Anvisningar för gode män

Du som är god man för Allmänna arvsfonden ska se till att den avlidnes egendom säljs och att skulder betalas. När boutredningen är klar ska du redovisa den återstående behållningen och din förvaltning till Kammarkollegiet.

Du ska ta initiativ till att bouppteckningen efter arvlåtaren snarast förrättas.

Du ska ansvara för att dödsboets egendom avvecklas. Avveck­lingen ska ske enligt gällande lagstiftning och med ledning av Kammarkollegiets anvisningar. Det innebär bland annat följande:

  • Avvecklingen ska ske snabbt, säkert och på ett för Allmänna arvsfonden ekonomiskt fördelaktigt sätt.
  • Avvecklingen ska ske med respekt för arvlåtaren.
  • Förvaltningen ska under avvecklingstiden vara rationell och effektiv.
  • Observera att du är personligen förordnad och du är ansvarig inför Kammarkollegiet för dina förvaltningsåtgärder. Om du av något skäl är förhindrad att fullfölja uppdraget, ska du omedel­bart kontakta Kammarkollegiet.
  • Du får inte utan Kammarkollegiets medgivande ta upp lån för dödsboets räkning eller på annat sätt belasta boet.
  • Du ska redovisa din förvaltning så snart boutredningen i huvud­sak är klar.
  • Kammarkollegiet vill ha din slutredovisning senast inom ett år från dödsfallet.
  • Kan du inte slutredovisa inom denna tid ska du upplysa Kammarkollegiet om detta och ange skälen till att redovisning inte kan lämnas.

Här hittar du detaljerade instruktioner för ditt uppdrag inklusive en checklista som du behöver gå igenom när du slutfört utredningen av boets egendom och ska skicka in din redovisning till oss:

Anvisningar - God man för Allmänna arvsfonden

Ta reda på vad Arvsfondens pengar går till

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.

Mer information på Arvsfondens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om vår uppgift och de lagar det vilar på

Försäljning av fastigheter och bostadsrätter

Vill du veta hur det går till?

Fastigheter och bostadsrätter

Personuppgifter
Återkoppling via