Försäkringsvillkor utlandsstationerade (URA) 2022

Den här försäkringen kan tecknas som en samlingsförsäkring eller enskild försäkring av en statlig myndighet som önskar ett försäkringsskydd vid utlandsstationering enligt Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA).

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2022-01-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 19

1 Tecknande, omfattning och självrisk

1.1 Vilka försäkringar kan tecknas?

Denna försäkring kan tecknas av en statlig myndighet som önskar tillhandahålla ett försäkringsskydd vid utlandsstationering enligt Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA). Avtalets definitioner tillämpas i denna försäkring.

Försäkringen kan tecknas antingen som en samlingsförsäkring eller som enskild försäkring för namngivna personer. En förutsättning för att kunna teckna en försäkring är att personerna finns inskrivna i URA kontraktet.

Samlingsförsäkring

Väljer myndigheten att teckna en samlingsförsäkring ska myndigheten inför varje försäkringsperiod (normalt 12 månader) lämna uppgift till Kammarkollegiet om det beräknade (uppskattade) antalet försäkrade persondygn under perioden beträffande såväl utlandsstationerade arbetstagare som medföljande familjemedlemmar. Försäkringen kommer då att omfatta samtliga myndighetens utlandsstationerade arbetstagare, samtliga medföljande familjemedlemmar till en sådan arbetstagare och samtliga icke medföljande familjemedlemmar som besöker arbetstagaren i tjänstgöringslandet.

Enskild försäkring

Vid tecknande av en enskild försäkring ska myndigheten i sin beställning ange:

 • namn och personnummer på de som ska omfattas (barn som fyllt 19 år omfattas ej)

 • försäkringstiden

 • den utländska stationeringsorten

 • kontaktperson, fakturaadress och fakturareferens

Myndigheten får för varje sådan beställning en försäkringsbekräftelse och en faktura på premien, vilken beräknas på antalet försäkrade persondygn. Om det inte vid beställningstillfället är klart om och i så fall när familjemedlemmar som vistas utom tjänstgöringslandet ska företa besöksresor, får försäkring för dessa tecknas separat.

1.2 Vem gäller försäkringen för och när gäller den?

Försäkringen gäller i hela världen inklusive Sverige (utom 2.5 Sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd som bara gäller utomlands). Den gäller även i krigsområden och i länder dit UD avråder från resor.

1.2.1 Samlingsförsäkring

Vid samlingsförsäkring gäller försäkringen för arbetstagaren under hela tjänstgöringstiden. Utöver tjänstgöringstiden gäller försäkringen även under den direkta tur- eller returresan mellan bostadsorten i Sverige och tjänstgöringslandet, under förutsättning att denna resa görs tidigast två veckor innan tjänstgöringstidens början eller två veckor efter tjänstgöringstidens slut.

För medföljande familjemedlem gäller den under samma tid med följande undantag:

 • Försäkringen gäller inte under tid då familjemedlemmen ännu inte företagit sin utresa och inte under tid efter familjemedlemmens slutliga hemresa.

 • Den gäller inte under resa till och från och vistelse i tredje land, som ej är direkt angränsande till tjänstgöringslandet, när inte arbetstagaren medföljer på resan eller vistas i detta land. Vid särskilda skäl kan samlingsförsäkringen gälla i tredje land för medföljande familjemedlem om inte arbetstagaren medföljer på resan. Särskilda skäl kan vara t. ex evakuering till tredje land av säkerhetsskäl.

Försäkringen gäller för familjemedlemmar som vistas utom tjänstgöringslandet som besöker arbetstagaren i tjänstgöringslandet, under förutsättning att arbetsgivaren betalat resekostnaderna. Utöver besökstiden i tjänstgöringslandet gäller försäkringen även under den direkta tur- eller returresan mellan bostadsorten i Sverige och tjänstgöringslandet.

Före tjänstgöringstidens början

Försäkringen omfattar arbetstagaren och medföljande familjemedlem som på grund av t.ex. inflyttning i bostad vistas i tjänstgöringslandet i högst två veckor före tjänstgöringstidens början.

Efter tjänstgöringstidens slut

Försäkringen omfattar arbetstagaren och medföljande familjemedlem som på grund av t.ex. avveckling av bostad och flytt vistas i tjänstgöringslandet i högst två veckor efter tjänstgöringstidens slut.

Skolgång

Försäkringen omfattar medföljande barn som på grund av skolgång vistas i tredje land under förutsättning att arbetsgivaren ersätter deras skolkostnader.

