Vem får ansöka om permutation

En stiftelse kan ha antingen egen eller anknuten förvaltning. Med egen förvaltning menas att stiftelsen förvaltas av en eller flera fysiska personer, det vill säga en styrelse. Om stiftelsen förvaltas av en juridisk person har stiftelsen anknuten förvaltning.

Egen förvaltning

Stiftelsens styrelse beslutar om att ändra stiftelsens föreskrifter och att ansöka om permutation.

Styrelsen ska vara utsedd enligt de regler som stiftelseförordnandet anger. Om styrelsen inte längre kan utses på det sättet, till exempel därför att en organisation som ska utse ledamöter inte längre finns kvar, är styrelsen inte beslutför. Länsstyrelsen måste då förordna styrelseledamöter så att styrelsen blir beslutför igen. Först därefter kan styrelsen fatta beslut om ändring av föreskrifterna och ansöka om permutation.

Anknuten förvaltning

Förvaltaren beslutar om att ändra stiftelsens föreskrifter och att ansöka om permutation. Beslutet ska fattas av förvaltarens högsta verkställande organ.

Om en stiftelse saknar förvaltare, till exempel därför att den tidigare förvaltaren har frånträtt sitt uppdrag, ska länsstyrelsen förordna en ny förvaltare. Först därefter kan den nya förvaltaren fatta beslut om ändring av föreskrifterna och ansöka om permutation.

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-11