Tillsyn över auktoriserade tolkar

Kammarkollegiet utövar tillsyn över auktoriserade tolkar.

Vilka bestämmelser gäller?

Kammarkollegiets tillsynsverksamhet regleras i förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare, tolkföreskrifterna (KAMFS 2021:2) samt god tolksed.

I ett tillsynsärende utreder kollegiet om den anmälde tolken uppfyller de krav som följer av dessa bestämmelser.

Kammarkollegiet har bara tillsyn över auktoriserade tolkar eller translatorer. Vi har inte tillsyn över utbildade tolkar eller andra yrkesverksamma tolkar och översättare. Vi har inte heller tillsyn över hur myndigheter använder sig av tolk eller översättare eller hur tolkförmedlingar bedriver sin verksamhet.

Skicka in en anmälan

Om du tycker att en auktoriserad tolk har utfört sitt uppdrag på ett felaktigt sätt kan du anmäla det till Kammarkollegiet.

Mer information om vår tillsyn och tillsynsärenden

Du hittar utökad information om vår tillsyn på sidan om Kammarkollegiets uppgifter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-03-19