Ansök om att bli nämnd för alternativ tvistlösning

Företräder du en organisation som arbetar med att lösa tvister mellan konsumenter och näringsidkare? Här hittar du information om hur du ansöker om att bli en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning.

Så ansöker du

Den skriftliga ansökan ska innehålla de här uppgifterna:

  1. Nämndens namn och kontaktuppgifter, inklusive e‑postadress och webbadress.
  2. Nämndens organisation och finansiering.
  3. Hur ledamöterna i nämnden utses, för vilken tid de utses, hur ersättningen till dem bestäms samt deras anställningsförhållanden.
  4. De förfaranderegler som tillämpas vid tvistlösningen.
  5. Eventuella avgifter för tvistlösningen.
  6. Den tid det i genomsnitt tar att lösa en tvist.
  7. Det eller de språk på vilka klagomål kan lämnas in och tvistlösningsförfarandet kan genomföras.
  8. Vilka tvister som omfattas av nämndens kompetensområde.
  9. De grunder på vilka nämnden får avvisa en viss tvist.
  10. En motiverad förklaring till att nämnden uppfyller kraven på sakkunskap, oberoende, opartiskhet, öppenhet, effektivitet och rättvisa förfaranderegler.

Skicka in ansökan

Du kan skicka in ansökan med post eller e‑post.

E‑post: registratur@kammarkollegiet.se

Postadress:
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Vad händer efter att ansökan skickats in?

Vi prövar ansökan och kontaktar dig om vi behöver ytterligare uppgifter. När handläggningen är klar fattar vi beslut. Du meddelas om beslutet både per post och e‑post.

Vad krävs för att bli godkänd?

För att bli godkänd ska nämnden uppfylla kraven på sakkunskap, oberoende, opartiskhet, öppenhet, effektivitet och rättvisa förfaranderegler.

När nämnden är godkänd ska du rapportera till oss vartannat år.

Du är också skyldig att meddela oss om uppgifter som ligger till grund för godkännandet ändras. Om nämnden inte längre uppfyller kraven kan vi återkalla godkännandet.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Behörig myndighet för alternativ tvistlösning

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-06-15