Försäkringen omfattar arbetstagaren, medföljande barn och familjemedlem som på grund av skolgång vistas i tjänstgöringslandet före arbetstagaren har tillträtt sin tjänst. Försäkringen omfattar medföljande barn över 19 år som går i gymnasieskola eller motsvarande som arbetsgivaren betalar utbildningsbidrag för (eller skulle ha betalat om skolan hade haft avgifter). Försäkringen gäller dock längst till dess barnet fyller 21 år.

1.2.2 Enskild försäkring

Vid enskild försäkring gäller försäkringsskyddet under den tid som anges i försäkringsbekräftelsen från Kammarkollegiet.

1.2.3 Begränsning

Om en myndighet har tecknat en samlingsförsäkring kan inte enskilda försäkringar tecknas för de personer som omfattas av samlingsförsäkringen.

1.3 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för 2.8 Rättsskydd där självrisken beräknas på det sätt som anges där.

2 Försäkringsskydd

2.1 Personskadeskydd

Vid personskada genom olycksfall, som drabbat den försäkrade under försäkringstiden, utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1, 2 och 5 §§ skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kapitlet 8-18 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Dessa regler i fråga om inkomstförlust tillämpas inte vid sjukskrivningar som är kortare än 31 dagar.

Ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 § § skadeståndslagen omfattar bl.a. sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Ersättningen enligt 2 § i ovan angivna lagrum omfattar även begravningskostnader, förlust av underhåll samt personskada för den som stod den avlidna särskilt nära.

Personskada i samband med överfall ersätts i den mån den försäkrade inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, dennes försäkringsbolag eller annan, dock senast inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet. Om den försäkrade varit oaktsam kan ersättningen jämkas.

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader för tandvård. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning endast under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade ska kontakta Kammarkollegiet för en skälighetsbedömning innan behandlingen påbörjas. Försäkringen lämnar endast ersättning för en (1) permanent behandling. Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada och ersätts inte enligt detta moment.

Är en tandskada en arbetsskada kan Försäkringskassan ersätta tandvårdskostnaderna.

Föreskrift

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäkrade måste förete intyg om sådan anmälan. Om Kammarkollegiet begär det ska den försäkrade väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen. Kammarkollegiet svarar därvid gentemot den försäkrade för alla kostnader som inte ersätts av annan.

Den försäkrade måste iaktta normal aktsamhet, d.v.s. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall eller annan skada. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte är sådana att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan ersättningen helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till minst dagsböter.

Undantag

Personskadeskyddet enligt denna försäkring gäller endast i den mån motsvarande ersättning inte kan lämnas genom kollektivavtal om ersättning vid arbetsskada eller genom annan motsvarande försäkring, genom en trafikförsäkring eller enligt regler om ansvar för den som bedriver järnvägs- eller luftfartsverksamhet eller driver en anläggning där ansvaret för skador är särskilt reglerat i lag.

I skadefall där rätt till livränta enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) föreligger, samordnas arbetsskadelivräntan med ersättningen enligt denna försäkring.

Denna försäkring ersätter skador eller kostnader endast i den mån dessa inte kan ersättas enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), annan lag, förordning eller annan försäkring.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för skada som inte har dokumenterats i journalanteckning, intyg eller motsvarande inom sjukvården i samband med skadetillfället.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för kränkning.

2.2 Invaliditets- och dödsfallskapital

Vid olycksfall som leder till medicinsk invaliditet utbetalas ett invaliditetskapital i förhållande till den medicinska invaliditetsgraden. Vid en medicinsk invaliditet på hundra procent är kapitalet 22 basbelopp. Vid beräkningen används basbeloppet för det år invaliditeten fastställs. Beloppet utbetalas så snart den definitiva invaliditetsgraden har kunnat fastställas. Har så inte kunnat ske inom ett år från olycksfallet, utbetalas ett preliminärt belopp i förhållande till den lägsta bestående invaliditetsgrad olycksfallet bedöms ge upphov till. Slutreglering sker därefter så snart den definitiva invaliditetsgraden har fastställts. Har detta inte kunnat ske inom tre år efter olycksfallet, görs en slutreglering enligt den då bedömda definitiva invaliditetsgraden. Eventuellt överskjutande preliminärt belopp återkrävs inte.

