Det här händer efter översättarprovet

Här får du reda på vad som händer efter att du skrivit översättarprovet.

Bedömning av delprov 1

 • Du får resultatet från delprov 1 inom sex veckor från att du skrivit provet.
 • Gränsen for godkänt resultat kommer att fastställas efter analys av provet.

Bedömning av delprov 2

 • För att skriva delprov 2 måste du blivit godkänd på delprov 1.
 • Bedömningen av dina översättningar i delprov 2 görs av externa bedömare.

Externa språkexperter bedömer ditt prov

Det här gäller för språkexperterna när de granskar ditt prov:

 • Du är anonym för bedömarna under tiden granskningen pågår.
 • Varje text granskas av två bedömare som skriver varsin bedömningsrapport och kommentarer till översättningarna.
 • Resultatet av bedömarnas granskning ligger till grund för vårt beslut om att godkänna eller inte.
 • Höga krav ställs på exakthet, idiomatisk korrekthet och förmågan att återge textens stil.
 • En förutsättning för att få godkänt är att din översättning av båda texterna godkänns i samma provomgång. Du måste bli godkänd på första texten för att gå vidare till bedömning av den andra texten.

Du får resultatet inom tre månader från provdagen.

Bedömning av översättningarna utgår från två kategorier av feltyper:

 1. Grova fel som innebär att översättningen inte överensstämmer med källtexten
 2. Övriga fel som till exempel handlar om betydelseglidningar, avvikelser från formlära och meningsbyggnad samt stilistiska och idiomatiska fel.

Vad händer om jag inte blir godkänd på provet?

Du har tre tillfällen på dig att genomföra provet i samma språk och språkriktning. Blir du inte godkänd vid det sista tillfället får du tidigast ansöka igen efter tre år.

Vi gör en redbarhetsprövning på dig

Om du klarar auktorisationsprovet ska du även godkännas i vår redbarhetsprövning. Det innebär att vi kontrollerar utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister och Kronofogdemyndighetens utsökningsregister. Vi bedömer också om du är lämplig som auktoriserad translator.

Du blir auktoriserad translator

När du klarat såväl översättarprovet som redbarhetsprövningen blir du en auktoriserad translator. Du finns då i vårt register över auktoriserade translatorer.

Förnyelse av auktorisation

Auktorisationen gäller i fem år, därefter kan du ansöka om förnyelse. Tänk på att göra löpande noteringar över dina uppdrag under din tid som auktoriserad översättare. När du väl ska förnya din auktorisation behöver du redogöra för tidigare uppdrag under de senaste fem åren.

Tillsyn av auktoriserade translatorer (översättare)

Kammarkollegiet har tillsyn över alla auktoriserade translatorer (översättare) och har rätt att utfärda en varning eller återkalla en auktorisation. Det kan till exempel hända om du bryter mot god translatorsed. Det innebär att du kan bli granskad om det kommer in en anmälan till oss.

Har du frågor om översättarprovet?

Kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-12