Riskhanteringsstöd

Vårt riskhanteringsstöd är till för att underlätta för dig som arbetar med riskhantering på en myndighet.

Alla statliga myndigheter har enligt förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering till uppgift att bland annat:

 1. Identifiera vilka risker för skador eller förluster som finns i den egna verksamheten.
 2. Värdera riskerna och beräkna vilka kostnader som staten har eller kan få utifrån riskerna som ni har identifierat.
 3. Ställa samman resultatet i en riskanalys.
 4. Vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förbygga skador eller förluster till följd av till exempel stöld, brand, vattenläckage, el-bortfall, IT- incidenter eller att personal är på tjänsteresa.

Teckna en försäkring

När ni genomfört punkterna 1-4 (ovan) kan ni vända er till oss på Kammarkollegiet och ansöka om att få teckna en försäkring. Även stiftelser med statlig anknytning kan ansöka om att få teckna försäkring hos oss.

Ni kan även välja att själva ta den ekonomiska risken för skador och inte teckna någon försäkring.

Ni kan inte välja att teckna en försäkring på den öppna marknaden på grund av ett förbud (enligt förordningen om statliga myndigheters riskhantering). Endast om det finns särskilda skäl kan vi ge dispens från förbudet. Försäkringsförbudet gäller dock inte för stiftelser med statlig anknytning.

Informera oss om förändringar

Om ni tecknat en försäkring hos oss måste ni löpande informera oss om:

 • Det sker någon förändrad riskexponering inom verksamheter som är försäkrade hos oss.
  Kontaktuppgifter förändras.
 • Informera oss om förändringar.

Olika stöd för riskhanteringsarbete

Verksamhetsanalys

Vi erbjuder ett verktyg som kan vara till stöd för att identifiera och prioritera brister i den egna verksamheten. Utifrån resultatet kan ni sedan göra en djupare analys av dessa brister och värdera kostnaderna som bristerna kan resultera i.

Metodstödet Verksamhetsanalys

Verktyget är uppdelat i kapitel med konkreta frågor. Utifrån svaren du skriver in genereras en bruttolista med identifierade brister. Ni prioriterar sedan bristerna, utser riskägare och lägger upp en tidsplan. Efter det sammanställer verktyget en tydlig rapport.

Ladda ner metodstödet Verksamhetsanalys (Excel)Excel

Tips och synpunkter

Delge oss gärna dina synpunkter och förbättringsförslag på metodstödet, så att vi kan göra verktyget ännu bättre.

Skriv ner dina förbättringsförslag i dokumentet nedan och skicka det sen till oss via riskhantering@kammarkollegiet.se

Blankett där du kan lämna synpunkter på verktyget VerksamhetsanalysWord

Riskgenomgång

Enligt en fastställd årsplan besöker vi ett antal statliga myndigheter för att föra en dialog kring myndighetens risker och riskhanteringsarbete. Urvalet grundar sig på ett antal olika kriterier såsom till exempel antal inträffade skador, riskbelopp, senaste besöket med flera. Vid besöket för vi bland annat en dialog om det skadebegränsande arbetet kring till exempel brand, vattenskador, stöld och personskador.

Vill du ha tips och råd kring förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder så finns det mer information under de olika typerna av skadehändelser:

Vill du att vi ska komma och göra en riskgenomgång tillsammans med din myndighet, så kan vi göra det i mån av tid. Kontakta oss via riskhantering@kammarkollegiet.se

Till stöd för er som arbetar på en statlig myndighet har vi även tagit fram en checklista som ni kan använda er av vid inventering av ert riskhanteringsarbete.

Ladda ner checklistanPDF

Räkna ut myndighetens riskkostnad

Som vi har nämnt ovan så ska ni enligt förordningen beräkna de kostnader som kan uppstå för staten på grund av skador och det skadeförebyggande arbetet. Den sammanlagda kostnaden kallar vi för riskkostnad.

Så här räknar du ut riskkostnaden

När du räknar ut myndighetens riskkostnad adderas kostnaderna för de faktiska skadorna (så kallade skadekostnader) med kostnaderna för det skadeförebyggande arbetet (så kallade skyddskostnader). Målet är att sänka den totala riskkostnaden.

Till skadekostnader räknas till exempel kostnader för:

 • Skador som inte omfattas av någon försäkring.
 • Skador där skadekostnaden understiger självrisken.
 • Självrisker vid skador som omfattas av försäkring.

Till skyddskostnader räknas till exempel kostnader för:

 • Försäkringspremier.
 • Förebyggande och skadebegränsande åtgärder, till exempel lås och nycklar, larm, bevakning, brandsläckare, skyltning och serviceavtal.
 • Administrativa kostnader för arbetet med riskhanteringen, till exempel löner, konsulttjänster och utbildningsavgifter.

Stöd för sammanställning av riskkostnaderna på er myndighetExcel

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd i ditt riskhanteringsarbete. Det skickas till dig som arbetar på en myndighet eller stiftelse med statlig anknytning och utkommer fyra gånger om året.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-01-11