Leder ett olycksfall inom tre år till döden, utbetalas ett dödsfallskapital. Om den försäkrade inte upprättat ett särskilt förmånstagarförordnande för försäkringen, är make eller sambo samt barn under 20 år eller - om sådana anhöriga saknas - legala arvingar förmånstagare.

Om en av de efterlevande är make eller sambo eller om minst en av de efterlevande är den försäkrades barn under tjugo år, är beloppet 11 basbelopp.

Finns både make eller sambo och barn under 20 år bland de efterlevande, är beloppet 22 basbelopp.

I övriga fall är det 6 basbelopp.

Vid beräkningen används basbeloppet för dödsåret. Från dödsfallskapitalet avräknas i förekommande fall vad som har utbetalats som invaliditetskapital.

Är make eller sambo och barn förmånstagare, ska halva försäkringsbeloppet tillfalla maken eller sambon och återstoden den försäkrades barn.

Om mål om äktenskapsskillnad pågick vid tiden för dödsfallet är make inte förmånstagare.

Om den som kan komma att omfattas av försäkringen vill ha andra förmånstagare än de som anges ovan, måste ett särskilt förmånstagarförordnande upprättas. Ovan angivna belopp, beroende på efterlevandekrets, kan fördelas på det sätt den försäkrade själv anger i förmånstagarförordnandet. Blankett för detta tillhandahålls av Kammarkollegiet. Ett upprättat förordnande ska omgående ges in till Kammarkollegiet för förvaring.

2.3 Nära anhörigs besöksresa

Vid den försäkrades livshotande medicinskt tillstånd eller dödsfall ersätts skäliga kostnader för högst tre nära anhörigas resa och logi i samband med besök. Detsamma gäller i samband med begravning utomlands. Om den nära anhöriga befinner sig i annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resekostnader motsvarande vad en resa från Sverige hade kostat. Sjukdomen respektive dödsfallet ska styrkas med läkarintyg respektive bevis om dödsfallet.

2.4 Resa till nära anhörig

Försäkringen ersätter skäliga merkostnader för en tur- och returresa till Sverige vid nära anhörigs livshotande medicinskt tillstånd eller dödsfall. Försäkringen är begränsad till en (1) resa per anhörigs livshotande sjukdom och/eller dödsfall. Resa till och från flygplatsen i tjänstgöringslandet kan ersättas om resan företas med allmänna kommunikationer. Kostnader i Sverige ersätts ej.

Om den nära anhöriga befinner sig i annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resekostnader motsvarande vad en resa till Sverige hade kostat. Kostnader i tredje land ersätts ej.

Sjukdomen respektive dödsfallet ska styrkas med läkarintyg respektive bevis om dödsfallet.

2.5 Sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd

2.5.1 Sjukvård

Ersättning lämnas för nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjukvård utomlands. För varje händelse ersätts sådana kostnader som längst under en period av nittio dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare.

Eventuella merkostnader (exempelvis kost och logi, ombokning av biljett) ersätts ej.

Försäkringen ersätter inte kostnader för hälsokontroll, vaccination eller annan planerad vård.

2.5.2 Mödravård och förlossning

Vid graviditet betalas nödvändiga och skäliga kostnader för mödravård och förlossning. Ersättning utges även för efterkontroll av modern och kontroller av barnet fram till det fyllt ett år.

Kan en förlossning av medicinska eller andra skäl anses olämplig att genomföra på stationeringsorten ersätts skälig kostnad för resa till Sverige eller annat land där den försäkrade har sitt hemvist/medborgarskap inför förlossningen samt därefter för resa tillbaka till stationeringsorten.

Kostnader under vistelse i Sverige eller landet där den försäkrade har sitt hemvist/medborgarskap ersätts inte.

Försäkringen ersätter även merkostnader för en tur- och returresa till Sverige i samband med förlossningen för övriga familjemedlemmar som omfattas av försäkringen.

Föreskrift

Den som blir gravid ska på ett tidigt stadium kontakta Kammarkollegiet och Falck Global Assistance för beslut om mödravård, läkare och/eller förlossningsklinik. I samband med att Kammarkollegiet mottar en anmälan om graviditet skickas mer detaljerad information ut till den gravida.

Om fullgod mödravård och förlossningsvård jämförbar med den allmänna svenska sjukvården enligt riktlinjerna i Region Stockholm kan erhållas i stationeringslandet ersätts i första hand kostnader för sådan sjukvård.

