Räntekonsortiet

Räntekonsortiet är en samlande beteckning för en portfölj med räntepapper som har olika löptider. Det kan jämföras med bankernas räntefonder. Konsortiets delägare är stiftelser och fonder vars ekonomiska tillgångar förvaltas av oss på Kammarkollegiet.

Utdelningen till andelsägarna motsvarar konsortiets ränteintäkter och värdeökningar på diskonteringsinstrument under räkenskapsåret.

Placeringsregler

Räntekonsortiets placeringsregler grundas på regler som har fastställts av dels regeringen, dels Kammarkollegiets fonddelegation. Placeringarna ska ge en god riskspridning och vara likvida. Normalt ska konsortiet vara fullinvesterat.

För att begränsa ränterisken har den maximala durationen (genomsnittlig löptid justerad för räntebetalningar) satts till fyra år vilket ger konsortiet en lågriskprofil. Den genomsnittliga löptiden är cirka 2 år. Jämförelseindex består till cirka 85 procent av säkerställda bostadsobligationer.

Räntekonsortiet lånar inte upp pengar för att finansiera placeringar.

Placeringsstrategin baseras på fundamental analys på samma sätt som för aktiekonsortiet.

Valet av värdepapper i ränteportföljen är ett prioriterat område och konsortiet innehåller normalt en hög andel bostadsobligationer och företagsobligationer med låg risk. Ränteplaceringarna omfattas av de etiska riktlinjerna. Lägsta tillåtna rating är BBB-.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-04-28