Bränder orsakade av el‑cyklar

Under de senaste åren har försäljningen av el‑cyklar och el‑spark­cyklar ökat och i takt med det har även antalet bränder i dem ökat. Tips på hur du undviker det finns längre ner på sidan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt information om de bränder i eltransportmedel som de har kännedom om för perioden 2018 - 2019 i en rapport.

I rapporten framgår det att antalet bränder och tillbud där el-cyklar har varit inblandade ökade från 2018 till 2019 med 5 till 15 för el-cyklar och från noll till 9 för el-sparkcyklar.

Incidenter har inträffat både under laddning samt vid andra tillfällen då batterier har börjat brinna när de inte laddades.

Risker med litiumjonbatterier

Många el-cyklar drivs idag av litiumjonbatterier. Fördelen med dessa typer av batterier är bland annat att de lagrar energi bättre, har låg vikt och har snabba laddningstider. Det finns dock även en del nackdelar. Bland annat risken att det kan uppstå termisk rusning i dem, vilket kan leda till bränder.

Risker specifikt för litiumjonbatterier

 • De är till exempel känsliga för slag, temperaturer samt överladdning.
 • I samband med brand och termisk rusning så avges gaser som är farliga för hälsan om de inandas.
 • Gaserna som avges kan självantända eller förvärra brandförloppet.
 • Det är svårt att släcka en brand i batteriet. Därför är det viktigt att batteriet blir nerkylt under tillräckligt lång tid för att förhindra att det återantänds, eller att det placeras någonstans där en eventuell återantändning inte kan orsaka mer skada.

Termisk rusning kan orsaka brand

Ett begrepp som förknippas med litiumjonbatterier är termisk rusning (eller thermal runaway), vilket är den största risken som ett batteri kan hamna i. En termisk rusning hos ett litiumjonbatteri innebär att batteriet har blivit instabilt och uppnått en temperatur på mer än 150 - 250 grader.

Termisk rusning pågår så länge batteriet har energi

När batteriet blir instabilt ger det upphov till en accelererande temperaturökning som kan leda till brand. Instabiliteten som uppstår kan bromsas genom kylning, men den kan inte stoppas förrän energin i batteriet är slut.

Elektrolytångor kan bildas

När temperaturen i batteriet blir tillräckligt hög frigörs syre från de metalloxider som finns i de flesta litiumjonbatterier. Syret kan i sin tur reagera med den elektrolyt, ofta ett organiskt lösningsmedel, som finns i batteriet och elektrolytångor kan bildas.

Svårsläckt brandförlopp

Antändning av batteriets elektrolytångor bidrar till ett häftigt brandförlopp som kan vara svårsläckt. Om ångorna antänds kan även olika gaser så som till exempel väteklorid, vätecyanid samt vätefluorid frigöras. Dessa gaser är giftiga och retande vid inandning.

Kyl ner batteriet för att bromsa förloppet

Redan vid lägre temperaturer (80–150 grader) kan en så kallad ventilering uppstå, vilket är en form av säkerhetsmekanism i batteriet. Vid ventilering kan brännbara gaser avges och om dessa antänds utsätts batteriet och dess omgivning för ytterligare temperaturökning. För att bromsa den termiska rusningen så krävs det att batteriet kyls ner så att den inre temperaturen blir lägre än 150 grader.

Tips för batterihantering till el-cyklar etc

1. Ta inte in batterierna till el-cyklar och el-sparkcyklar i myndighetens lokaler om ni inte har särskilda utrymmen där hanteringen av batterier kan ske på ett säkert sätt, det vill säga att:

 • Batterierna inte utsätts för slag.
 • Batterierna inte utsätt för yttre värmepåverkan.
 • Batterier inte lagras tätt in på varandra, för att undvika att en eventuell brand i ett batteri påverkat att annat batteri.
 • Rummet är försett med god ventilation, så att de gaser som uppstår i händelse av brand kan ventileras ut. Det är viktigt att se till att gaserna inte kan spridas via ventilationen till andra utrymmen i byggnaden.
 • Det finns möjlighet att kyla batterierna om brand uppstår.
 • Brand inte kan spridas till andra rum i byggnaden.
 • Det finns skyddsutrustning i närheten. Till exempel värmetåliga handskar eller gripklo, som kan användas i de fall det är möjligt att släcka branden utan risk för personskada.

2. Ladda inte batterier inomhus i myndighetens lokaler.

3. Ladda inte batteriet i anslutning till byggnaden när det är minusgrader då laddning vid temperaturer under noll grader alltid bör undvikas om inte någon annan temperatur finns specificerad från tillverkaren.

4. Skapa en instruktion kring hur hanteringen av batterierna till el-cyklar och el-sparkcyklar och laddning av batterierna får gå till i anslutning till myndighetens byggnader och lokaler.

Tips kring agerande vid en eventuell brand

1. Varna och larma medarbetare att det brinner.

2. Vidta bara en åtgärd om du kan göra en insats utan att utsätta dig för fara. Det vill säga att du inte riskerar att andas in de gaser som bildas vid brand i batteriet eller att bränna dig. Om det är en kraftig rökutveckling, gå ut och stäng dörren till utrymmet samt larma 112.

Bedömer du att det går att göra en insats så:

 • Avbryt laddningen genom att stänga av/koppla ur strömkällan om batteriet är under laddning.
 • Kyl ner batteriet med hjälp av vatten genom att stoppa ner batteriet i ett kar eller en hink, om detta går att gör utan risk för att du bränner dig eller utsätts för gaser. Ett litet batteri som brinner kan vara svårt att släcka, men brinner ut relativt snabbt.
 • Flytta föremålet utomhus om det är möjligt.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkrings­frågor eller med riskhantering?
Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-30