Försäkringsvillkor Student UT 2021

Det här är en samlingsförsäkring för utbytesstudenter som bedriver högskoleutbildning, forskarutbildning eller praktik utomlands.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2021-07-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 29

Innehållsförteckning

 

1 Omfattning och självrisk

1.1 Vem gäller försäkringen för?

1.1.1 Samlingsförsäkring

När ett universitet eller en högskola tecknat denna försäkring som en samlingsförsäkring, gäller den för samtliga utbytesstudenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning, forskarutbildning eller praktik utomlands. Med utbytesstudent menas en student som studerar eller praktiserar utomlands enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan det svenska lärosätet och ett utländskt lärosäte, praktikplats, företag eller organisation.

Med ”antagen” menas här registrerad i LADOK eller motsvarande system.

Studierna eller praktiken utomlands ska tillgodoräknas (ge högskolepoäng) i den utbildning som den försäkrade är antagen till och bedriver i Sverige.

1.1.2 Enskild försäkring

Ett universitet, en högskola eller annan myndighet kan teckna denna försäkring direkt på vår hemsida för en enskild student eller doktorand som ska studera eller praktisera utomlands när detta inte sker enligt en skriftlig överenskommelse mellan lärosäten enligt moment 1.1.1.

I beställningen ska då anges:

 • Den försäkrades namn och personnummer eller födelsedatum

 • den önskade försäkringstiden samt

 • myndighet, fakturareferens och kontaktperson vid myndigheten.

1.2 När och var gäller försäkringen?

1.2.1 Samlingsförsäkring

 • Samlingsförsäkringen gäller under direkt resa mellan Sverige och utbildningslandet när studierna påbörjas eller avslutas. Den gäller dygnet runt i utbildningslandet under den tid som den försäkrades utbildning eller praktik pågår i utbildningslandet. Den gäller även två veckor före studiestart/praktikstart och två veckor efter studieslut/praktikslut om den försäkrade befinner sig i utbildningslandet. Den försäkrades faktiska studietid/praktiktid i utbildningslandet ska registreras på lämpligt sätt hos högskolan/universitetet i Sverige.

Försäkringen gäller även under lov så länge den försäkrade vistas i utbildningslandet och studierna fortsätter efter lovet.

Försäkringen gäller även under direkt resa från ett utbildningsland till ett annat för fortsatta utbytesstudier i det landet.

Om utbildningslandet är det land där den försäkrade har sin hemvist gäller endast moment 2.1 Personskadeskydd samt 2.11 Ansvarsskydd.

1.2.2 Enskild försäkring

En enskild försäkring gäller under direkt resa mellan Sverige och utbildningslandet när studierna påbörjas eller avslutas. Försäkringen gäller dygnet runt under den avtalade försäkringstiden i de länder där studierna/praktiken bedrivs. Länderna ska anges i samband med tecknandet av försäkringen och framgå i bekräftelsen och försäkringsintyget.

1.3 Distansstudier

Om den försäkrade befinner sig i Sverige och bedriver distansstudier från ett universitet utomlands, gäller försäkringen för olycksfall under distansstudierna om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska utföras, se moment 2.1 Personskadeskydd när det gäller ersättning för personskadan.

1.4 Försäkringsintyg

Kammarkollegiet kan utfärda ett försäkringsintyg om högskolan/universitetet beställer ett sådant åt den försäkrade från Kammarkollegiet. Om en student omfattas av samlingsförsäkringen så utfärdar högskolan/universitetet ett försäkringsintyg åt den försäkrade om detta behövs.

1.5 Vad gäller när Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor?

Försäkringen gäller inte i länder dit UD avråder från alla resor. Om UD avråder från alla resor till ett specifikt område i ett land, gäller inte försäkringen i den delen av landet.

Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla. Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan har skett, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar) så att den försäkrade har tid på sig att lämna landet och resa tillbaka till Sverige. Detsamma gäller om detta moment i försäkringen har trätt i kraft under pågående vistelse utomlands. Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resa dit.

Vid synnerliga skäl kan Kammarkollegiet göra undantag från 30 dagars regeln. Kontakt ska tas med Kammarkollegiet så fort man får kännedom om att man inte har möjlighet att resa tillbaka till Sverige eller landet där man har sin hemvist inom övergångsperioden på 30 dagar.

Ersättning för hemresa prövas enligt moment 2.5 Avbrottsskydd.

