feltyp 3: Grova avvikelser från formlära och meningsbyggnad samt ortografiska fel

Förklaring: Fel som innebär att översättningen avviker från målspråkets formlära och meningsbyggnad. Om översättningen t.ex. följer källspråkets meningsbyggnad på ett sätt som strider mot målspråkets språkbruk, bedöms det som ett grovt fel. Även grovt felaktig användning av gemener/versaler, diakritiska tecken etc kategoriseras här.

Exempel:

”Även om för ungefär bara ett och ett halvt år sedan var människorna bekymrade över frågan.”

Feltyp 4: Grova terminologiska fel

Förklaring: Beroende på källtextens karaktär och ämnesområde är vissa termer så centrala att felöversättningar bedöms som grova fel.

Exempel:

”Företag med begränsat ansvar”…ska vara aktiebolag.

”För utrotningshotade arter bör befolkningsminskningen beaktas.”…ska vara populationsminskningen.

Feltyp 5: Grova idiomatiska fel

Förklaring: Felöversatta idiom och lexikaliseringar. Översättningen måste innehålla ett motsvarande idiom i målspråket. Annars bör idiomets betydelse förklaras på målspråket. Även ord och fraser som är osvenska kategoriseras här.

Exempel:

”Förbättra säkerheten på gåendens vägar” …ska vara gångvägar.

”Det finns en rättviseförfrågning i landet” … ska vara rop på rättvisa.

Feltyp 6: Utelämningar, ej översatta uttryck och egna tillägg och korrigeringar

Förklaring: Översättningen får inte utelämna något som är väsentligt för budskapet, lämna uttryck oöversatta eller innehålla egna tillägg om det inte är översättningstekniskt motiverat. Undantag kan vara kommentarer till företeelser som inte finns i målspråket samt uppenbara tryckfel.

Exempel:

”De är inte är berättigade till den fördelaktiga skatteberäkning som lagen om PIT föreskriver.” Ungefär inkomstskattelagen, måste översättas i detta sammanhang.

Feltyp 7: Alternativa översättningar

Förklaring: Alternativa översättningar är inte tillåtna. Läsaren ska inte behöva välja mellan olika alternativ. Detta gäller oavsett om alternativen är korrekta.

Exempel:

”Sjukhemmet lyder under federala (statliga) lagar och regler.”

Källtexten hade bara ordet federal.

Feltyp 8: Andra grova fel

Förklaring: Grova fel som inte kan placeras i ovanstående kategorier.

Exempel:

”Scientologerna har missbrukat domstolsväsendet genom att använda det, inter alia [bland annat (latin), översättarens anmärkning] för att …”

Källtexten innehöll inte latin.

Övriga fel (ÖF)

Somliga fel förändrar visserligen inte källtextens betydelse, men kan minska förtroendet för översättningen. Läsaren får svårare att tillgodogöra sig måltexten. Om en översättning innehåller flera övriga fel, godkänns den inte. Hur många övriga fel som kan accepteras i varje enskild översättning avgör bedömaren.

Feltyp 9: Betydelseglidning, mindre ordvalsfel och terminologiska fel

Förklaring: Ord eller uttryck som förstärker eller försvagar betydelsen i källtexten, en generell term för något specifikt eller tvärt om, ordval som känns fel i sammanhanget eller skapar osäkerhet hos läsaren.

Exempel:

”Mål avseende copyrightintrång.” Ska vara upphovsrättsmål.

Feltyp 10: Mindre avvikelser från formlära och meningsbyggnad

Förklaring: Felaktig kongruens i genus, numerus och bestämdhet samt prepositionsfel eller mindre ordföljdsfel.

Exempel:

”De svaranden motsatte sig anklagelserna.” Ska vara de svarande.

Feltyp 11: Mindre idiomatiska fel

Förklaring: Fel i ordkombinationer, som en god stilist inte skulle göra, men som ändå inte går att missförstå. Även formuleringar som känns otypiska för målspråket.

Exempel:
”…ger man på sin webbsida plats åt …”. Ska vara publicerar man på sin webbsida.

”Gå till centrumet” ska vara gå till centrum.

Feltyp 12: Stilistiska fel

Förklaring: Översättningen avviker stilistiskt från källtexten. Översättningen ska så långt som möjligt hålla samma stilistiska nivå. Inslag av en annan valör bör inte förekomma, även om det rent semantiskt inte innebär någon skillnad.

Exempel:

”Ingen håller vare sig koll eller räkning därpå”. Ska vara: Ingen kontrollerar antalet x.

Feltyp 13: Stavfel

Förklaring: Stavfel och avvikelser från målspråkets skrivregler.

Exempel:

”Stiftelsen lydde under mynidigheten, och universitetetet.”

Feltyp 14: Andra mindre fel och brister

Förklaring: Mindre fel och brister som inte kan placeras i ovanstående kategorier.

Har du frågor om översättarprovet?

Kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-01