Inbetalning av andra tillgångar än arv

Om du ska göra en inbetalning av tillgångar som inte är arv till Allmänna arvsfonden får du här information om din kontakt med oss.

Vid likvidation av aktiebolag kan Bolagsverket, på anmälan av likvidatorn, besluta att vissa tillgångar av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden. Detta framgår av 25 kap. 42 och 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

Motsvarande bestämmelser finns för ekonomiska föreningar i 17 kap. 41 och 42 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

När Bolagsverket har fattat sitt beslut ska du skicka det till:
Allmänna arvsfonden
c/o Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Det går också bra att skicka beslutet med e-post till registratur@kammarkollegiet.se

När beslutet kommer in till Kammarkollegiet registrerar vi ärendet och ger det ett diarienummer. Därefter återkommer vi med anvisningar för hur du gör inbetalningen till Allmänna arvsfonden. Det är viktigt att du väntar med att betala in beloppet tills du har fått ett diarienummer att ange som referens.

Egendom kan även tillfalla Allmänna arvsfonden på grund av bestämmelserna i:

  • 7 kap. 11 § stiftelselagen (1994:1220)
  • 9 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder
  • 32 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551)

Personuppgifter
Återkoppling via