1.6 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för 2.6 Egendomsskydd där självrisken är 1 500 SEK och 2.12 Rättsskydd där självrisken beräknas på det sätt som anges där.

2 Försäkringsskydd

2.1 Personskadeskydd

Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta, som drabbat den försäkrade under försäkringstiden, utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1, 2 och 5 § § skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kap 8–18 § § socialförsäkringsbalken (2010:110).

Ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1och 2 § § skadeståndslagen omfattar bl.a. sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Ersättningen enligt 2 § i ovan angivna lagrum omfattar även begravningskostnader, förlust av underhåll samt personskada för den som stod den avlidna särskilt nära.

I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kapitlet 8–18 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Dessa regler i fråga om inkomstförlust tillämpas inte vid sjukskrivningar som är kortare än 31 dagar.

Personskada i samband med överfall ersätts i den mån den försäkrade inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, dennes försäkringsbolag eller annan, dock senast inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet.

Leder personskada genom olycksfall eller sjukdom genom smitta inom tre år från skadetillfället till döden, utbetalas utöver eventuellt redan utbetalade belopp ett basbelopp till dödsboet. Har den avlidne egna barn som vid dödsfallet inte fyllt 18 år, utbetalas dessutom – och utöver ersättning för förlust av underhåll enligt första stycket – tre basbelopp till varje sådant barn och tre basbelopp till den andre föräldern till ett sådant barn såsom förmånstagare i olycksfallsförsäkring, förutsatt att den andre föräldern är eller i anledning av dödsfallet blir vårdnadshavare.

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning endast under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade eller den behandlande tandläkaren ska kontakta Kammarkollegiet för en skälighetsbedömning innan behandlingen påbörjas. Försäkringen lämnar endast ersättning för en (1) permanent behandling. Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada och ersätts inte enligt detta moment.

2.1.1 Föreskrift

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus, behov av hemtransport eller av annan aktiv skadehjälp i utbildningslandet ska kontakt tas med:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 87 71 762

E-post: fga@se.falck.com

Falck Global Assistance kan kontaktas dygnet runt.

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan. Om Kammarkollegiet begär det ska den försäkrade väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen. Kammarkollegiet svarar därvid gentemot den försäkrade för alla kostnader som inte ersätts av annan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall eller annan skada. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte är sådana att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan ersättningen helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till minst dagsböter.

2.1.2 Undantag

Personskadeskyddet enligt denna försäkring gäller endast i den mån motsvarande ersättning inte kan lämnas genom kollektivavtal om ersättning vid arbetsskada eller genom annan motsvarande försäkring, genom en trafikförsäkring eller enligt regler om ansvar för den som bedriver järnvägs- eller luftfartsverksamhet eller driver en anläggning där ansvaret för skador är särskilt reglerat i lag.

I skadefall där rätt till livränta enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) föreligger, samordnas arbetsskadelivräntan med ersättningen enligt denna försäkring.

Denna försäkring ersätter skador eller kostnader endast i den mån dessa inte kan ersättas enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), annan lag eller annan försäkring.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för skada som inte har dokumenterats i journalanteckning, intyg eller motsvarande inom sjukvården i samband med skadetillfället.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för kränkning.

2.2 Sjuk- och tandvårdsskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjuk- eller tandvård när den försäkrade under försäkringstiden drabbats av sjukdom eller olycksfall utomlands. För varje händelse ersätts sådana kostnader längst under en period av 90 dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare. Det finns ingen beloppsgräns när det gäller försäkringsersättning för akut sjukvård. Vid akut tandvård ersätts högst 3 000 SEK per kalenderår.

Vid graviditet ersätts kostnader för akut sjukvård utomlands för den försäkrade i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer före utgången av den 28:e graviditetsveckan (27+6). I dessa fall kan akut sjukvård ersättas i mer än 90 dagar för både modern och barnet.

Försäkringen täcker kostnader för abort i utbildningslandet. Får abort inte utföras i utbildningslandet ska kontakt tas med Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet.

Sjukvård och tandvård ska alltid kunna styrkas med kvitton eller annat underlag som styrker kostnaden. Försäkringen ersätter endast mediciner som ordinerats av läkare.

Försäkringen ersätter styrkta telefonkostnader till Kammarkollegiet samt Falck Global Assistance med max 1 500 SEK.

