Ansök om speciell kompetens som rättstolk

Auktorisationsprovet för rättstolkar är ett yrkesprov. Det riktar sig till dig som redan är auktoriserad tolk och har särskilt goda ämneskunskaper inom juridik. Här kan du skicka in din ansökan, hitta information om vad provet innehåller och även få tips på hur du kan förbereda dig.

Ansökan till vårens prov (2020) är stängd

Ansökan till vårens prov är stängd. Om du anmält dig till provet kommer du få mer information framöver.

Behörighet

Du måste vara auktoriserad tolk för att bli kallad till auktorisationsprovet för speciell kompetens som rättstolk.

Förbered dig innan du skickar in ansökan

Auktorisationsprovet för rättstolkar är uppbyggt i två steg. Först testas dina kunskaper inom juridik i ett skriftligt prov (realia och terminologi). Om du klarar det skriftliga provet kallas du till det muntliga. Där testas dina praktiska färdigheter i form av rollspel.

Innan du skickar in din ansökan rekommenderar vi dig att förbereda dig.

Ansökningsavgift

Du betalar ansökningsavgiften på 2 900 kronor i samband med att du skickar in ansökan.
Bankgiro: 126-7152
Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning. Avgiften återbetalas ej.
Om du betalar från utlandet anger du BIC: SWEDSESS, och IBAN: SE6080000890119647360503

Så här går provet i rättstolkning till

Det skriftliga provet består av två:

  • realiaprov
  • terminologiprov

Skrivtiden är tre timmar. Under skrivtiden får du inte använda några hjälpmedel.

Etappvis rättning nyhet vid höstens prov för speciell kompetens som rättstolk

Höstens skriftliga prov för auktorisation som rättstolk kommer att rättas i två etapper. Realiaprovet (del 1) rättas först, vid godkänt resultat rättas även termprovet (del 2).

Realiaprov från svenska

Realiaprovet mäter dina kunskaper inom ämnesområdet juridik. Provet består av 25 frågor.

Gränsen för godkänt resultat är 60 poäng av 75 möjliga.

Terminologiprov från svenska

Terminologiprovet består av 100 juridiska termer som ska översättas från svenska till tolkspråket.

Gränsen för godkänt resultat är 255 poäng av 300 möjliga.

Det muntliga provet

Om det skriftliga provet blivit godkänt kallar vi dig till muntligt tolkprov. Provet tar cirka tre timmar och äger rum i Stockholm. Vi skickar kallelse till dig cirka tre veckor före ditt muntliga prov.

I det muntliga provet ingår följande moment:

  • Tolkning av ett tvistemål (rollspel)
  • Tolkning av ett brottmål (rollspel)
  • Prima vista-tolkning av skriftlig handling

Under rättstolkningsprovet testar vi din förmåga att tolka konsekutivt. Rollspelet görs så autentiskt som möjligt och du ska agera precis som i en vanlig tolkningssituation. Du får använda vanliga hjälpmedel som dator, ordlista, penna och papper.

Under prima-vista-tolkningen testar vi din förmåga att muntligen översätta en skriftlig handling på svenska till tolkspråket. Handlingen innehåller cirka 350 ord och kan till exempel vara rättsintyg, personutredning från frivården, förhörsprotokoll, sakkunnigutlåtande, handling som utgör skriftlig bevisning i tvistemål med mera. Du får 10 minuter till förberedelser och du får använda vanliga hjälpmedel enligt ovan. Den muntliga överföringen ska ske utan onödiga avbrott eller omtagningar som stör flytet i tolkningen.

Du får provresultat inom två månader

Du får provresultatet av det skriftliga provet inom två månader från provdagen. Du får då en kopia på det rättade terminologiprovet med post.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-04