Beskrivning av grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Här hittar du en beskrivning av det grundläggande omställnings- och kompetensstöd som den offentliga omställnings­organisationen kommer att erbjuda.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Beskrivning av grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Antal sidor vid utskrift: 11

1 Inledning

Kammarkollegiet/ den offentliga omställningsorganisationen (Kammarkollegiet/OOO) kommer inom ramen för grundläggande omställnings- och kompetensstöd erbjuda tre tjänster:

 • Rådgivning till uppsagda.

 • Vägledning till anställda.

 • Förstärkt stöd till uppsagda med särskilt behov på grund av sjukdom.

En förutsättning för att en omställningsorganisation ska kunna bli registrerad hos Kammarkollegiet är att omställningsorganisationen erbjuder tjänster som väsentligen motsvarar Kammarkollegiet/OOO:s grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Kvalifikationsvillkoren för tjänsterna bör heller inte vara påtagligt mer begränsande än Kammarkollegiet/OOO:s villkor. Ett exempel på villkor där en skillnad ändå kan finnas, är att en registrerad omställningsorganisation inte behöver använda inkomstuppgifter för att kunna bedöma arbetad tid.

Underlaget är tänkt att användas som en utgångspunkt för omställningsorganisationen vid beskrivning av organisationens egna tjänster som motsvarar Kammarkollegiet/OOO:s. Underlaget är hämtat från det upphandlingsunderlag som är grund för Kammarkollegiets egen upphandling av tjänster för grundläggande omställnings- och kompetensstöd. (Ansökningsinbjudan Omställnings och kompetensstöd.) Beskrivning av villkor är hämtad från regeringens proposition 2021/22:176.

Nedan beskrivs först de tre tjänster som Kammarkollegiet/OOO kommer att erbjuda, därefter beskrivs de villkor som måste vara uppfyllda för att en individ ska kunna erhålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Med Kund avses i den vidare beskrivningen den person som erhåller omställnings- och kompetensstöd. Med Omställningsföretag avses organisation som deltar i Kammarkollegiets upphandling.

2 Rådgivning till uppsagda

2.1 Krav på Tjänsten

Tjänsten rådgivning till uppsagda ska övergripande syfta till att uppsagda personer ska hitta ett nytt arbete, påbörja studier eller starta företag. Stödet ska stärka Kundens ställning på arbetsmarknaden.

Tjänsten Rådgivning till uppsagda ska ges antingen under sex (6) eller tolv (12) månader. Omställningsföretaget ska erbjuda tjänsten under hela den tid som är avtalad eller fram till dess Kunden har uppnått positivt resultat.

Tjänsten Rådgivning till uppsagda ska erbjudas antingen via digitala eller fysiska möten. I den rådgivning som pågår under sex (6) månader ska minst sex (6) samtal/möten genomföras med Kunden. I den rådgivning som omfattar tolv (12) månader ska minst tolv (12) samtal/möten genomföras med Kunden.

En Kund som av någon anledning behöver avbryta rådgivningen under den avtalade tiden har rätt att komma tillbaka och få stöd. Det kan exempelvis, vara en person som studerar heltid under en termin (fem månader), får ett vikariat kortare än fyra (4) månader blir sjukskriven en kortare tid eller tar ut föräldraledighet. Den avtalade perioden förlängs dock inte utan pågår från startdatum till som längst avtalat slutdatum.

Rådgivningen ska omfatta att stödja och motivera Kunden till att söka arbete utifrån sina förutsättningar, intressen, kunskaper och kompetenser samt arbetsmarknadens behov. Det handlar om information om var Kunden kan finna och söka lediga arbeten, skriva CV, intervjuträning och råd inför start av företag.

Rådgivningen kan även innehålla studievägledning i de fall rådgivaren tillsammans med Kunden funnit studier vara den bästa formen för att stärka ställningen på arbetsmarknaden. Rådgivaren kan därmed ge ett yttrande gällande omställningsstudiestöd hos CSN.

2.2 Handlings- och tidsplan

Stödet ska utformas efter Kundens behov av stöd samt livssituation. Tillsammans med Rådgivaren ska en handlings- och tidsplan utformas för att ringa in vilket stöd som Kunden har behov av. Alla aktiviteter och insatser i handlingsplanen ska vara anpassade efter Kundens individuella behov med målsättningen att välja de aktiviteter som passar bäst för att på kortast tid uppnå målet att få ett nytt arbete, påbörja studier eller starta företag.

