Personuppgifter vid Allmänna arvsfondens rätt

Informationen riktar sig till dig som är god man vid Allmänna arvsfonden.

Kammarkollegiets uppdrag och register

Kammarkollegiet har enligt 3 kapitlet paragraf 2 lagen om Allmänna arvsfonden uppdraget att bevaka fondens rätt till egendom, och föra dess talan i mål och ärenden som rör fonden. Kammarkollegiet ska också ta emot och granska redovisningen av förvaltningen av den egendom som tillfaller fonden. När ett dödsbo tillfallit fonden, ska en god man utses att företräda fonden vid boutredningen. Kammarkollegiet ska övervaka att den gode mannen fullgör sina uppgifter.

För att kunna fullgöra detta uppdrag har Kammarkollegiet ett register över fysiska personer som är verksamma som gode män, eller som anmält intresse av att erhålla sådana uppdrag.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att snabbt kunna utse en lämplig god man på en ort nära den där dödsboet finns.

Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen av personuppgifter sker som ett led i att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Uppgifter i Kammarkollegiets register

De uppgifter som Kammarkollegiet behandlar är sådana som den enskilde själv tillhandahåller, till exempel:

  • För- och efternamn
  • Verksamhetsform
  • Adress
  • Ort
  • Övriga kontaktuppgifter

Information som den gode mannen meddelat Kammarkollegiet, rörande sin verksamhet, kan också förekomma i registret.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13