Förutsättningar för permutation

För att få ändra en bestämmelse i ett gåvobrev eller testamente krävs att det ska ha inträffat sådana ändrade förhållanden att bestämmelsen inte längre kan följas, har blivit uppenbart onyttig eller uppenbart strider mot utfärdarens avsikter.

Bestämmelserna kan även ändras om det finns särskilda skäl. Exempel på bestämmelser i gåvobrev och testamenten som kan ändras med stöd av permutationslagen

  • Att en fastighet inte får överlåtas, intecknas eller pantsättas.
  • Att egendomen ska vara enskild egendom.
  • Att egendomen ska användas för ett visst ändamål.

Särskilt om försäljningsförbud i gåvobrev. Om det finns ett villkor om att en fastighet bara får säljas om givaren ger sitt samtycke – och gåvotagaren vill sälja fastigheten – krävs inte permutation av villkoret om givaren ger sitt samtycke till försäljningen. Inte heller krävs det permutation om givaren har avlidit eftersom ett villkor om samtycke bara gäller så länge givaren lever.

Om det finns ett försäljningsförbud utan villkor om givarens samtycke krävs det alltid permutation för att få sälja fastigheten, det vill säga villkoret måste upphävas för att det ska vara möjligt att sälja fastigheten. Detta gäller även om givare och gåvotagare är överens om försäljningen.

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-12