Vad händer efter att ansökan är inskickad?

På den här sidan har vi samlat information för dig som ansökt om bidrag i syfte att få en ekonomi i balans, och vill veta vad som händer efter att ansökan är inskickad.

De flesta frågor om handläggnings- och beslutsförfarandet besvaras genom texten i nedan fält. Har du frågor som inte besvaras här kan du alltid kontakta oss via e‑post som finns i gröna fältet.

När kommer beslutet?

Delegationen har fyra beslutstillfällen under 2022; i april, maj, juni och augusti.

Den sökande meddelas om beslut efter något av dessa tillfällen.

Hur handläggs ansökan?

När ansökan kommit in till Kammarkollegiet, får kommunen eller regionen en bekräftelse via e‑post.

Kammarkollegiets handläggning sker i dialog med den sökande varför det är viktigt att angiven kontaktperson är väl insatt i ansökan.

Delegationen bedömer om den eller de åtgärder som kommunen eller regionen söker bidrag för är lämpliga för att uppnå målet.

Delegationen kan även bedöma om andra åtgärder än de som framgår av ansökan skulle vara mer lämpliga för att uppnå syftet. I dessa fall ska den sökande:

 1. Informeras om bedömningen.
 2. Ges tillfälle att inom viss tid yttra sig över bedömningen.
 3. Ges möjlighet att inom en viss tid justera sin ansökan.

Om en ansökan inte är komplett eller om det finns behov av ytterligare uppgifter eller handlingar för att Delegationen ska kunna pröva ansökan, ska den sökanden ges tillfälle att inom en viss tid komplettera. Komplettering sker i samråd mellan kommunen eller regionen och Kammarkollegiet innan beslut fattas.

Om den sökanden inte kompletterar sin ansökan eller skickar in ett yttrande i tid kommer ansökan prövas i befintligt skick.

Hur fördelas bidragen?

Delegationen ska fördela avsatta medel genom att prioritera de kommuner och regioner som bedöms ha störst behov av att vidta omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder för att uppnå syftet med bidraget.

Vid bedömningen av vilken kommun eller region som har störst behov kommer Delegationen att använda sig av uppgifter i ansökan, statistik samt uppgifter i öppna databaser.

Delegationen kommer när den beviljar bidrag särskilt beakta:

 • Om kommunen eller regionen har en skattesats som överstiger den genomsnittliga kommunala respektive regionala skattesatsen för riket.
 • Skattesatsen med hänsyn tagit till olika huvudmannaskap.
 • Kommunens eller regionens ekonomiska utveckling och ekonomiska situation.
 • Kommunens eller regionens produktivitet och effektivitet.
 • Demografi och befolkningsprognoser.
 • Hur åtgärden bedöms påverka möjligheten att långsiktigt skapa en ekonomi i balans.
 • Förutsättningarna i övrigt i den samlade planen för att uppnå en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning.

Vad innehåller beslutet om bidrag?

När kommunen eller regionen får ett beslut om beviljande av bidrag innehåller det uppgifter om:

 • Grunderna för beslutet.
 • Bidragsbeloppets storlek.
 • Vilken eller vilka åtgärder bidraget ges för.
 • Under vilken period åtgärderna ska genomföras.
 • När och hur bidragsmottagaren ska delredovisa samt slutredovisa.
 • Övriga villkor för att tillgodose bidragets syfte.
 • Utbetalningsplan för bidraget.
 • Vad som gäller vid återkrav.

Om en kommun eller region inte beviljas bidrag delges detta så snart beslut är fattat.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut efter att du har elektroniskt signerat beslut och villkor.

Kammarkollegiet betalar ut bidraget till det konto som kommunen eller regionen skrivit in i ansökan.

Hälften av bidraget betalas ut i samband med att Delegationen fattar beslut om bidraget.

Resterande belopp betalas ut senast två månader efter att slutredovisning enligt beslutet kommit in och godkänts av Delegationen.

Hur får bidraget användas?

Bidraget får endast användas på det sätt som fram­går av beslutet och för kostnader som Delegationen bedömt rimliga.

Hur redovisar jag mottaget bidrag?

Slutredovisning

Kommunen och regionen ska redovisa hur bidraget har använts, samt vilka effekter åtgärderna har haft och förväntas få på ekonomin. Detta ska göras vid de tidpunkter som framgår av beslutet.

En slutredovisning ska innehålla uppgifter om genomförda åtgärder och deras kostnad samt i förekommande fall investeringsutgift för åtgärderna.

 1. Kommunens eller regionens bokföring ska ske så att åtgärdernas totala kostnader och intäkter tydligt framgår. Tillämpliga bokföringsregler ska följas.
 2. Bidraget ska bokföras som ett riktat statsbidrag i enlighet med rekommendation nummer 2 från Rådet för kommunal redovisning, vilket innebär att bidraget ska intäktsredovisas i takt med att åtgärderna utförs.
 3. En redovisning ska signeras av behörig företrädare för kommunen eller regionen.
 4. En redovisning ska innehålla de uppgifter som Kammarkollegiet frågar efter i beslutet.

Delredovisning

Om bidragsmottagaren enligt beslutet ska delredovisa, ska en sådan innehålla uppgifter om hur genomförandet fortskrider enligt beslutet.

Om delredovisningen inte uppfyller kraven ska den bidragssökande ges möjlighet att justera sin redovisning och vid behov komplettera och/eller justera kommande åtgärder.

Kan vi bli återbetalningsskyldiga?

Ja, en kommun eller region som fått bidraget är återbetalningsskyldig om bidraget:

 1. Har beviljats på felaktiga grunder, med för högt belopp eller om villkoren för bidraget inte har följts.
 2. Helt eller delvis inte har nyttjats, då kan du få betala tillbaka den delen som inte nyttjats.
 3. Har använts för andra ändamål än det beviljade.

Om en kommun eller region bedöms återbetalningsskyldig ska Delegationen fatta beslut om att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis tillsammans med ränta. Om det finns särskilda skäl får kravet helt eller delvis sättas ner.

Ränta ska betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats. Räntesatsen ska vid varje tidpunkt överstiga statens utlåningsränta med två procentenheter.

Kan jag överklaga beslutet?

Beslut kan inte överklagas.

Kontakta oss vid förändringar

Bidragsmottagaren ska kontakta Kammarkollegiet om

 • Starten för åtgärder försenas så att den planerade verksamheten inte kan genomföras helt eller delvis.
 • Det behöver göras ändring i åtgärderna.
 • Bidragsmottagaren ändrar uppgift om adress, telefon eller e‑post för sig eller sin kontaktperson.
 • Bidragsmottagaren behöver ytterligare tid med sin redovisning.

Kontakta oss via ekonomiibalans@kammarkollegiet.se.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-26