Personuppgifter i översättarregistret

Kammarkollegiets register över auktoriserade översättare

Auktoriserade översättare anlitas av den offentliga sektorn via avrop från offentligt upphandlade ramavtal, men också av aktörer inom den privata sektorn och privatpersoner som ska ha handlingar (intyg, betyg, domar, avtal med mera) översatta och bestyrkta av en auktoriserad översättare.

Kammarkollegiet för register över auktoriserade översättare i enlighet med 12 § förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare. Sedan den 1 januari 2016 ska registret vara sökbart och tillgängligt för allmänheten. Det innebär att Kammarkollegiets register inte längre finns i form av en förteckning, utan är publicerat på webben.

Syftet med Kammarkollegiets register över auktoriserade översättare

Syftet med Kammarkollegiets översättarregister är dels att synliggöra hur många auktoriserade översättare som finns i olika språk till svenska respektive från svenska, dels att ge beställare av översättningstjänster, översättningsbyråer, notarius publicus och myndigheter möjlighet att verifiera att en viss översättare är auktoriserad.

Översättarregistret är både ett kontrollverktyg och ett rekryteringsinstrument då översättaren ofta anlitas av privatpersoner för översättning av handlingar som ska ges in till myndigheter.

Uppgifter i Kammarkollegiets register över auktoriserade översättare

Obligatoriska uppgifter

De uppgifter Kammarkollegiet publicerar för samtliga auktoriserade översättare enligt förordningen är följande:

 • För- och efternamn
 • Translatorsnummer
 • Språk
 • Språkriktning

Valfria uppgifter

På översättarens begäran kan även följande uppgifter publiceras på Kammarkollegiets webbplats:

 • E-postadress
 • Telefon mobil
 • Telefon hem
 • Telefon övrigt
 • Postadress
 • Län
 • Webbplats/URL

Behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter sker som ett led i Kammarkollegiets myndighetsutövning. Du har rätt att få registerutdrag och att begära rättelse i fråga om personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-02-03