Ansök om att Arvsfonden ska avstå från arv

Ibland kan Allmänna arvsfonden avstå från ett arv eller ett försäkringsbelopp till förmån för någon annan även om den avlidne inte har skrivit något testamente. Här beskriver vi på vilka grunder ett arv kan avstås och hur du gör för att ansöka.

Ansökan

Du ansöker om att Allmänna arvsfonden ska avstå från hela eller delar av ett arv hos oss på Kammarkollegiet. Ansökan måste komma in till oss senast tre år efter dödsfallet eller efter det att arvet genom preskription har tillfallit Allmänna arvsfonden.

När Allmänna arvsfonden avstår arv innebär det att den som söker får hela eller delar av arvet.

Tre grunder där Allmänna arvsfonden kan avstå från arvet

1. Den avlidnes yttersta vilja

Även om det inte finns något skriftligt testamente där den avlidne uttryckt sin önskan om att någon ska ärva kan den avlidne ha uttryckt sin vilja till exempel genom att:

  • muntligt ha berättat vem som ska få ärva
  • skriftligt uttryckt detta i brev och dagböcker.

I det här fallet kan Allmänna arvsfonden avstå arv till förmån för såväl en fysisk som en juridisk person.

2. Närstående till den avlidne

Allmänna arvsfonden kan avstå arv till personer som stod den avlidne nära även om den avlidne inte har skrivit något testamente. Det kan vara en sambo, släktingar, vänner eller grannar som har vårdat eller hjälpt den avlidne under lång tid.

I det här fallet kan Allmänna arvsfonden enbart avstå arv till förmån för en fysisk person.

3. Egendom med betydelse för kulturhistoria, naturvård eller kulturvård

Om ett dödsbo innehåller egendom som har betydelse ur kulturhistorisk synpunkt eller ur natur- eller kulturvårdssynpunkt kan Allmänna arvsfonden avstå egendomen till en juridisk person, exempelvis en hembygdsförening eller ett museum. Ett krav är att sökanden har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på ett lämpligt sätt.

Om det finns särskilda skäl kan Allmänna arvsfonden även avstå ett belopp från dödsboet om sökanden akut behöver renovera egendomen eller vidta andra omedelbara åtgärder för att bevara den.

I det här fallet kan Allmänna arvsfonden enbart avstå arv till förmån för en juridisk person.

Mer information om vad ansökan ska innehålla

Ansökan ska skickas till:
Kammarkollegiet
Arvsenheten
Box 2218
103 15 Stockholm

Så går beslut om avstående av arv till

Kammarkollegiet beslutar om avstående av arv. Om det uppkommer någon fråga som är av stort allmänintresse beslutar regeringen. I de flesta fall skickas ansökan på remiss till länsstyrelsen för utredning och yttrande innan beslut fattas.

Om vårt uppdrag och de lagar det vilar på

Bevaka Allmänna arvsfondens rätt

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-09-08