Registrera trossamfund

En registrering skyddar ert namn och ni kan även få hjälp av staten att ta in medlemsavgifter via skattesedeln. I samband med registreringen tilldelas trossamfundet ett nytt organisationsnummer. Här hittar du information om hur du ansöker om att registrera trossamfund.

Observera att ett beslut om registrering inte innebär att Kammarkollegiet tar ställning till trossamfundet på annat sätt än att det uppfyller lagens krav.

Så här ansöker du

Fyll i blanketten

I länken nedan finns blanketten som du fyller i för att ansöka om registrering av trossamfund.


Underteckna ansökan

Se till att samtliga personer som ingår i styrelsen undertecknar ansökan i original.

Bifoga bilagor till ansökan

I ansökan står det vilka bilagor som ska bifogas. Här ingår bland annat stadgar och protokoll som visar beslut på vilka som har valts in i styrelsen. Kontrollera att namnet på samfundet ni vill registrera är skrivet på samma sätt i ansökan, protokoll och stadgar.

Intyga att bilagorna överensstämmer med originalen

Alla bilagor ska vara bestyrkta för att vara giltiga. Att en kopia är bestyrkt betyder att en annan person intygar, på kopian, att den stämmer överens med originalet. Personen kan skriva ”kopian överensstämmer med originalet” eller ”vidimeras” och sedan skriva under med sin namnteckning, sitt namn i klartext och sitt telefonnummer eller personnummer.

Skicka in ansökan

Ansökan med bestyrkta bilagor skickas till

Kammarkollegiet
Offentligrättsliga enheten
Box 2218
103 15 Stockholm

Betala ansökningsavgiften

När ansökningsavgiften 2 700 kr är betald till Kammarkollegiets bankgiro 167-7095, kan vi påbörjar handläggningen av ert ärende.

Vad krävs för att registrera ett trossamfund?

Ni ska kunna visa att

 • Trossamfundet består av flera personer och har som ändamål att ha en gemenskap för religiös verksamhet där det ingår att ordna gudstjänst. Med gudstjänst menas exempelvis sammankomster för gemensam bön och meditation.
 • Trossamfundet har stadgar där ändamålet framgår. Stadgarna ska också innehålla bestämmelser om hur beslut fattas inom samfundet. Ni ska kunna visa att trossamfundet antagit stadgarna. Se särskild information om stadgar nedan.
 • Trossamfundet har en styrelse eller motsvarande organ.
 • Trossamfundet har antagit namnet på samfundet.
 • Trossamfundets namn särskiljer er verksamhet från andras. Namnet får inte strida mot goda seder eller allmän ordning.

Stadgar

I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas. De har betydelse för det praktiska arbetet i trossamfundet.

För de flesta trossamfund är det vanligt med tre grundläggande funktioner:

 • Den beslutande funktionen (årsmötet/årskongressen).
 • Den verkställande funktionen (styrelsen).
 • Den kontrollerande funktionen (revisorerna).

I stadgarna bör följande finnas med:

 • Namnet på samfundet.
 • Sätesort, det vill säga den ort där styrelsen finns.
 • Ändamål.
 • Regler för hur verksamheten ska bedrivas.
 • Regler för medlemskap och uteslutning.
 • Uppgift om beslutande organ.
 • Regler för rösträtt och beslutsfattande.
 • Bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, beslutsfattande och så vidare.
 • Verksamhetsår och räkenskapsår.
 • Bestämmelser om revisor eller revisorer (antal, hur de utses och så vidare).
 • Regler för ändring av stadgarna.
 • Regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar.

Det kan också vara bra att ha med:

 • Vad som gäller för medlemsavgifter.
 • Regler för kallelse till möten och när de ska hållas.
 • Vilka frågor som ska behandlas på ett årsmöte.
 • Under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas.

Vilka avgifter behöver trossamfund och organisatoriska delar av trossamfund betala?

Kammarkollegiet tar ut avgifter för prövning av frågor om registrering av trossamfund och organisatorisk del av trossamfund samt för att föra registret över trossamfund. Avgifterna ska täcka kostnaderna för Kammarkollegiets verksamhet.

Ansökningsavgift

I samband med att du ansöker om registrering av trossamfund eller organisatorisk del av trossamfund betalar du ansökningsavgiften till Kammarkollegiets bankgiro. Ansökningsavgiften är 2 700 kr.
Notera - Kammarkollegiet kan inte påbörja handläggningen förrän ansökningsavgiften är betald.