2.3 Aktiviteter

Rådgivaren ska vara aktiv och ska ha regelbunden kontakt med Kunden. Även Kunden förväntas vara aktiv och genomföra de uppgifter som överenskommits.

Förutom de möten eller samtal som ska ske fysiskt eller digitalt ska Rådgivaren även kontinuerligt under den avtalade perioden, vid behov stötta Kunden. Det kan handla om att ge återkoppling via mejl på sökta arbeten, att ge stöd per telefon inför en intervju eller att Omställningsföretaget anordnar fysiska träffar eller webbinarier för att stärka Kunden, exempelvis höja motivation, hjälp med att utöka sitt nätverk eller möta arbetsgivare som har behov av att rekrytera.

2.4 Krav på rådgivningen

Rådgivaren ska säkerställa att Kunden har största möjliga potential att söka nytt arbete, starta företag eller påbörja studier utifrån sin nuvarande position vilket innebär att Rådgivaren tillsammans med Kunden ska genomföra nedanstående aktiviteter:

 • Kartlägga färdigheter, kompetenser, egenskaper och yrkesområden.

 • Upprätta en handlings- och tidplan.

 • Kartlägga Kundens arbetsmarknad.

 • Stödja och driva på Kunden att söka arbete eller utbildningar.

 • Rådgivaren ska säkerställa att Kunden utifrån dennes individuella behov, har gått igenom följande aktiviteter, dokument och information.

 • Stöd i att skapa ansökningshandlingar till arbete eller studier.

 • Erbjudas kontakter med arbetsgivare genom att presentera Kunden för arbetsgivare med anställningsbehov.

 • Hjälp att hitta arbeten som inte är utannonserade.

 • Uppföljning av sökta arbeten.

 • Intervjuträning och förberedelse inför arbetsintervju.

 • Information om utbildningar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, A-kassorna med mera.

2.5 Resultat

Resultat för Tjänsten rådgivning till uppsagda ska definieras enligt följande:

 • Kunden har fått nytt arbete, tillsvidareanställning

 • Kunden har fått nytt arbete, visstidsanställning som minst fyra (4) månader.

 • Kunden har startat företag.

 • Kunden har börjat utbildning vid universitet, högskola, Yrkeshögskola eller Komvux som omfattar minst heltidsstudier under en termin (fem månader).

3 Tjänsten - Vägledning till anställda

3.1 Krav på tjänsten

Tjänsten vägledning till anställda ska övergripande syfta till att identifiera Kundens intressen, kunskaper och kompetenser och därefter vägleda Kunden i sin fortsatta karriär. Detta kan leda till beslut om att validera Kundens förvärvade kunskaper och informell utbildning samt att påbörja utbildning. De vägledande samtalen kan också innehålla rådgivning och stöd till Kunden att söka nytt arbete eller starta företag.

Tjänsten vägledning till anställda ska ges under maximalt tre (3) månader. Tjänsten Vägledning till anställda ska omfatta minst tre (3) digitala eller fysiska samtal/möten med Kunden.

Tjänsten vägledning till anställda består av information om arbetsmarknadens efterfrågan inom olika yrken och kompetenser, utbildningsalternativ, möjligheter till studiefinansiering, validering och certifiering. Kunden ska få hjälp att hitta utbildningar, yrken/arbeten som denne är intresserad av och som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Inom vägledning till anställda kan också inkluderas ett yttrande som underlag för att söka omställningsstudiestöd hos CSN.

3.2 Aktiviteter

Rådgivaren ska vara aktiv och ha regelbunden kontakt med Kunden. Även Kunden förväntas vara aktiv och genomföra de uppgifter som överenskommits.

Förutom de möten eller samtal som ska ske digitalt ska Rådgivaren även kontinuerligt under den avtalade perioden, vid behov stötta Kunden. Det kan handla om att ge återkoppling via mejl på sökta arbeten eller att Omställningsföretaget anordnar fysiska träffar eller webbinarier om utbildning.

3.3 Krav på vägledningen

Vägledningen kan innehålla nedanstående aktiviteter.

 • Genomgång av vilka möjligheter Kunden har att studera eller byta arbete.

 • Validering av kunskaper och informell utbildning.

 • Information om utbildningar och webbplatser.

 • Information om arbetsmarknadsprognoser för olika yrken.

 • Aktivt informera Kunden inom vilka yrken det råder brist på personal.

 • Upprätta en studieplan.

 • Sätta upp utbildningsmål.

 • Stöd med ansökan till studier eller arbete.

 • Planera genomförandet av studierna.