2.2.1 Undantag

Försäkringen ersätter inte läkarbesök för symtom eller sjukdomar som den försäkrade har haft innan hen reste utomlands. Blir den försäkrade hastigt försämrad under vistelsen utomlands täcker försäkringen läkarvård tills tillståndet stabiliserats.

Försäkringen ersätter inte merkostnader i samband med sjukvård eller tandvård. Exempel på sådana merkostnader kan vara extra boendekostnader, taxikostnader, kostnad för ombokning av biljetter m.m.

Försäkringen ersätter inte hälsoundersökning, synundersökning, glasögon, preventivmedel, recept för planerad medicinering, vaccination, planerade kontroller under graviditet och annan planerad sjukvård/tandvård. Provtagning för könssjukdom, utan symptom eller annan indikation på faktisk smitta ersätts inte.

Vård hos kiropraktor, naprapat eller fysioterapeut ersätts endast om en remiss finns från legitimerad läkare.

2.2.2 Föreskrift

Sverige har för närvarande avtal om sjukförmåner med övriga länder i EU/EES och Schweiz, samt med några konventionsländer.

Om den försäkrade ska resa till ett sådant land ska hen ha med sig ett intyg/kort (EU-kort) från Försäkringskassan som visar att den försäkrade tillhör denna, så att hen säkert kan få sjukvård enligt avtalen.

Den försäkrade ska inhämta Försäkringskassans beslut innan Kammarkollegiet prövar frågan om ersättning för akut sjuk- eller tandvård. Försäkringskassans beslut ska bifogas skadeanmälan till Kammarkollegiet.

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus eller behov av annan aktiv skadehjälp (t.ex. där vården beräknas medföra stora kostnader), ska kontakt tas med:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 87 71 762

E-post: fga@se.falck.com

Falck Global Assistance kan kontaktas dygnet runt.

Fakturor från exempelvis sjukhus ska inte vara utställda till Kammarkollegiet, utan alltid till den försäkrade.

2.3 Hemtransport

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för resa eller transport till Sverige av den försäkrade på grund av att hen drabbats av allvarlig sjukdom eller omfattande personskada under försäkringstiden. Detsamma gäller hemtransport av avliden. Bedömningen om en hemresa är nödvändig ska alltid göras av behandlande läkare på plats tillsammans med läkare från Falck Global Assistance.

Kostnader för hemtransport som anordnats av annan än Falck Global Assistance ersätts inte.

Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta hemtransport dit.

Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i utlandet för den aktuella sjukdomen/personskadan.

Vid behov av hemtransport ska alltid kontakt tas med Kammarkollegiet eller med:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 87 71 762

E-post: fga@se.falck.com

Falck Global Assistance kan kontaktas dygnet runt.

2.4 Anhörigs besöksresa

Vid den försäkrades livshotande skada, livshotande sjukdom eller död utomlands ersätts skäliga kostnader för högst två anhörigas resa vid ett tillfälle från hemorten och logi i samband med besöket. Detsamma gäller i samband med begravning utomlands. Resan ska alltid i förväg godkännas av Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance.

2.5 Avbrottsskydd

2.5.1 Avbrott på grund av anhörigs livshotande skada, livshotande sjukdom, dödsfall samt vid omfattande egendomsskada

Om den försäkrade måste avbryta studierna eller praktiken utomlands i förtid p.g.a.

 • anhörigs livshotande skada eller livshotande sjukdom,

 • anhörigs dödsfall,

 • omfattande egendomsskada som drabbat den försäkrades privata egendom i Sverige,

ersätts den försäkrades kostnader för hemresa till Sverige. Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resa dit.

Försäkringen ersätter även en ny utresa till utbildningslandet som företas inom den från början planerade tiden för utlandsvistelsen. För att en ny utresa ska kunna ersättas ska minst 14 dagar återstå av studietiden utomlands.

Vid behov av hjälp med att boka en biljett kan kontakt tas med Falck Global Assistance.

Kontaktuppgifter till Falck Global Assistance:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 87 71 762

E-post: fga@se.falck.com

Falck Global Assistance kan kontaktas dygnet runt.

Föreskrift

Om den försäkrade måste avbryta sina studier eller praktik utomlands och resa tillbaka till Sverige eller det land där den försäkrade har sin hemvist, och det återstår mindre än sju dagar till den ordinarie hemresan, ska kontakt tas med Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance innan hemresan påbörjas. Om kontakt inte har tagits med Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance ersätts inga kostnader. Försäkringen ersätter endast merkostnader för den hemresan.

