Anvisningar för ansökan om statlig ersättning till arbetsgivare

Anvisningarna beskriver bland annat hur du som registrerad omställningsorganisation, administrationsbolag eller arbetsgivare ansöker om statlig ersättning, hur Kammarkollegiet delger beslut, hur utbetalning går till samt hur du kan begära omprövning och överklaga beslut.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Anvisningar

Antal sidor vid utskrift: 7

1 Ansökan

En ansökan om ersättning sker antingen genom kollektiv ansökan eller enskild ansökan.

En ansökan ska innehålla uppgifter om:

  • Den sökandes identitet och vid enskild ansökan även kontaktuppgifter

  • Organisationsnummer för den arbetsgivare ansökan avser

  • Bankkonto, utländskt bankkonto, bankgiro eller plusgiro för utbetalning av statlig ersättning vid enskild ansökan samt uppgift om förekomst av konto för respektive arbetsgivare vid kollektiv ansökan

  • År som ansökan avser

  • Inbetald fastställd avgift till omställningsorganisationen

  • Fastställt underlag för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980)

  • Vid enskild ansökan ska uppgift om de månader eller annan tidsperiod som avgiften avser lämnas

1.1 Kollektiv ansökan

En ansökan om ersättning för avgifter för grundläggande omställnings- och kompetensstöd som arbetsgivare betalat till registrerad omställningsorganisation får göras kollektivt av registrerad omställningsorganisation, administrationsbolag eller annan som hanterar administration för en omställningsorganisation. Kollektiv ansökan sker genom filöverföring enligt med Kammarkollegiet överenskommen filspecifikation. En kollektiv ansökan likställs med skriftlig ansökan.

1.2 Enskild ansökan

En ansökan om ersättning för avgifter för grundläggande omställnings- och kompetensstöd som arbetsgivare betalat till registrerad omställningsorganisation får göras av firmatecknare för enskild arbetsgivare. Till en enskild ansökan ska även registreringsbevis där firmatecknare framgår samt kontobevis för den enskilde arbetsgivarens firma bifogas.

Innan enskild ansökan görs behöver arbetsgivare inhämta underlag som styrker inbetald avgift till en registrerad omställningsorganisation från registrerad omställningsorganisation, administrationsbolag eller annan som hanterar administration för en omställningsorganisation.

Enskild ansökan sker genom att skicka in Kammarkollegiets ansökningsformulär samt underlag som styrker inbetald avgift till en registrerad omställningsorganisation via e-post eller postförsändelse.

1.3 Ansökningstid

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 30 september året efter.

Kammarkollegiet kan, om det finns särskilda skäl, medge undantag från bestämd ansökningstid.

2 Anmälan om förändringar

Det är arbetsgivarens ansvar att anmäla förändringar som kan påverka det som ansökan avser.

Vid kollektiv ansökan sker anmälan om förändringar av registrerad omställningsorganisation, administrationsbolag eller annan som hanterar administration för en omställningsorganisation efter arbetsgivarens anmälan.

De senast inkomna uppgifterna inom ansökningsperioden utgör som huvudregel underlag för beslut. Vid enskild ansökan där arbetsgivaren även omfattas av kollektiv ansökan utgör dock uppgifterna i den enskilda ansökan underlag för beslut oavsett vilken ansökan som är senast inkommen.

Det är viktigt att arbetsgivaren lämnar korrekta uppgifter vid ansökan eftersom Kammarkollegiet inte regelmässigt betalar ut någon retroaktiv ersättning om underlaget förändras.

3 Insamling av justerade underlag efter beslut

För att kunna upptäcka fusk och felaktiga utbetalningar samlar Kammarkollegiet in de justeringar som sker i inlämnande löneunderlag under en tvåårsperiod. Kammarkollegiet kan återkräva felaktiga utbetalningar med stöd av lagreglerna för återbetalningsskyldighet och återbetalning av ersättning.

3.1 Insamling av justerade underlag efter beslut vid kollektiv ansökan

Om justeringar hanteras av registrerad omställningsorganisation, administrationsbolag eller annan som hanterar administration för en omställningsorganisation (ombudet) lämnas de justeringar som sker i inlämnade underlag för arbetsgivaravgifter under två år från beslutsdatum av ombudet till Kammarkollegiet vid nästkommande ansökningstillfälle.

