Ansök om permutation av stiftelse

En stiftelse får som huvudregel inte ändra sina föreskrifter utan tillstånd av Kammarkollegiet eller länsstyrelsen. Kammarkollegiet prövar ändringar som rör till exempel ändamålet, förvaltningsformen och hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad.

Information om ansökan om permutation av stiftelse

Av kapitel 6 paragraf 1 i stiftelselagen framgår vilka föreskrifter som Kammarkollegiet prövar. Ändringar som avser andra föreskrifter än de som räknas upp i paragrafen prövas av länsstyrelsen, se kapitel 6 paragraf 3 stiftelselagen.

Det är stiftelsens styrelse eller förvaltare som kan ansöka om tillstånd att få ändra en föreskrift.

Kammarkollegiets beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Information om stiftelser på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför behöver ändringen göras?

När stiftelsen ansöker om permutation ska det tydligt framgå på vilket sätt stiftelsen vill att föreskrifterna ska ändras (yrkanden). Det är också viktigt att förklara varför ändringen behöver göras (skäl för ansökan).

Förutsättningar för permutation

Handlingar som ska skickas med ansökan

  • Ursprungliga och nu gällande föreskrifter (stiftelseurkund och stadgar).
  • Kopia av eventuella permutationsbeslut och eventuella beslut om föreskriftsändringar från länsstyrelsen.
  • Protokoll där det framgår att styrelsen eller förvaltaren har beslutat om att ansöka om permutation och på vilket sätt föreskrifterna ska ändras.
  • Om ombud anlitas ska fullmakt i original ges in.
  • Stiftelsens senaste årsredovisning/årssammanställning av räkenskaperna.
  • Eventuella yttranden från utomstående organ som berörs av den sökta ändringen.

Ansökningsavgift för permutation

Skicka ansökan till

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-10-05