Instruktion för andelsaffärer i Kammarkollegiets konsortier

Vid köp och försäljning av andelar i Kammarkollegiets konsortier ska endast Kammarkollegiets egna blanketter användas.

Blanketter

På våra kundsidor hittar du alla våra blanketter.

Skicka in blanketter

Utbetalning av likvid sker endast till bankkonto som öppnats av Kammarkollegiet för kunds räkning eller om sådant inte finns, externt konto som registrerats hos kollegiet. (Blankett KAM31005 - Registrering av externt bankkonto). Blanketterna sänds via:

  • Brev till Kammarkollegiets postadress (Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm)
  • Fax till nummer 08-20 38 81
  • E-post. Efter överenskommelse med kundansvarig skickas begäran som inskannad pdf-fil till kundansvarig: förnamn.efternamn@kammarkollegiet.se. En sådan begäran ska därefter bekräftas av kundansvarig för att vara giltig.

Originalhandling ska snarast sändas med brev i de fall begäran är skickad med fax eller e-post. Se vidare under rubriken ”Dokumentationskrav”.

Dokumentationskrav

För att säkerställa konsortiets behörighetskontroll och efterlevnad av regelverket måste följande dokument skickas till Kammarkollegiets avdelning för kapitalförvaltning i samband med köp och sälj:

Köp - första köptillfället

  • Begäran om köp av konsortieandelar (länk till kundsida med blanketter för bland annat köp och försäljning av konsortieandelar).
  • Registreringsbevis (ej äldre än tolv månader)
  • Vidimerat* justerat styrelseprotokoll som utvisar aktuell firmateckning (ej äldre än tolv månader)

Köp - tilläggsinvestering

Försäljning av andelar

Ifylld blankett underskriven av behörig firmatecknare eller fullmaktstagare ska vara Kammarkollegiet tillhanda senast kl. 12 för Aktieindexkonsortiet Utland och för övriga konsortier kl.14, för att affären ska registreras samma dag. Dessutom krävs att likvid kommit kammarkollegiet tillhanda för att affären ska kunna registreras samma dag. Originalhandling ska även sändas med post om underlaget är faxat eller e-postat.

Sälj

Om tidigare insänt registreringsbevis eller protokoll är äldre än tolv månader ska nya dokument som styrker teckningsrätten bifogas.

Gällande bestämmelser

Se vidare ”Regler för Kammarkollegiets konsortier”, fastställda av Kammarkollegiets fonddelegation 2016-11-24.

* För att en kopierad handling ska anses vara korrekt vidimerad krävs att en person genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att kopian stämmer överens med originalet.

Bilaga

Utdrag ur Regler för Kammarkollegiets konsortier, fastställda av Kammarkollegiets fonddelegation 2016-11-24.

1.7 Utgivning och inlösen av konsortieandelar

Begäran om utgivning eller inlösen ska göras skriftligt hos Kammarkollegiet.

För utgivning och inlösen av andelar i konsortierna, förutom det utländska aktieindexkonsortiet, gäller att om begäran har kommit till kollegiet på en bankdag före kl. 14.00 fastställs utgivnings-/inlösenspriset för andelar vid slutet av den dagen. Om begäran har kommit in på en dag som inte är bankdag, eller efter kl. 14.00 en bankdag, fastställs priset vid slutet av nästa bankdag. För det utländska aktieindexkonsortiet gäller att begäran ska ha kommit till kollegiet före kl. 12.00 i stället för före kl. 14.00. Detta innebär att utgivning och inlösen av andelar i konsortierna alltid sker till okänd kurs. På dag som infaller före vissa helgdagar samt vissa andra dagar har kollegiet begränsat öppethållande. För sådana dagar med begränsat öppethållande gäller andra tidpunkter för när utgivning och inlösen kan verkställas. Minst en vecka i förväg tillhandahåller kollegiet efter begäran härom information om dag med begränsat öppethållande.

Utgivningspris och inlösenspris för en konsortieandel ska vara lika med det enligt föregående paragraf fastställda andelsvärdet.

Likvid för utgivning ska vara kollegiet tillhanda på utgivningsdagen.

Sedan kollegiet fastställt priset för inlösen sker likvid normalt inom två bankdagar därefter.

Måste likvida medel för inlösen skaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske så snart som möjligt, dock utan att missgynna övriga andelsägare. I så fall sker likvid för inlösta andelar när konsortiet fått likvid för värdepappersförsäljningen.

Kollegiet ska skriftligen underrätta berörd andelsägare om verkställd utgivning och inlösen av andelar.

1.7.1 Särskilt för utgivning av andelar i stiftelsekonsortiet GIVA

För GIVA gäller, till skillnad från övriga konsortier, att utgivning av nya andelar endast kan ske på avstämningsdagarna för utdelning, det vill säga tre gånger per år (jfr punkt 1.5). Begäran om utgivning av andelar ska ha kommit in till kollegiet före kl. 14.00 på respektive avstämningsdag för att kunna genomföras per den dagen och utgivningspriset fastställs vid slutet av den dagen. I övrigt gäller för begäran om utgivning och inlösen av andelar det som anges för konsortierna i punkt 1.7. Inlösen kan således genomföras varje bankdag.

Utdrag ur punkt 1.5

GIVA har avstämningsdag för utdelning tre gånger per år, den 15 april, den 15 augusti och den 15 december. Om avstämningsdagen infaller på en dag som inte är bankdag är närmast föregående bankdag avstämningsdag. Utdelning ska ske inom två veckor från avstämningsdagen.

Kontaktperson

Johan Eliæson
Chef Försäljning och marknad
Skicka e-post till Johan
Telefon: 08-700 06 61

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-28