Kammarkollegiet logotyp

Räntekonsortiet

Räntekonsortiet vänder sig till investerare som vill investera i svenska räntepapper med hög kreditkvalitet. Konsortiets jämförelseindex är OMRX All 1-3 och förvaltningen kan jämföras med bankernas räntefonder.

Resultatet har över lång tid varit bättre än jämförelseindex med en god riskjusterad avkastning. Avkastningen i konsortiet har aldrig varit negativ.

Avkastningsmål och investeringsprocess

Målsättningen för konsortiet är att skapa en god avkastning och samtidigt investera i värdepapper med hög kreditkvalitet och begränsad ränterisk. Valet av värdepapper i ränteportföljen är ett prioriterat område och konsortiet innehåller normalt en hög andel säkerställda bostadsobligationer samt företagsobligationer av hög kreditkvalitet. Lägsta tillåtna kreditkvalitet är BBB-. Ränterisken begränsas genom att den genomsnittliga löptiden är cirka två år. Med långsiktiga strategier och låg omsättningshastighet är målet att erbjuda en bättre avkastning än jämförelseindex samt nå en hög riskjusterad avkastning motsvarande en informationskvot på 0,2.

Produktblad

Ansvarsfulla investeringar

Räntekonsortiet följer kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar vilken är fullt integrerad i förvaltningsarbetet.

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för en god avkastning och långsiktig tillväxt.

Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av värdepapper. I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, fossil energi, alkohol, spel samt vapen.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Placeringsregler

Räntekonsortiets placeringsregler grundas på regler som har fastställts av dels regeringen, dels Kammarkollegiets fonddelegation. Placeringarna ska ge en god riskspridning och vara likvida. Normalt ska konsortiet vara fullinvesterat.

För att begränsa ränterisken har den maximala durationen (genomsnittlig löptid justerad för räntebetalningar) satts till fyra år vilket ger konsortiet en lågriskprofil. Den genomsnittliga löptiden är cirka 2 år. Jämförelseindex består till cirka 85 procent av säkerställda bostadsobligationer.

Räntekonsortiet lånar inte upp pengar för att finansiera placeringar.

Placeringsstrategin baseras på fundamental analys på samma sätt som för aktiekonsortiet.

Valet av värdepapper i ränteportföljen är ett prioriterat område och konsortiet innehåller normalt en hög andel bostadsobligationer och företagsobligationer med låg risk. Ränteplaceringarna omfattas av de etiska riktlinjerna. Lägsta tillåtna rating är BBB-.

Våra placeringsregler Pdf, 149.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tjänster

Värdepappers-administration

Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Värdepappersadministration

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer om ekonomitjänster

Sidan senast uppdaterad: 2023-11-01