Utveckling av lednings­system för brand­säker­hets­arbete­­­

På Lunds universitet pågår ett arbete med att utveckla ett ledningssystem som stöd för att utveckla sitt brandsäkerhetsarbete.

På Lunds universitet ansvarar respektive verksamhet, det vill säga fakulteter eller motsvarande för sitt eget brandskyddsarbete. Som stöd till verksamheterna arbetar Tobias Ullmark och Isabel Hedvall på central nivå. De stöttar bland annat verksamheterna med riktlinjer när det gäller det systematiska brandskyddsarbetet som bedrivs på universitetet.

Universitets­övergrip­ande lednings­system för brand­säkerhet

När Tobias och Isabel arbetade med förslaget till riktlinjer för hantering av batterier uppkom diskussioner inom universitetet om behovet av ett ledningssystem för brandsäkerhet. Genom detta skulle det skapas en ännu bättre helhet kring det systematiska brandskyddsarbetet inom universitetet. Dessa diskussioner mynnade till slut ut i ett projekt med mål att ta fram ett universitetsövergripande ledningssystem för brandsäkerhet.

De riktlinjer som tagits fram för hantering av batterier var inledningsvis tänkt som en fristående riktlinje men de kommer nu i stället att vara en del av helheten i ledningssystemet. Målet är att ledningssystemet ska vara beslutat av rektor till årsskiftet 2021/2022 och implementering ska påbörjas under 2022. Den ingående dokumentationen är i stort sett klar och projektet går nu in i fas av korrekturläsning och därefter remittering.

Vill skapa en säkerhetskultur

Ledningssystemet är i första hand tänkt att vara ett stöd för cheferna, för att på så sätt skapa en säkerhetskultur som ska genomsyra allt arbete på universitetet.

Styrande dokument

Ledningssystemet innehåller styrande dokument kring bland annat områden såsom:

 • Ledningssystem för brandsäkerhet
 • Organisation, ansvar och roller
 • Dokumentstyrning
 • Gränsdragningar

Vidare innehåller ledningssystemet även styrande dokument som rör:

 • Mål för ledningssystem och brandsäkerhet
 • Uppföljning av brister, avvikelser, tillbud och olyckor
 • Uppföljning av brandskyddsarbetet
 • Internrevision

Styrande riktlinjer

Nästa nivå i ledningssystemet är styrande riktlinjer. En del av riktlinjerna är universitetsövergripande och en del är verksamhetsstyrda. Deras riktlinje för hantering av laddning av batterier och elfordon är ett exempel på en universitetsövergripande riktlinje.

Andra riktlinjer är till exempel:

 • Brandsäkerhetsregler
 • Heta arbeten
 • Riktlinje för brandskyddsutbildningar inom Lunds universitet

Både de styrande dokumenten och de styrande riktlinjerna beslutas av rektorn.

Lokala styrdokument

Den tredje och sista nivån är lokala styrdokument, som beslutas av prefekt, verksamhetsansvarig eller motsvarande. Ett exempel på ett lokalt styrdokument är ”Dokumentation av verksamhetens SBA enligt styrande riktlinjer”. Ett annat exempel är ”Organisation, ansvar och delegationer för brandsäkerhet inom verksamheten”.

Vikten av att arbeta systematiskt

Lunds universitet hoppas att införandet av ett nytt ledningssystem ska bidra till ökad kunskap om eventuella brandsäkerhetsbrister i verksamheterna, en ännu bredare förståelse för vikten av att arbeta systematisk med brandskyddsarbetet i hela organisationen, ett i grunden likartat brandskyddsarbete för samtliga fakulteter samt ge dem ett underlag för att kunna inrikta och prioritera var åtgärder ska vidtas för att minska riskerna för bränder.

Vi följer Lunds Universitets arbete

Kammarkollegiet fortsätter följa Lunds Universitets arbete med att implementera det nya ledningssystemet.

Kontakt om nya ledningssystemet

Vill ni veta mer om Lunds Universitets systematiska brandskyddsarbete är ni välkomna att höra av er till:

Tobias Ullmark - tobias.ullmark@bygg.lu.se

Isabel Hedvall - isabel.hedvall@bygg.lu.se

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-03