Om hemresan sker med hjälp av Falck Global Assistance, måste hemresan ske vid första möjliga tillfälle som Falck Global Assistance kan erbjuda, annars ersätts inte hemresan.

Försäkringen täcker högst två hemresor till en anhörig som drabbats av en livshotande sjukdom, livshotande skada eller dödsfall. Anhörigs livshotande skada eller livshotande sjukdom ska styrkas med läkarintyg.

Försäkringen ersätter hemresa till Sverige eller det land där den försäkrade har sin hemvist, eller i förekommande fall, resa till närmaste flygplats sett från den försäkrades folkbokföringsadress. Försäkringen ersätter även resa från flygplats med allmänna kommunikationsmedel till orten där den försäkrade är folkbokförd.

Andra utgifter för resa till den anhörige/begravningen/sjukhuset, som är på en annan ort, ersätts inte.

Försäkringen gäller även för hemresa till begravning av anhörig som avlider före utresan till utbildningslandet.

2.5.2 Avbrott på grund av terrordåd, allvarlig smitta, krig, krigsliknande oroligheter eller naturkatastrof

Om den försäkrade måste avbryta studierna eller praktiken utomlands i förtid p.g.a.

 • terrordåd,

 • omfattande utbrott av allvarlig smitta eller

 • krig, krigsliknande oroligheter eller naturkatastrof i vistelselandet,

ersätts den försäkrades merkostnader för hemresa till Sverige. Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta merkostnader för att resa dit.

Om den försäkrade har en ombokningsbar hemresebiljett så ersätter försäkringen kostnaden för ombokningen. Om den försäkrades hemresebiljett inte är ombokningsbar, så ersätter försäkringen den merkostnad som uppstår för hemresebiljetten. Vid bedömningen av vad som är merkostnad för den försäkrade gäller att kostnaden ska överstiga den kostnad som den försäkrade ändå hade haft för en ordinarie hemresa vid studiernas slut. Den försäkrade måste kunna styrka sina merkostnader.

Om den försäkrade reser med privat bil till Sverige, kan försäkringen ersätta färjeavgift, milersättning enligt Skatteverkets schablon samt rimligt antal hotellnätter om detta är en ersättningsbar merkostnad enligt ovan. Detsamma gäller för kostnad för tåg, buss eller hyrbil för att ta sig till en annan flygplats än den som i normala fall skulle ha använts för hemresan. Taxikostnader kan ersättas i undantagsfall när allmänna kommunikationsmedel inte är tillgängliga med max 500 SEK

Försäkringen kan även ersätta merkostnader för:

 • Samtalskostnader till Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance med max 1 500 SEK.

 • Enstaka hotellnätter på grund av väntetid på flygplats.

 • Kostnad för att skicka hem sin egendom från utbildningslandet då den försäkrade har varit tvungen att lämna landet inom 48 timmar och inte haft möjlighet att ta med sin egendom. Ersättning kan lämnas med max 1 500 SEK.

Andra merkostnader ersätts inte.

2.6 Anslutningsskydd

Ersättning kan lämnas om den försäkrade blir försenad och därmed missar sin transport till utbildningslandet när studierna/praktiken ska påbörjas eller på den ordinarie hemresan från utbildningslandet när studierna/praktiken avslutats. Resan ska vara bokad i förväg.

Ersättning kan lämnas för merkostnader som uppstår för att kunna ansluta sig till resan. Exempel på merkostnader är kostnader för en ny biljett eller en extra hotellnatt som är nödvändig för att kunna fortsätta resan.

Ersättning för merkostnader ersätts med högst 15 000 SEK.

Föreskrift

Förseningen ska vara oförutsedd och oplanerad. Ersättning lämnas inte om den försäkrade själv har orsakat förseningen genom att ha försovit sig, påbörjat resan till flygplats eller tågstation etc. för sent eller inte tagit hänsyn till trafik- eller väderförhållanden. Ersättning lämnas heller inte om den försäkrade på grund av sjukdom inte kan resa eller om transportföretaget försatts i konkurs.

Försäkringen ersätter inte kostnader som kan ersättas av transportföretaget eller researrangören.

Intyg som styrker förseningen eller missad transport ska inhämtas av den försäkrade om det är möjligt.