Om Falck Global Assistance avråder från att föda i ett visst land så ersätts inga kostnader för förlossning i det landet.

Den som planerar att flyga till Sverige för att föda sitt barn måste själv kontrollera med flygbolaget vilka regler bolaget har för gravida passagerare. Det finns enligt IATA:s regler en senaste tidsgräns för flygning, men många bolag kräver för flygning efter vecka 28 (27+6) också ett nyligen utfärdat läkarintyg. Kostnader som uppkommer p.g.a. att hen inte följt flygbolagets regler omfattas inte av försäkringen.

2.5.3 Tandvård

Ersättning lämnas för nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut tandvård utomlands. För varje händelse ersätts sådana kostnader som längst under en period av nittio dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare.

Eventuella merkostnader (exempelvis kost och logi, ombokning av biljett) ersätts ej.

Har en tandskada uppkommit genom ett olycksfall ersätts dessutom nödvändiga och skäliga kostnader för behandling i Sverige av tandskadan om kostnaden inte kan ersättas av annan. Såväl behandling som kostnad ska på förhand godkännas av Kammarkollegiet.

Är en tandskada en arbetsskada ska i första hand Försäkringskassan pröva frågan om ersättning. Därefter tar Kammarkollegiet ställning till om tandskadan kan ersättas enligt detta moment.

Begränsning

Vid tandskada som uppstått vid tuggning eller bitning lämnas endast ersättning för den akuta behandling som utförts utomlands.

Permanenta kronor, bryggor eller implantat ersätts ej.

2.5.4 Hemtransport

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för hemtransport till Sverige av den försäkrade p.g.a. att han eller hon drabbats av en allvarlig sjukdom eller en omfattande personskada utomlands. Försäkringen ersätter även återresa till stationeringslandet. Försäkringen ersätter även kostnaden för hemtransport till Sverige av avliden. Försäkringen ersätter ej kostnader i Sverige.

Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta hemtransport dit, förutsatt att kostnaderna inte överstiger kostnaden för en motsvarande hemtransport till Sverige.

Anmärkning till 2.5

Sverige har för närvarande avtal om sjukvårdsförmåner med de nordiska länderna, med övriga länder i EU samt med några konventionsländer. I dessa länder ska i första hand den allmänna vården utnyttjas.

Den som ska resa till ett land inom EU eller till ett annat konventionsland, bör ha med sig ett intyg från Försäkringskassan som visar att han eller hon tillhör denna, så att han eller hon säkert får sjukvård enligt EU-reglerna respektive enligt konventionen, dvs. utan annan kostnad än en eventuell patientavgift.

Den som ska resa till ett icke-konventionsland, bör ha med sig ett personligt försäkringsintyg. Underlag för sådant intyg tillhandahålls av Kammarkollegiet och utfärdas av respektive myndighet. Syftet med intyget är att den försäkrade snabbt ska få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan konstatera att det finns en försäkring som täcker kostnaderna.

Föreskrift till 2.5

Vid allvarlig sjukdom, omfattande personskada, intagning på sjukhus, graviditet, behov av hemtransport eller annan aktiv skadehjälp utomlands ska kontakt tas med Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet innan sjukvården eller hemtransporten påbörjas.

Tel: +46 8 587 717 49Fax: +46 8 587 717 62E-post: fga@se.falck.com

Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport till Sverige eller evakuering till tredje land och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i utlandet för den aktuella sjukdomen/personskadan.

Försäkringen täcker inte akut sjukvård i det land där den försäkrade är medborgare eller har sin hemvist i. Har inte den försäkrade tillgång till sjukvårdsförmåner i det landet så gäller försäkringen. Om stationeringslandet är detsamma som landet där den försäkrade är medborgare eller har sin hemvist i, ersätts inga kostnader för mödravård eller förlossning om den försäkrade har tillgång till sjukvårdsförmåner.

Den som blir sjuk vid tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land, Schweiz eller annat konventionsland ska lämna in en ansökan till Försäkringskassan, som prövar om det rörde sig om sådan vård som det kan utgå ersättning för. Till ansökan ska kvitton och annan dokumentation om vården bifogas. Kammarkollegiet har rätt att begära fullmakt från den försäkrade som innefattar att ansöka om ersättning i efterhand för vårdkostnader i annat EU/EES-land, Schweiz eller annat konventionsland samt att ta emot sådan ersättning för den försäkrades räkning.

