Förutsättningar för permutation

För att få ändra en bestämmelse i ett gåvobrev eller testamente krävs att det ska ha inträffat sådana ändrade förhållanden att bestämmelsen inte längre kan följas, har blivit uppenbart onyttig eller uppenbart strider mot utfärdarens avsikter.

Bestämmelserna kan även ändras om det finns särskilda skäl.Exempel på bestämmelser i gåvobrev och testamenten som kan ändras med stöd av permutationslagen

  • att en fastighet inte får överlåtas, intecknas eller pantsättas,
  • att egendomen ska vara enskild egendom eller
  • att egendomen ska användas för ett visst ändamål.

Särskilt om försäljningsförbud i gåvobrevOm det finns ett villkor om att en fastighet bara får säljas om givaren ger sitt samtycke – och gåvotagaren vill sälja fastigheten – krävs inte permutation av villkoret om givaren ger sitt samtycke till försäljningen. Inte heller krävs det permutation om givaren har avlidit eftersom ett villkor om samtycke bara gäller så länge givaren lever.

Om det finns ett försäljningsförbud utan villkor om givarens samtycke krävs det alltid permutation för att få sälja fastigheten, dvs. villkoret måste upphävas för att det ska vara möjligt att sälja fastigheten. Detta gäller även om givare och gåvotagare är överens om försäljningen.

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Ansök om permutation

Kammarkollegiet kan ge tillstånd att ändra eller upphäva villkor i gåvobrev eller testamenten. Ett sådant villkor kan till exempel vara att en fastighet ska användas på ett visst sätt eller att den inte får säljas utan medgivande av givarens make/maka eller arvingar.


Ansök om permutation av gåvobrev och testamenten

Personuppgifter
Återkoppling via