Vid behov av hjälp med bokning av biljetter eller hotell kontakta:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 87 71 762

E-post: fga@se.falck.com

Falck Global Assistance kan kontaktas dygnet runt.

2.7 Egendomsskydd

Skada på eller förlust av den försäkrades medförda eller under resan anskaffade lösöre ersätts med högst 25 000 SEK per skadetillfälle. Egendomen ska tillhöra den försäkrade dvs. inte vara hyrd eller lånad. Egendomsskyddet gäller under hela försäkringstiden. Självrisken är 1 500 SEK per skadetillfälle.

Begränsningar i angivet försäkringsbelopp:

 • stöldbegärlig egendom, se nedan, högst 15 000 SEK,

 • värdehandlingar (biljetter, pass mm.) högst 10 000 SEK och

 • kontanter högst 2 000 SEK.

Stöldbegärlig egendom:

 • föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar,

 • armbandsur samt

 • kameror, kikare, musikinstrument, mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning, GPS-utrustning, datorer, surfplattor, högtalaranläggningar, tv apparater, tv-spel samt delar och tillbehör till uppräknade föremål.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader som är en direkt följd av en ersättningsbar skada upp till 3 000 SEK. Exempel på sådana kostnader är:

 • telefonkostnader för att spärra kontokort/bankkort/ kreditkort,

 • resekostnader för att göra polisanmälan, skaffa nytt pass eller nytt visum,

 • nya nycklar/nytt lås till den försäkrades privata bostad eller privata fordon.

Kostnader för mat och logi ersätts inte.

Försäkringen gäller inte följande:

 • Skada på eller förlust av kontanter, resehandlingar, föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar, kamera, mobiltelefon, surfplatta, dator eller annan elektronisk utrustning med tillbehör, alkoholhaltiga drycker eller annan ömtålig eller stöldbegärlig egendom, om sådan egendom lämnats för transport, eller förvaring på annat sätt.

 • Funktionsfel som uppstått utan samband med en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande skadehändelse. Skada eller funktionsfel på grund av klimat eller miljöpåverkan (t.ex. fuktskada, påverkan av sand, rost eller smuts).

 • Skada genom skavning eller slitage, ytliga skador såsom bucklor eller repor utan väsentlig inverkan på användbarheten.

 • Skada eller förlust som kan ersättas genom annan försäkring, transportföretag, hotell eller liknande.

 • Skada på sportredskap under användning.

 • Skada på eller förlust av motordrivet fordon, båt, luftfartyg, hus- eller släpvagn, flyttgods eller djur.

 • Inköp, uttag eller utnyttjande som gjorts med hjälp av stulet, kopierat eller förlorat kontokort, kreditkort, SIM kort eller liknande.

 • Appar eller mediafiler till datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller liknande.

 • Egendom som tillhör ett svenskt lärosäte (svensk myndighet), ett utländskt lärosäte, ett företag eller annan juridisk person.

 • Egendom som har kvarglömts, tappats bort eller förlagts även om egendomen då blivit stulen.

 • Kostnader vid ID kapning eller bedrägeri.

2.7.1 Anmärkning

Ömtålig eller stöldbegärlig egendom ska medföras som handbagage. Den försäkrade bör vara medveten om att det förekommer stölder ur incheckade låsta väskor. Kammarkollegiet övertar äganderätten till förlorad egendom som kollegiet ersatt. Kommer föremål som ersatts till rätta, ska den försäkrade meddela kollegiet detta.

2.7.2 Föreskrift

Stöld ska omedelbart anmälas till polismyndigheten på orten om det är möjligt. Om det inte är möjligt kan stölden polisanmälas i Sverige så snart den försäkrade kommit hem. Är det möjligt att göra en polisanmälan utomlands men den försäkrade undgått att göra det, faller rätten till ersättning bort helt. Stöld på hotell ska dessutom anmälas till hotellet. Skada på eller förlust av transporterat resgods ska anmälas till transportföretaget. I första hand ska hotellets respektive transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.7.3 Aktsamhetskrav

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. handha och förvara egendomen på betryggande sätt samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av stöld eller annan skada. Alla fönster och dörrar ska vara stängda och låsta om ingen är hemma. Att exempelvis lämna kvar pengar i ett hotellrum, lämna en väska eller teknisk utrustning utan tillsyn eller att lämna kvar stöldbegärlig egendom i en bil anses i regel som oaktsamt. Den försäkrade ska låsa in pengar, värdehandlingar och resehandlingar i kassaskåp, värdefack eller dyl. om den försäkrade befinner sig på ett hotell.

Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte visar att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Detsamma gäller om den försäkrade försökt begränsa skadan. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig, t.ex. om en väska har lämnats utan uppsyn vid ett restaurangbesök, i hotellobby eller i en frukostmatsal på hotell kan rätten till ersättning helt falla bort.

2.7.4 Ersättnings- och värderingsregler

Vid egendomsskada ersätts styrkt reparationskostnad, dock högst med det belopp som svarar mot egendomens värde före skadan.

Vid förlust ersätts egendomens värde före skadan. Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde, det vill säga utan hänsyn till den försäkrades egna känslor för egendomen.

Egendomen ska kunna styrkas med kvitton eller annat underlag som styrker inköpet.

Egendomen ersätts på följande sätt:

 • Nyare egendom – där det förflutit kortare tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges med 100 % för ny likvärdig egendom.

 • Äldre egendom – där det förflutit längre tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges efter avdrag med en procentsats av dagens nypris för likvärdig egendom som anges i tabellen nedan.

 • För egendom äldre än 6 år lämnas ingen ersättning. För klockor ersätts dock 20 % av värdet om den är äldre än 6 år.

 • För förbrukningsvaror som t.ex. smink, parfym, mediciner, hygienartiklar, underkläder lämnas ersättning med 50 % av nypriset. Detsamma gäller för egendom som används för personligt bruk eller som saknar andrahandsvärde.

 • För egendom som inte finns med i nedanstående tabell utgörs egendomens värde före skadan av återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Avdraget för ålder och bruk görs med tio procent per år fr.o.m. när det gått ett år från inköpsdatumet, dock högst med 70 %.

 • Ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar ersätts med 100 % för ny likvärdig egendom. Det högsta ersättningsbeloppet är dock 10 000 SEK.

Ersättning i procent av aktuellt pris/värde:

Ålder

Föremål

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

Glasögon

100

60

50

40

20

20

Klockor

100

85

75

65

55

40

Cyklar

100

85

65

55

45

40

Skid- och golfutrustning

100

85

65

50

40

20

Kameror

100

75

65

50

40

30

Stereo, TV

100

75

65

50

40

30

Mobiltelefoner, Hörlurar, högtalare

100

60

55

40

30

20

Dator

100

60

55

40

30

20

Kläder, skor, stövlar, resväska, handväska, plånbok, ryggsäck, solglasögon

100

60

50

40

30

20

Begagnad egendom inköpt på blocket.se, tradera.se eller annan liknande sida på internet ersätts med högst 2 000 SEK.

2.8 Resgodsförsening

Vid mer än 8 timmars försening av inskrivet resgods vid utresa från Sverige i samband med studiestart, ersätts hygienartiklar och kläder som är inköpta i utbildningslandet med högst 2 000 SEK. Denna kostnad ska styrkas med originalkvitto.

2.8.1 Föreskrift

Den försäkrade ska bifoga ett intyg om förseningen från transportföretaget. I första hand ska transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.9 Kontant skadehjälp

Om den försäkrade p.g.a. stöld eller annan ersättningsgill skada är i omedelbart behov av pengar, kan upp till 10 000 SEK i lämplig valuta överföras från Falck Global Assistance.

Kontaktuppgifter till Falck Global Assistance:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 87 71 762

E-post: fga@se.falck.com

2.9.1 Anmärkning

En utbetalning från Falck Global Assistance är inte att anse som skadeersättning, utan som ett lån från Kammarkollegiet till den försäkrade. Vid skaderegleringen dras lånesumman av från skadeersättningen. I förekommande fall är den försäkrade därför skyldig att återbetala skillnaden mellan lånet och skadeersättningen till Kammarkollegiet.

2.10 Kris och katastrofskydd

Om den försäkrade befinner sig i ett område i utbildningslandet som drabbats av en naturkatastrof eller krigsliknande oroligheter och på grund av dessa omständigheter tvingas förflytta sig till ett säkrare ställe i utbildningslandet eller ändra sin boendeform, kan ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost, logi och inrikes resor.

Ersättning kan lämnas med högst 5 000 SEK. Kostnaden ska styrkas med originalkvitto.