2.6 Resgodsförsening

Vid mer än två timmars försening av inskrivet resgods vid utresa, ersätts nödvändiga och skäliga kostnader med högst 5 000 SEK. Med utresa för arbetstagaren och medföljande familjemedlemmar avses resa från stationeringslandet. Med utresa avses även utstationeringsresan från Sverige.

Föreskrift

Den försäkrade måste uppvisa intyg om förseningen från transportföretaget. I första hand ska transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.7 Ansvarsskydd

2.7.1 Omfattning

Ansvarsskyddet i försäkringen gäller:

 • Skadeståndsanspråk mot den försäkrade i egenskap av privatperson

 • Skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i förhållandet mellan den försäkrade som hyresgäst och en hyresvärd

Försäkringen omfattar skador som inträffar under försäkringsperioden och som den försäkrade orsakar genom oaktsamhet eller har strikt ansvar för enligt utomkontraktuell skadeståndsrätt.

2.7.2 Undantag

Försäkringen omfattar inte:

 • Skada som till någon del orsakats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet av den försäkrade

 • Skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i egenskap av näringsidkare

 • Familjerättsliga tvister såsom skilsmässa, vårdnadstvist, arvstvist etc.

 • Åtagande av den försäkrade som går utöver gällande skadeståndsrätt

 • Skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan,

 • Skada som omfattas av en arbetsgivares principalansvar.

 • Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan samt

 • skadeståndskrav mot den försäkrade eller medföljande familjemedlem som avser någon form av skada genom slitage eller vanvård av en hyrd eller lånad bostad (i villkoren från och med 2023-08-01).

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare av en hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

AnmärkningFörsäkringen lämnar bara ersättning för skadestånd. Den ersätter således inte böter eller viten.

2.7.3 Skadereglering

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som har skett under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att göra följande:

 • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,

 • Förhandla med motparten,

 • Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan samt

 • Betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst 5 000 000 SEK.

2.7.4 Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till denna försäkring hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.8 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som skett under försäkringstiden, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

2.8.1 Omfattning

Rättsskyddet i försäkringen gäller:

 • Om den försäkrade i egenskap av privatperson kräver någon på skadestånd på grund av en händelse som inträffat i stationeringslandet

 • Om den försäkrade som hyresgäst kräver någon på skadestånd, avseende bostad som hyrts under hyresperioden i stationeringslandet

 • Endast tvister som kan prövas hos allmän domstol.

2.8.2 Undantag

Försäkringen omfattar inte tvister:

 • Mellan den försäkrade och försäkringstagaren (myndigheten).

 • Där värdet understiger ett halvt prisbasbelopp (småmål).

 • Som har samband med yrkes- och tjänsteutövning eller arbetsrättsliga tvister

 • Inom familje- eller arvsrätt, såsom skilsmässor, vårdnadstvister, bodelning eller arvstvister. Tvister inom registrerat partnerskap eller samboskap enligt Sambolagen (2003:376) omfattas inte.

 • Som gäller pantsättning, borgensåtaganden, likande åtagande eller annat avtal den försäkrade ingått till förmån för juridisk person eller annan privatperson.

 • Som gäller dig som fastighetsägare eller ägare av en lägenhet eller nyttjanderätt till bostadsrätt

 • Som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, släpfordon, båt eller flygplan*

 • Som har samband med överlåtna krav

 • Som gäller personskadereglering så länge ersättning för ombudskostnaderna inte kan lämnas genom trafikförsäkring

* Försäkringen gäller dock när den försäkrade är förare av ett hyrt fordon, och enligt avtal med biluthyraren är registrerad förare, i tvister mot annan än biluthyraren/bilägaren, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

2.8.3 Ersättningsbelopp och självrisk

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 SEK per kontraktsperiod. Självrisken är 20% av den totala skadekostnaden, dock lägst 1 500 SEK samt högst 6 000 SEK.

2.8.4 Föreskrift

Den försäkrade ska i första hand anlita rättshjälp och tacka ja till ersättning från allmänna medel.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands ska den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet godkänner.

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppkommit till följd av att den försäkrade avstått från rättshjälp av allmänna medel, eller kostnader som uppkommit för att den försäkrade avstått möjligheten till ersättning för kostnader av motparten.

Försäkringen ersätter inte kostnad eller värde av eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för dig som försäkrad.

Ersättning kan lämnas när parterna förlikas eller av annat skäl inte kommer inför beslut av domstol

3 Skadeanmälan

Blankett för skadeanmälan finns på www.kammarkollegiet.se.

En skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten.

Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

1.Vid överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat.

2.Vid försening av inskrivet resgods bifoga intyg utfärdat av transportföretaget.

3.Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga digitala kvitton eller andra verifikationer. Kvitton i pappersoriginal kan komma att begäras in av Kammarkollegiet upp till 6 månader efter det att skadeanmälan har inkommit till oss.

4.Om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta.

5.På begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera skadan.

Föreskrift

Åsidosätter den försäkrade åligganden enligt villkoren i URA försäkringen kan ersättningen minskas eller helt falla bort.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Med undantag för invaliditets- och dödsfallskapitalen ersätter denna försäkring skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas genom personskadeavtal (PSA eller TFA), socialförsäkringsbalken eller annan försäkring, förordning eller lag.

Som framgår av moment 1.2 gäller denna försäkring för arbetstagaren under hela tjänstgöringstiden vid samlingsförsäkring och under den avtalade försäkringstiden vid enskild försäkring. Det innebär att den även gäller under tjänsteresor. Skada eller kostnad under tjänsteresa ersätts därför från statens tjänstereseförsäkring endast när ersättningsreglerna där är förmånligare för den försäkrade. I ett sådant fall betalas ingen ersättning från denna försäkring.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot den försäkrade. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Utländsk valuta

Vid kostnad i annan valuta än SEK, ersätts växelkursen för den dagen när kostnaden uppkom.

4.5 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

5 Definitioner

I försäkringen tillämpas de definitioner som anges i URA – Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands, samt de definitioner som anges nedan.

Akut sjukdom

Hastigt påkommen och relativt kortvarig medicinsk åkomma vilken kan behöva behandlas omgående.

Akut sjukvård

Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppen omedelbar sjukvård i 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Akut tandvård

Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125). Akut tandvård innebär att patienten blir smärt- och infektionsfri, har en (1) fungerande tuggyta samt att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt. Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke.

Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Familjemedlemmar som vistas utom tjänstgöringslandet

Med familjemedlemmar som vistas utom tjänstgöringslandet avses maka/make/ och sådana barn under 19 års ålder för vilka arbetstagaren har försörjningsplikt.

Kroniskt medicinskt tillstånd

Långvarigt medicinskt tillstånd eller sjukdom där vård och/eller behandling är planerad. Även kroniska tillstånd kan försämras och akutiseras och den erforderliga behandlingen blir då akut.

Livshotande medicinskt tillstånd

Tillstånd då döden är nära förestående.

Medföljande familjemedlemmar

Med medföljande familjemedlemmar avses medföljande maka/make/sambo och sådana barn under 19 års ålder för vilka arbetstagaren har försörjningsplikt. De medföljande familjemedlemmarna måste stadigvarande vistas i tjänstgöringslandet och även vara inskrivna i URA-kontraktet.

Nära anhörig

Med nära anhörig menas arbetstagarens:

 • Make/maka/sambo

 • Barn

 • Syskon

 • Föräldrar

 • Svärföräldrar

Nödvändiga och skäliga kostnader

Med nödvändiga och skäliga kostnader avses vad som är brukligt och sedvanligt både när det gäller kostnadens storlek och art samt med hänsyn tagen till omständigheter såsom tidpunkt, plats m.m.

Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Detta innebär att överbelastnings- eller förslitningsskador samt vridning annat än mot knä inte räknas som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt som inte inträffat i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Som olycksfall anses även sjukdom eller skada som orsakats genom biologiskt eller kemiskt ämne, om det är sannolikt att någon uppsåtligen spritt det biologiska eller kemiska ämnet med syftet att orsaka sjukdom eller skada hos människor. Visar sig sjukdomen eller skadan först efter försäkringstiden, ska en medicinskt sakkunnig bedömning läggas till grund för ställningstagandet i frågan om sjukdomen eller skadan ska antas ha drabbat den försäkrade under försäkringstiden.

Planerad vård

Utredning och/eller behandling som inte är medicinskt akut.

Sambo

Med sambo avses detsamma som i Sambolagen (2003:376).

På motsvarande sätt gäller anhörigkretsen för de medföljande familjemedlemmarna. För medföljande barn ingår även mor- och farföräldrar i begreppet nära anhörig.

Överfall

Med överfall avses skada genom våld på person, oprovocerat och utan medgivande.

Gå till innehållsförteckning