3.2 Insamling av justerade underlag efter beslut vid enskild ansökan

De justeringar som sker i inlämnade underlag för arbetsgivaravgifter under två år från beslutsdatum ska skyndsamt lämnas in till Kammarkollegiet.

4 Kollektiv delgivning av beslut

Registrerad omställningsorganisation, administrationsbolag eller annan som hanterar administration för en omställningsorganisation får ta emot och till arbetsgivare vidarebefordra Kammarkollegiets beslut.

4.1 Delgivningstidpunkt för kollektiv ansökan

Kollektiv delgivning av beslut har skett när delgivningsmottagaren har tagit emot och verifierat den elektroniska fil besluten skickats i.

4.2 Delgivningstidpunkt för enskild ansökan

Delgivning av beslut har skett när delgivningsmottagaren har tagit emot handlingen.

5 Utbetalning av ersättning

5.1 Utbetalning av ersättning vid kollektiv ansökan

Registrerad omställningsorganisation, administrationsbolag eller annan som hanterar administration för en omställningsorganisation får ta emot från Kammarkollegiet och till arbetsgivare betala ut beslutad ersättning.

5.2 Utbetalning av ersättning vid enskild ansökan

Utbetalning sker till i ansökan angivet bankkonto, utländskt bankkonto, bankgiro eller plusgiro.

5.3 Utbetalningstillfällen

Utbetalning sker vid det utbetalningstillfälle som Kammarkollegiet bestämmer. I praktiken blir det vid den tidpunkt som Kammarkollegiet har handlagt en enskild ansökan eller samtliga ansökningar som omfattas av en kollektiv ansökan.

Vid avsaknad av konto eller felaktigt angivet konto vid utbetalningstillfället sker utbetalning vid nästa ordinarie utbetalningstillfälle.

Vid kollektiv ansökan ska registrerad omställningsorganisation, administrationsbolag eller annan som hanterar administration för en omställningsorganisation skyndsamt betala ut beslutad ersättning till arbetsgivare.

6 Omprövning och överklagan av beslut

6.1 Omprövning av beslut

Kammarkollegiets beslut kan omprövas på begäran av den arbetsgivare som beslutet gäller. Omprövning av beslutet sker efter en skriftlig begäran från arbetsgivaren som ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast tre veckor från det datum arbetsgivaren fick del av beslutet.

6.2 Överklagan av beslut

Kammarkollegiets beslut om omprövning får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den arbetsgivare som beslutet gäller om beslutet går emot arbetsgivaren. En skrivelse med överklagande till Förvaltningsrätten i Karlstad ska lämnas in till Kammarkollegiet och ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast tre veckor från det datum arbetsgivaren fick del av beslutet om omprövning. I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt arbetsgivaren vill att beslutet ska ändras.

Om Kammarkollegiets beslut ändras i dom som vunnit laga kraft sker utbetalning från Kammarkollegiet direkt till arbetsgivaren.

7 När återbetalningsskyldighet föreligger

En arbetsgivare som har fått ersättning är återbetalningsskyldig om denne har förorsakat att ersättningen har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet.

Återbetalningsskyldighet föreligger även eller i annat fall om ersättningen har lämnats på felaktig grund, t.ex. om ersättning har utbetalats till fel konto, eller med ett för högt belopp om arbetsgivaren har insett eller skäligen borde ha insett detta.

7.1 Återbetalning av ersättning

Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig ska Kammarkollegiet återkräva det felaktigt utbetalda beloppet direkt från arbetsgivaren.

Kammarkollegiet kan bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med arbetsgivaren om en avbetalningsplan. I sådana fall tas ränta ut på det obetalda beloppet efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, tar Kammarkollegiet ut dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på beloppet. Detsamma gäller vid beviljat anstånd med betalning eller vid träffat avtal om avbetalningsplan och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet.

Kammarkollegiet kan om det med hänsyn till arbetsgivarens ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta.

Gå till innehållsförteckning