Vägledningen kan innehålla ett brett spann av möjliga utbildningar och rådgivning för den framtida karriären. Det är av största vikt att finna de utbildningar och lösningar som passar Kunden bäst.

3.4 Resultat

Resultat för Tjänsten vägledning till anställda ska definieras enligt följande:

 • Rådgivaren har genomfört de möten/samtal som överenskommits.

 • Kunden ska tillsammans med rådgivaren ha tagit fram en handlings- och tidplan för fortsatt karriär

4 Tjänsten – Förstärkt stöd till uppsagda med särskilt behov på grund av sjukdom

4.1 Krav på Tjänsten

Tjänsten förstärkt stöd till personer vars anställning ska upphöra eller har upphört och som har särskilda behov av stöd till följd av sjukdom syftar övergripande till att ge ett intensifierat stöd, hjälp med myndighetskontakter eller annat extra stöd. Det förstärkta stödet ska stödja Kunden i processen, men Kunden innehar själv det formella ansvaret gentemot andra myndigheter.

Omställningsföretaget ska erbjuda tjänsten under hela den tid som är avtalad, tolv (12) månader, eller fram till dess Kunden har uppnått positivt resultat.

Tjänsten Förstärkt stöd till uppsagda med särskilt behov på grund av sjukdom ska ges vid digitala eller fysiska möten. Tjänsten förstärkt stöd ska omfatta minst tolv (12) samtal/möten med Kunden.

En Kund som av någon anledning behöver avbryta det förstärkta stödet under den avtalade tiden har rätt att komma tillbaka och få stöd. Det kan exempelvis vara en Kund som studerar heltid under en termin, fem (5) månader, får ett vikariat kortare än fyra (4) månader, blir sjukskriven en kortare tid eller tar ut föräldraledighet. Den avtalade perioden förlängs dock inte utan pågår från startdatum till som längst avtalat slutdatum.

Det förstärkta stödet ska omfatta stöd till Kunden att återgå till arbetsmarknaden. En utgångspunkt i arbetet är att lyfta det som fungerar och fokusera på framtida möjligheter. Utredningen av hälsoläget ska i förekommande fall ske i samverkan med en hälsorådgivare, men det kan också vara andra myndigheter eller stödformer som exempelvis missbruksbehandling.

Rådgivaren ska motivera och stödja Kunden till att söka arbete, praktik eller studier utifrån sina förutsättningar, intressen, kunskaper och kompetenser samt arbetsmarknadens behov. Det handlar om arbetsträning och information om var man finner samt söker lediga arbeten, skriva CV, intervjuträning samt råd inför start av företag.

Rådgivningen inom förstärkt stöd kan även innehålla studievägledning i de fall rådgivaren tillsammans med Kunden funnit studier vara den bästa formen för att återgå till arbetsmarknaden. Rådgivaren kan därmed ge ett yttrande gällande omställningsstudiestöd hos CSN.

4.2 Handlings- och tidplan

Stödet ska utformas efter Kundens behov av stöd samt livssituation. Tillsammans med Rådgivaren görs handlings- och tidsplan för att ringa in vilket stöd som Kunden har behov av. All rehabilitering, aktiviteter och insatser ska vara anpassade efter Kundens individuella behov med målsättningen att välja de aktiviteter som passar bäst för att på kortast tid uppnå målet att långsiktigt komma tillbaka till arbetsmarknaden.

4.3 Aktiviteter

Rådgivaren ska vara aktiv och ha regelbunden kontakt med Kunden. Även Kunden förväntas vara aktiv och genomföra de uppgifter som överenskommits.

Förutom de möten eller samtal som ska ske fysiskt eller digitalt ska Rådgivaren även kontinuerligt, under den avtalade perioden, stötta Kunden vid behov. Det kan handla om att ge återkoppling via mejl på sökta arbeten, att ge stöd per telefon inför en intervju eller att Omställningsföretaget anordnar fysiska träffar eller webbinarier för att stärka Kunden, exempelvis höja motivationen, hjälp med att utöka sitt nätverk eller möta arbetsgivare som har behov av att rekrytera.

4.4 Krav på det förstärkta stödet

Rådgivaren ska säkerställa att Kunden utifrån dennes individuella behov, har gått igenom följande aktiviteter och/eller har dokument och information kring nedanstående punkter:

 • Kartlägga färdigheter, kompetenser, egenskaper och yrkesområden.

 • Stöd för att hantera ohälsa.

 • Upprätta en handlings- och tidplan.

 • Upprätta rehabiliteringsplan tillsammans med exempelvis Försäkringskassan.

