Försäkringsvillkor för personskadeförsäkring YH-studerande 2021

Försäkringen omfattar personer som är antagna till och bedriver en utbildning inom yrkeshögskolan eller inom kvalificerad yrkesutbildning. Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2021-01-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 8

 

1 Omfattning, definitioner och självrisk

1.1 Bakgrund

Försäkringen är i enlighet med 6 kap 1 § förordningen (2009:130) tecknad hos Kammarkollegiet av Myndigheten för yrkeshögskolan.

1.2 Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen omfattar personer som är antagna till och bedriver en utbildning inom yrkeshögskolan.

1.3 När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i Sverige. Den gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden/lärande i arbetet (LIA) bedrivs.

Med skoltid avses

  • all tid som tillbringas i de lokaler eller inom det område där teoretisk utbildning eller lärande i arbete bedrivs, utom när vistelsen där föranleds av en aktivitet av fritidskaraktär ordnad av någon annan än utbildningsanordnaren, samt

  • all annan tid då den studerande deltar i verksamhet i utbildningsanordnarens regi.

  • olycksfall under distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med i direkt samband med de studier som ska bedrivas samt

  • kvarvarande LIA som, efter godkännande från utbildningsanordnaren, förläggs efter terminsavslut under förutsättning att den studerande fortfarande är antagen och fortfarande är inskriven för studier.

1.4 Definitioner

Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Skada under schemalagd fysisk träning eller vid praktik inom vårdyrken eller andra praktiskt inriktade utbildningar med hög fysisk belastning anses som olycksfall även om kravet på yttre våld inte är uppfyllt.

Med våld mot kroppen jämställs påverkan av rök, gas, kemiskt ämne, värme, kyla eller strålning. Detsamma gäller för tryckförändringar och annan påverkan på kroppen under dykutbildning.

Trots kravet på ofrivillighet anses som olycksfall även plötsliga händelser med yttre våld mot kroppen som uppkommer i samband med arbete, utbildning, praktik eller övning som den försäkrade frivilligt deltagit i, om händelsen är en oönskad och oförutsedd följd av verksamheten. Detsamma gäller skada eller sjukdom som uppkommer i samband med övning i injicering eller provtagning i samband med vårdutbildning.

Överbelastnings- eller förslitningsskador, skador vid vridvåld (om det inte är mot knä) samt tandskador vid tuggning eller bitning räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Sjukdom genom smitta

Med sjukdom genom smitta avses detsamma som med arbetsskada genom smitta i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken.

1.5 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

2 Försäkringsskydd

Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta, som drabbat den försäkrade under försäkringstiden, utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1, 2 och 5 § § skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kap 8-18 § § socialförsäkringsbalken (2010:110).

Ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 § § skadeståndslagen omfattar bl.a. sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Ersättningen enligt 2 § i ovan angivna lagrum omfattar även begravningskostnader, förlust av underhåll samt personskada för den som stod den avlidna särskilt nära.

Personskada i samband med överfall ersätts i den mån den försäkrade inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, dennes försäkringsbolag eller annan, dock senast inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet. Om den försäkrade varit oaktsam kan ersättningen jämkas.

Leder personskada genom olycksfall eller sjukdom genom smitta inom tre år från skadetillfället till döden, utbetalas utöver eventuellt redan utbetalade belopp ett basbelopp till dödsboet. Har den avlidne egna barn som vid dödsfallet inte fyllt 18 år, utbetalas dessutom – och utöver ersättning för förlust av underhåll enligt första stycket – tre basbelopp till varje sådant barn och tre basbelopp till den andre föräldern till ett sådant barn såsom förmånstagare i olycksfallsförsäkring, förutsatt att den andre föräldern är eller i anledning av dödsfallet blir vårdnadshavare.

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning endast under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade eller den behandlande tandläkaren ska kontakta Kammarkollegiet för en skälighetsbedömning innan behandlingen påbörjas. Försäkringen lämnar endast ersättning för en permanent behandling. Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada och ersätts inte enligt detta moment.

2.1 Föreskrift

Överfall ska omgående polisanmälas. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan. Om Kammarkollegiet begär det ska den försäkrade väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen. Kammarkollegiet svarar därvid gentemot den försäkrade för alla kostnader som inte ersätts av annan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall eller annan skada. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte är sådana att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan ersättningen helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till minst dagsböter.

2.2 Undantag

Personskadeskyddet enligt denna försäkring gäller endast i den mån motsvarande ersättning inte kan lämnas genom kollektivavtal om ersättning vid arbetsskada eller genom annan motsvarande försäkring, genom en trafikförsäkring eller enligt regler om ansvar för den som bedriver järnvägseller luftfartsverksamhet eller driver en anläggning där ansvaret för skador är särskilt reglerat i lag.

I skadefall där rätt till livränta enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) föreligger, samordnas arbetsskadelivräntan med ersättningen enligt denna försäkring. Denna försäkring ersätter personskada endast i den mån dessa inte kan ersättas enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), annan lag eller annan försäkring.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för skada som inte har dokumenterats i journalanteckning, intyg eller motsvarande inom sjukvården.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för kränkning.

3 Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett, som finns på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. Skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och utbildningsanordnaren. Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

  • vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat,

  • lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga originalkvitton eller andra verifikationer. Belopp som understiger 150 SEK utbetalas inte till konto i utlandet.

  • om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt

  • på begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som Kammarkollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

  • om annan försäkring gäller för samma skada eller om ersättning för skada erhållits från annan, upplysa Kammarkollegiet om detta samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Skada eller kostnad ersätts endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring, förordning eller lag.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

Gå till innehållsförteckning