Om den försäkrade råkar ut för akut psykisk kris i samband med överfall, hot, svår sjukdom, olycka eller naturkatastrof i utbildningslandet kan försäkringen ersätta fem behandlingar hos en psykolog, kurator eller motsvarande. Behövs ytterligare behandling kontaktas Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance.

Vid överfall eller olycksfall kan även kristerapi i Sverige ersättas. För ytterligare ersättning vid överfall se 2.1.

2.11 Ansvarsskydd

2.11.1 Omfattning

Ansvarsskyddet i försäkringen gäller:

 • Skadeståndsanspråk mot den försäkrade i egenskap av privatperson

 • Skadeståndsanspråk mot den försäkrade i egenskap av student eller praktikant

 • Skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i förhållandet mellan den försäkrade som hyresgäst och en hyresvärd

Försäkringen omfattar skador som inträffar under försäkringsperioden och som den försäkrade orsakar genom oaktsamhet eller har strikt ansvar för enligt utomkontraktuell skadeståndsrätt.

2.11.2 Undantag

Försäkringen omfattar inte:

 • Skada som till någon del orsakats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet av den försäkrade

 • Skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i egenskap av näringsidkare

 • Familjerättsliga tvister såsom skilsmässa, vårdnadstvist, arvstvist etc.

 • Åtagande av den försäkrade som går utöver gällande skadeståndsrätt

 • Skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan,

 • Skada som omfattas av en arbetsgivares principalansvar samt

 • Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare av en hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

AnmärkningFörsäkringen lämnar bara ersättning för skadestånd. Den ersätter således inte böter eller viten.

2.11.3 Skadereglering

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som har skett under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att göra följande:

 • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,

 • Förhandla med motparten,

 • Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan samt

 • Betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst 10 000 000 SEK.

2.11.4 Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till denna försäkring hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.12 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som skett under försäkringstiden, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

2.12.1 Omfattning

Rättsskyddet i försäkringen gäller:

 • Om den försäkrade i egenskap av privatperson kräver någon på skadestånd på grund av en händelse som inträffat i utbildningslandet under utbytesperioden

 • Om den försäkrade i egenskap av student eller praktikant kräver någon på skadestånd av en händelse som inträffat i utbildningslandet under utbytesperioden

 • Om den försäkrade som hyresgäst kräver någon på skadestånd, avseende bostad som hyrts under hyresperioden i utbildningslandet

 • Endast tvister som kan prövas hos allmän domstol.

2.12.2 Undantag

Försäkringen omfattar inte tvister:

 • Mellan den försäkrade och det universitet vars gruppförsäkring den försäkrade omfattas av.

 • Där värdet understiger ett halvt prisbasbelopp (småmål).

 • Som har samband med yrkes- och tjänsteutövning eller arbetsrättsliga tvister

 • Inom familje- eller arvsrätt, såsom skilsmässor, vårdnadstvister, bodelning eller arvstvister. Tvister inom registrerat partnerskap eller samboskap enligt Sambolagen (2003:376) omfattas inte.

 • Som gäller pantsättning, borgensåtaganden, likande åtagande eller annat avtal den försäkrade ingått till förmån för juridisk person eller annan privatperson.

 • Som gäller dig som fastighetsägare eller ägare av en lägenhet eller nyttjanderätt till bostadsrätt

 • Som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, släpfordon, båt eller flygplan*

 • Som har samband med överlåtna krav

 • Som gäller personskadereglering så länge ersättning för ombudskostnaderna inte kan lämnas genom trafikförsäkring

* Försäkringen gäller dock när den försäkrade är förare av ett hyrt fordon, och enligt avtal med biluthyraren är registrerad förare, i tvister mot annan än biluthyraren/bilägaren, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

2.12.3 Ersättningsbelopp och självrisk

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 SEK per resa för utlandsstudier. Självrisken är 20% av den totala skadekostnaden, dock lägst 1500 SEK samt högst 6 000 kr.

2.12.4 Föreskrift

Den försäkrade ska i första hand anlita rättshjälp och tacka ja till ersättning från allmänna medel.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands ska den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet godkänner.

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppkommit till följd av att den försäkrade avstått från rättshjälp av allmänna medel, eller kostnader som uppkommit för att den försäkrade avstått möjligheten till ersättning för kostnader av motparten.

Försäkringen ersätter inte kostnad eller värde av eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för dig som försäkrad.

