Anvisningar för gode män

Du som är god man för Allmänna arvsfonden ska se till att den avlidnes egendom säljs och att skulder betalas. När boutredningen är klar ska du redovisa den återstående behållningen och din förvaltning till Kammarkollegiet.

Du ska ta initiativ till att bouppteckningen efter arvlåtaren snarast förrättas.

Du ska ansvara för att dödsboets egendom avvecklas

Avveck­lingen ska ske enligt gällande lagstiftning och med ledning av Kammarkollegiets anvisningar. Det innebär bland annat följande:

  • Avvecklingen ska ske snabbt, säkert och på ett för Allmänna arvsfonden ekonomiskt fördelaktigt sätt.
  • Avvecklingen ska ske med respekt för arvlåtaren.
  • Förvaltningen ska under avvecklingstiden vara rationell och effektiv.
  • Observera att du är personligen förordnad och du är ansvarig inför Kammarkollegiet för dina förvaltningsåtgärder. Om du av något skäl är förhindrad att fullfölja uppdraget, ska du omedel­bart kontakta Kammarkollegiet.
  • Du får inte utan Kammarkollegiets medgivande ta upp lån för dödsboets räkning eller på annat sätt belasta boet.
  • Du ska redovisa din förvaltning så snart boutredningen i huvud­sak är klar.
  • Kammarkollegiet vill ha din slutredovisning senast inom ett år från dödsfallet.
  • Kan du inte slutredovisa inom denna tid ska du upplysa Kammarkollegiet om detta och ange skälen till att redovisning inte kan lämnas.

Här hittar du de detaljerade instruktionerna för ditt uppdrag med en checklista som du behöver gå igenom när du slutfört utredningen av boets egendom och ska skicka in din redovisning till oss:

Filer för nedladdning

Mall för redovisningssammanställning är ett förslag på hur du kan redovisa. Har du en egen mall går det bra att använda den.

Mall för redovisningssammanställning Excel, 69.4 kB.

Arvodesblankett för dig som är god man:

Arvodesblankett Word, 30 kB.

Allmänna arvsfondens bankgiro

Om du betalar in pengar till Allmänna arvsfonden märk inbetalningen med diarienummer och dödsboets namn. Bankgiro: 417-6723

Adress till Allmänna arvsfonden

Kammarkollegiet
Arvsenheten
Box 2218
103 15 Stockholm

För att underlätta vår hantering av ditt ärende ber vid dig ange vårt diarienummer i all kommunikation med oss.

Om vårt uppdrag och de lagar det vilar på

Bevaka Allmänna arvsfondens rätt

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-09-11