Ändringsavgift

När du anmäler ändring av registrerade uppgifter om ett samfunds namn och stadgar betalar du en ändringsavgift till Kammarkollegiets bankgiro. Ändringsavgiften är 1 800 kr. Övriga ändringar som byte av adress och ändring av uppgift om kontaktperson är kostnadsfria.

Årsavgiften

Efter att ni har blivit registrerade kostar det 900 kr om året att vara registrerad.

Registrera en organisatorisk del av trossamfundet

Om ett trossamfund är registrerat kan enskilda delar i trossamfundet också registreras, till exempel enskilda församlingar, förutsatt att ni uppfyller kraven. När ni ansöker måste samfundet godkänna att ni blir en registrerad organisatorisk del.

Du ansöker på samma sätt som när du ansöker om att registrera trossamfund.

Vad händer efter att vi har skickat in ansökan?

När vi tagit emot er ansökan får ni ett meddelande om att vi mottagit er ansökan. När avgiften är betald påbörjar vi handläggningen av er ansökan. Vid behov, till exempel om ni behöver komplettera något, hör vi av oss till er.

Om ni uppfyller kraven för registrering av trossamfund fattar vi beslut om registrering. I samband med registreringen tilldelas trossamfundet eller den organisatoriska delen ett nytt organisationsnummer. Beslutet skickas till er med post tillsammans med ett exemplar av era stadgar och ett registerutdrag.

Om ni inte uppfyller kraven för registrering får ni ett beslut där det framgår varför ni inte blev registrerade som trossamfund.

Hur ändrar jag registrerade uppgifter?

Behöver du ändra i ett registrerat trossamfunds registrerade uppgifter?

Då ska du fylla i och skicka in blanketten ”Anmälan om ändring av registrerade uppgifter”.

Blanketten Anmälan om ändring av registrerade uppgifter Pdf, 202 kB.

Det räcker att blanketten undertecknas av samfundets registrerade kontaktperson.

Om den registrerade kontaktpersonen inte kan underteckna kan en annan styrelseledamot göra det, men då måste ni visa att den som undertecknar sitter i styrelsen och är behörig att företräda samfundet. Det gör ni genom att bifoga en bestyrkt kopia på ett protokoll från det senaste årsmötet där det framgår att styrelseledamoten är invald.

Avgift

När du anmäler ändring av registrerade uppgifter om ett samfunds namn och stadgar betalar du en ändringsavgift till Kammarkollegiets bankgiro. Ändringsavgiften är 1 800 kr.
Önskar du göra en ändring av till exempel adress eller kontaktpersonens namn eller kontaktuppgift, är det kostnadsfritt.

Vad är en bestyrkt kopia?

Att en kopia ska vara bestyrkt betyder att en person ska intyga på kopian att den stämmer överens med originalet. Personen kan skriva ”kopian överensstämmer med originalet” eller ”vidimeras” och sedan skriva under med sin namnteckning, sitt namn i klartext och sitt telefonnummer eller personnummer.

Vad innebär det att vara ett registrerat trossamfund?

 • Ett registrerat trossamfund fungerar som en egen juridisk person med medföljande rättigheter och skyldigheter. Det innebär bland annat att samfundet kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder.
 • Trossamfundets namn blir skyddat. Det innebär att ingen annan kan göra anspråk på det.
 • Ni kan ansöka hos regeringen om hjälp av staten med att beräkna och ta in medlemsavgifter via skattsedeln.
 • Ett beslut om registrering innebär inte att Kammarkollegiet tar ställning till trossamfundets verksamhet. Det betyder heller inte att samfundet är formellt godkänt av svenska staten.

Måste trossamfund vara registrerade?

Nej det är helt frivilligt.

Kammarkollegiets uppgift

Vi har i uppdrag att pröva ansökningar om att registrera trossamfund.

Läs om vårt uppdrag och lagstiftningen för registrering av trossamfund.


Kom ihåg att anmäla ändringar av registrerade uppgifter

Det finns en lagstadgad skyldighet att anmäla ändringar av registrerade uppgifter om ett trossamfund.

Läs om hur du anmäler ändring av registrerade uppgifter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-15