Ersättning kan lämnas när parterna förlikas eller av annat skäl inte kommer inför beslut av domstol

3 Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett, som finns på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. Skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

 • vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat,

 • lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga kvitton eller andra verifikationer,

 • om annan försäkring gäller för samma skada eller om ersättning för skada erhållits från annan, upplysa Kammarkollegiet om detta,

 • på begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera skadan,

 • originalkvitto ska kunna skickas in till Kammarkollegiet på begäran.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring, förordning eller lag.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot den försäkrade. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Utländsk valuta

Vid kostnad i annan valuta än SEK, ersätts växelkursen för den dagen när kostnaden uppkom.

4.5 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

5 Definitioner

5.1 Anhörig

Med anhörig menas:

 • Make/maka

 • Sambo som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade

 • Barn

 • Barnbarn

 • Syskon

 • Föräldrar

 • Mor- och farföräldrar

 • Svärföräldrar*

 • Svärdotter och svärson**

 • Styvmor, styvfar och styvsyskon***

* Föräldrar till make/maka eller sådan sambo som avses ovan.

** Barns make/maka eller sådan sambo till barn som avses ovan.

***Förälders make/maka, sambo och barn till förälder som avses ovan.

5.2 Akut sjukvård

Vård för hastigt påkommen och relativt kortvarig medicinsk åkomma, som uppkommer plötsligt under försäkringstiden, och som den försäkrade måste uppsöka sjukvårdsinrättning för inom några dagar. Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppet omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Exempel på akut sjukvård kan vara sjukvård som behövs för en sjukdom som uppstår under vistelsen utomlands och där vård behövs snarast möjligt, till exempel magont eller feber.

5.3 Akut tandvård

Tandvård som innebär att den försäkrade blir smärt- och infektionsfri, att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt samt att det finns en (1) fungerande tuggyta. Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125). Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke. Vid tandskada som uppstått vid tuggning eller bitning lämnas endast ersättning för den akuta behandling som utförts utomlands.

5.4 Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

5.5 Den försäkrade

Med den försäkrade avses den person som omfattas av försäkringsskyddet.

5.6 Hemvist

Den försäkrades hemvist anses vara där den försäkrade är stadigvarande bosatt.

5.7 Myndigheten

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

5.8 Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Skada under schemalagd fysisk träning eller vid praktik inom vårdyrken eller andra praktiskt inriktade utbildningar med hög fysisk belastning anses som olycksfall även om kravet på yttre våld inte är uppfyllt.

Med våld mot kroppen jämställs påverkan av rök, gas, kemiskt ämne, värme, kyla eller strålning. Detsamma gäller för tryckförändringar och annan påverkan på kroppen under dykutbildning. Förfrysningsskador som inte uppkommit plötsligt omfattas inte av försäkringen.

Trots kravet på ofrivillighet anses som olycksfall även plötsliga händelser med yttre våld mot kroppen som uppkommer i samband med arbete, utbildning, praktik eller övning som den försäkrade frivilligt deltagit i, om händelsen är en oönskad och oförutsedd följd av verksamheten. Detsamma gäller skada eller sjukdom som uppkommer i samband med övning i injicering eller provtagning i samband med vårdutbildning.

Överbelastnings- eller förslitningsskador, skador vid vridvåld samt tandskador vid tuggning eller bitning räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Skador vid vridvåld mot knä räknas dock som olycksfall

5.9 Privat lösöre

Med privat lösöre avses egendom som den försäkrade för med sig eller köper på resan för privat bruk. Egendomen ska tillhöra den försäkrade dvs. inte vara hyrd eller lånad.

5.10 Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

5.11 Sjukdom genom smitta

Med sjukdom genom smitta avses detsamma som med arbetsskada genom smitta i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

5.12 Studiestart

Med begreppet studiestart avses terminsstart, kursstart eller tidpunkt då undervisningen på lärosätet i utbildningslandet påbörjas. Introduktionskurs, språkkurs och liknande studieförberedande aktivitet som anordnas vid det utländska lärosätet ingår i utbildningstiden.

5.13 Studieslut

Med begreppet studieslut avses termins- eller kursslut då undervisningen eller praktikperiod avslutas. Tentamens- eller provperiod i direkt anslutning till studie- eller praktikperiod ingår i utbildningstiden.

5.14 Utbildningslandet

Landet där mottagande universitetet eller praktikplats har sin hemvist.

Gå till innehållsförteckning