 • Stöd i att skapa ansökningshandlingar till arbete eller studier.

 • Uppföljning av sökta jobb.

 • Arbetsplatsförlagda aktiviteter.

 • Presentera Kunden för arbetsgivare med anställningsbehov.

 • Hjälp att hitta arbeten som inte är utannonserade.

 • Uppföljning av sökta arbeten.

 • Intervjuträning och förberedelse inför arbetsintervju.

 • Information om utbildningar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, A-kassorna med mera.

4.5 Resultat

Resultat för Tjänsten förstärkt stöd till uppsagda med särskilt behov på grund av sjukdom ska definieras enligt följande:

 • Kunden har fått nytt arbete, tillsvidareanställning.

 • Kunden har fått nytt arbete, visstidsanställning som minst fyra (4) månader.

 • Kunden har startat företag.

 • Kunden har börjat utbildning vid universitet, högskola, yrkeshögskola eller Komvux som omfattar minst heltidsstudier under en termin, fem (5) månader

 • Kunden har påbörjat godkänd praktik utifrån rådande arbetsmarknadspolitik som minst fyra (4) månader.

5 Villkor för det stöd som tillhandahålls av Kammarkollegiet/ den offentliga omställningsorganisationen

5.1 Stöd kan lämnas till den

1. vars anställning ska upphöra eller har upphört till följd av arbetsbrist, sjukdom eller att anställningen är tidsbegränsad, eller

2. som har en anställning.

3. För att stöd ska få lämnas ska en anställning som upphör till följd av arbetsbrist ha avslutats på initiativ av arbetsgivaren.

4. Stöd ska inte få lämnas för en anställning

a) i ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en annan juridisk person där den sökande är verkställande direktör,

b) i ett aktiebolag där den sökande är aktieägare och aktieinnehavet för sig eller sammanräknat med aktier som ägs av en make, maka, registrerad partner, förälder eller ett barn till aktieägaren uppgår till minst en tredjedel av aktierna, eller

c) hos en egenföretagare där den sökande är en make, maka, registrerad partner eller sammanboende till egenföretagaren.

5. Förstärkt stöd ska få lämnas till den vars anställning ska upphöra eller har upphört och som har särskilda behov av stöd till följd av sjukdom.

5.2 Krav på arbete eller inkomst i viss omfattning

Stöd ska få lämnas till den som

1. har förvärvsarbetat i Sverige i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i sammanlagt minst 12 månader inom en ramtid om 24 månader direkt före ansökan om stöd, eller

2. inom den tiden haft en viss minsta inkomst av sådant förvärvsarbete. Förvärvsarbete i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i Förenade kungariket och i Schweiz ska få tillgodoräknas som förvärvsarbete i Sverige.

För att underlätta för den sökande, liksom för administrationen av det offentliga grundläggandet omställnings- och kompetensstödet, bör kravet på arbetad tid även kunna prövas genom en arbetsinkomst. Inkomsterna bör avse tid i arbete och därför bör t.ex. inte inkomster i form av socialförsäkringsförmåner eller arbetslöshetsersättning kunna tillgodoräknas. Däremot bör inkomster från en subventionerad anställning kunna räknas in eftersom det är inkomst av förvärvsarbete.

För en sökande vars inkomster finns redovisade i månadsvisa arbetsgivardeklarationer på individnivå bör inkomsten uppgå till minst 25 procent av inkomstbasbeloppet per månad för att månaden ska få räknas den sökande tillgodo. Den nivån motsvarar en inkomst på 17 050 kronor i månaden under 2021.

Arbete och inkomst inom EES-området, i Förenade kungariket eller i Schweiz ska kunna tillgodoräknas.

Föräldraledighet, sjukskrivning, värnplikt och omställningsstudiestöd ska ses som s.k. överhoppningsbar tid, dvs. tid som det ska bortses från vid prövningen av om den sökande uppfyller kravet. Detsamma bör enligt promemorian gälla motsvarande ersättningar i ett land inom EES, i Förenade kungariket och i Schweiz.

5.3 En övre åldersgräns för stödet

Stöd ska inte få lämnas till den som har fyllt 65 år.

5.4 Stöd ges som längst under tolv månader

Stöd ska som längst få lämnas under tolv månader från det att ansökan har beviljats.

5.5 Kvalificering på nytt

Den som har fått stöd under tolv månader ska kunna få stöd på nytt om förutsättningarna för stöd är uppfyllda. Förvärvsarbete som har legat till grund för ett tidigare beslutat stöd ska då inte få tillgodoräknas.

Gå till innehållsförteckning