Registrera trossamfund

En registrering skyddar ert namn och ni kan även få hjälp av staten att ta in medlemsavgifter via skattesedeln. I samband med registreringen tilldelas trossamfundet ett nytt organisationsnummer. Här hittar du information om hur du ansöker om att registrera trossamfund.

Ett beslut om registrering innebär inte att Kammarkollegiet tar ställning till trossamfundet på annat sätt än att det uppfyller lagens krav.

OBS Just nu ser vi över föreskrifterna om avgift vid registrering av trossamfund. Det innebär bland annat att ansökningsavgiften kommer att höjas från och med 1/1 2023.

Så här ansöker du

Fyll i och skicka in blanketten Ansök om registrering av trossamfund. Samtliga personer som ingår i styrelsen ska underteckna ansökan i original.

I ansökan står det vilka bilagor som ska bifogas. Här ingår bland annat stadgar och protokoll som visar beslut på vilka som har valts in i styrelsen. Kontrollera att namnet på samfundet ni vill registrera är skrivet på samma sätt i ansökan, protokoll och stadgar.

Alla bilagor ska vara bestyrkta

Alla bilagor ska vara bestyrkta för att vara giltiga. Att en kopia är bestyrkt betyder att en annan person intygar, på kopian, att den stämmer överens med originalet. Personen kan skriva ”kopian överensstämmer med originalet” eller ”vidimeras” och sedan skriva under med sin namnteckning, sitt namn i klartext och sitt telefonnummer eller personnummer.

Observera att vi påbörjar handläggningen av ert ärende först när ansökningsavgiften är betald.

Vi påbörjar handläggningen när avgiften är betald

Innan vi påbörjar handläggningen av ert ärende ska ansökningsavgiften vara betald. Det kostar 500 kronor att ansöka om registrering. Sätt in pengarna på Kammarkollegiets bankgirokonto 167-7095. Ange trossamfundets namn vid inbetalningen.

Efter att ni har blivit registrerade kostar det 500 kronor om året att vara registrerad.

Vad krävs för att registrera ett trossamfund?

Ni ska kunna visa att

 • Trossamfundet består av flera personer och har som ändamål att ha en gemenskap för religiös verksamhet där det ingår att ordna gudstjänst. Med gudstjänst menas exempelvis sammankomster för gemensam bön och meditation.
 • Trossamfundet har stadgar där ändamålet framgår. Stadgarna ska också innehålla bestämmelser om hur beslut fattas inom samfundet. Ni ska kunna visa att trossamfundet antagit stadgarna. Se särskild information om stadgar nedan.
 • Trossamfundet har en styrelse eller motsvarande organ.
 • Trossamfundet har antagit namnet på samfundet.
 • Trossamfundets namn särskiljer er verksamhet från andras. Namnet får inte strida mot goda seder eller allmän ordning.

Stadgar

I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas. De har betydelse för det praktiska arbetet i trossamfundet.

För de flesta trossamfund är det vanligt med tre grundläggande funktioner:

 • Den beslutande funktionen (årsmötet/årskongressen).
 • Den verkställande funktionen (styrelsen).
 • Den kontrollerande funktionen (revisorerna).

I stadgarna bör följande finnas med:

 • Namnet på samfundet.
 • Sätesort, det vill säga den ort där styrelsen finns.
 • Ändamål.
 • Regler för hur verksamheten ska bedrivas.
 • Regler för medlemskap och uteslutning.
 • Uppgift om beslutande organ.
 • Regler för rösträtt och beslutsfattande.
 • Bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, beslutsfattande och så vidare.
 • Verksamhetsår och räkenskapsår.
 • Bestämmelser om revisor eller revisorer (antal, hur de utses och så vidare).
 • Regler för ändring av stadgarna.
 • Regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar.

Det kan också vara bra att ha med:

 • Vad som gäller för medlemsavgifter.
 • Regler för kallelse till möten och när de ska hållas.
 • Vilka frågor som ska behandlas på ett årsmöte.
 • Under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas.

Registrera en organisatorisk del av trossamfundet

Om ett trossamfund är registrerat kan enskilda delar i trossamfundet också registreras, till exempel enskilda församlingar, förutsatt att ni uppfyller kraven. När ni ansöker måste samfundet godkänna att ni blir en registrerad organisatorisk del.

Du ansöker på samma sätt som när du ansöker om att registrera trossamfund.

Vad händer efter att vi har skickat in ansökan?

När vi tagit emot er ansökan får ni ett meddelande om att vi mottagit er ansökan. När avgiften är betald påbörjar vi handläggningen av er ansökan. Vid behov, till exempel om ni behöver komplettera något, hör vi av oss till er.

Om ni uppfyller kraven för registrering av trossamfund fattar vi beslut om registrering. I samband med registreringen tilldelas trossamfundet eller den organisatoriska delen ett nytt organisationsnummer. Beslutet skickas till er med post tillsammans med ett exemplar av era stadgar och ett registerutdrag.

Om ni inte uppfyller kraven för registrering får ni ett beslut där det framgår varför ni inte blev registrerade som trossamfund.

Hur ändrar jag registrerade uppgifter?

Behöver du ändra i ett registrerat trossamfunds registrerade uppgifter?

Då ska du fylla i och skicka in blanketten ”Anmälan om ändring av registrerade uppgifter”.

Blanketten Anmälan om ändring av registrerade uppgifter Pdf, 127.5 kB.

Det räcker att blanketten undertecknas av samfundets registrerade kontaktperson.

Om den registrerade kontaktpersonen inte kan underteckna kan en annan styrelseledamot göra det, men då måste ni visa att den som undertecknar sitter i styrelsen och är behörig att företräda samfundet. Det gör ni genom att bifoga en bestyrkt kopia på ett protokoll från det senaste årsmötet där det framgår att styrelseledamoten är invald.

Vad är en bestyrkt kopia?

Att en kopia ska vara bestyrkt betyder att en person ska intyga på kopian att den stämmer överens med originalet. Personen kan skriva ”kopian överensstämmer med originalet” eller ”vidimeras” och sedan skriva under med sin namnteckning, sitt namn i klartext och sitt telefonnummer eller personnummer.

Vad innebär det att vara ett registrerat trossamfund?

 • Ett registrerat trossamfund fungerar som en egen juridisk person med medföljande rättigheter och skyldigheter. Det innebär bland annat att samfundet kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder.
 • Trossamfundets namn blir skyddat. Det innebär att ingen annan kan göra anspråk på det.
 • Ni kan ansöka hos regeringen om hjälp av staten med att beräkna och ta in medlemsavgifter via skattsedeln.
 • Ett beslut om registrering innebär inte att Kammarkollegiet tar ställning till trossamfundets verksamhet. Det betyder heller inte att samfundet är formellt godkänt av svenska staten.

Måste trossamfund vara registrerade?

Nej det är helt frivilligt.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Registrering av trossamfund

Sidan senast uppdaterad: 2022-09-02