Försäkringsvillkor för sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier 2016

Försäkringen omfattar sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning för doktorander med stipendier.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2016-07-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 11

1 Försäkringens innehåll

Försäkringen består av tre moment:

 • Sjukpenning

 • Föräldrapenning

 • Tillfällig föräldrapenning

Socialförsäkringsbalkens regler och begrepp tillämpas i försäkringen där det är möjligt. Försäkringen följer också delvis balkens struktur.

Försäkringen ger inte rätt till ersättning om doktoranden har rätt till motsvarande ersättning enligt någon annan försäkring.

För den som delvis finansierar sina studier med stipendier är förmånerna i denna försäkring begränsade till den andel som består av stipendier.

Försäkringsersättningen är inte skattepliktig.

I försäkringen används ersättningsgrundande inkomst – EGI – istället för SGI. EGI motsvaras av det stipendium som doktoranden uppbär per år.

1.1 Ersättningsgrundande inkomst

Ersättningens storlek är beroende av den försäkrades ersättningsgrundande inkomst (EGI) och den omfattning i vilken dennes arbetsförmåga är nedsatt.

En försäkrads EGI ligger också till grund för beräkning av föräldrapenning på sjukpenningnivå och tillfällig föräldrapenning.

Ersättningsgrundande inkomst är den årliga inkomst i pengar som en försäkrad kommer att få som stipendium. Här ingår inte ersättning för litteratur, försäkringar, medföljande familjemedlemmar, med mera.

Den ersättningsgrundande inkomsten kan högst vara 7,5 prisbasbelopp för sjukpenning och 10 prisbasbelopp för föräldrapenning på sjukpenningnivån.

För att ersättningsgrundande inkomst ska kunna fastställas för en person krävs att han eller hon är antagen som doktorand vid en statlig högskola eller universitet i Sverige och inte är heltidsanställd.

För att ersättningsgrundande inkomst ska kunna fastställas krävs dessutom att någon del av den försäkrades årliga inkomst kommer från stipendier för att bedriva doktorandstudier.

2 Sjukpenning

En försäkrad har rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned hans eller hennes arbetsförmåga med minst en fjärdedel.

Sjukpenning lämnas som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån.

Sjukpenning utges inte för tid innan anmälan om sjukdomsfallet har gjorts till Kammarkollegiet. Detta gäller dock inte om det har funnits hinder mot att göra en sådan anmälan eller det finns särskilda skäl för att förmånen ändå bör lämnas.

För sjukskrivningar som är längre än 7 dagar krävs ett svenskt läkarintyg som visar att det föreligger en nedsatt arbetsförmåga som uppgår till heltid, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels heltid.

Sjukpenning lämnas på:

 • Normalnivå eller,

 • fortsättningsnivå

Den försäkrades sjukpenning ska beräknas på ett underlag (beräkningsunderlag) som för:

 • Sjukpenning på normalnivån motsvarar 80 procent av den försäkrades ersättningsgrundande inkomst sedan denna har multiplicerats med talet 0,97, och

 • sjukpenning på fortsättningsnivån motsvarar 75 procent av den försäkrades ersättningsgrundande inkomst sedan denna har multiplicerats med talet 0,97.

 • Sjukpenning kan lämnas för dagar i en sjukperiod så länge den försäkrade uppfyller förutsättningarna för rätt till sjukpenning inom den tid som anges nedan.

 • Sjukpenning på normalnivån lämnas för högst 364 dagar.

 • Sjukpenning på fortsättningsnivån lämnas för högst 550 dagar. För dagar i en sjukperiod gäller att hel kalenderdagsberäknad sjukpenning motsvarar kvoten mellan beräkningsunderlaget enligt 1 eller 2 ovan och 365.

 • Sjukpenningen avrundas till närmaste hela krontal, varvid 50 öre avrundas uppåt. Försäkringen har en karensdag då ersättning för sjukpenning inte utges. Försäkringen lämnar ingen ersättning efter dag 914.

2.1 Nedsatt arbetsförmåga

Med sjukdom likställs ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga som orsakats av sjukdom för vilken det lämnas sjukpenning.

Vid bedömningen av om den försäkrade är sjuk ska det bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden.

Vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt ska det beaktas om den försäkrade på grund av sjukdomen har sådan förmåga att han eller hon kan fortsätta att bedriva sina doktorandstudier.

2.2 Rehabilitering

Under tiden som rehabilitering pågår sker ett samråd med handledarna på högskolan, sjukskrivande läkare och Kammarkollegiet för att ge stöd till doktoranden som syftar till att doktoranden kan återuppta sinastudier.

Kammarkollegiet tillämpar samma regler som försäkringskassan när det gäller möjligheten att vistas i annat land än Sverige under sjukskrivningstiden.

3 Föräldrapenningsförmåner

Föräldrapenningsförmåner lämnas i följande former:

 • föräldrapenning för vård av barn med anledning av barns födelse eller vid adoption av barn och

 • tillfällig föräldrapenning i särskilda situationer när någon avstår från doktorandstudier för att vårda barn eller i samband med att ett barn har avlidit och

 • föräldrapenning för vård av barn under en sammanhängande period om högst 30 dagar.

Föräldrapenningsförmånerna gäller endast för den försäkrade doktoranden och kan inte överföras till någon annan. Förmånerna utges under förutsättning att det är den försäkrade doktoranden som tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan när det är möjligt.

3.1 Nivåer för föräldrapenning

Föräldrapenning kan lämnas på följande nivåer:

 • Sjukpenningnivå,

 • grundnivå, eller

 • lägstanivå.

För de första 180 dagarna med rätt till föräldrapenning för vård av ett barn gäller att förmånen kan lämnas på antingen sjukpenningnivån eller grundnivån.

Efter 180 dagar gäller att föräldrapenning kan lämnas för 210 dagar på antingen sjukpenningnivån eller grundnivån och för 90 dagar på lägstanivån.

Föräldrapenning på sjukpenningnivån kan lämnas till en förälder som är försäkrad om det kan fastställas en ersättningsgrundande inkomst för föräldern.

För hel föräldrapenning motsvarar sjukpenningnivån förälderns beräkningsunderlag för sjukpenning på normalnivån.

Om hel föräldrapenning på sjukpenningnivån inte överstiger 250 kronor om dagen lämnas i stället föräldrapenning på grundnivån enligt nedan.

Föräldrapenning betalas under högst 480 dagar per barn och antalet dagar samordnas med vad den andra föräldern tar ut.

Föräldrapenning utges till och med den dag då barnet avslutat sitt femte år i grundskolan eller när barnet fyller 12 år om detta datum är efter skolavslutningen.

3.2 Beräknas av antalet dagar med rätt till föräldrapenning

Vid beräkning av antalet dagar med rätt till föräldrapenning gäller följande:

 • En dag med hel föräldrapenning motsvarar en dag.

 • En dag med tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning motsvarar tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel av en dag.

3.3 Grundnivån

Föräldrapenning på grundnivån kan lämnas till en förälder som är försäkrad om det kan fastställas en ersättningsgrundande inkomst för föräldern.

För hel föräldrapenning är grundnivån 250 kronor om dagen.

3.4 Lägstanivån

Föräldrapenning på lägstanivån kan lämnas till en förälder som är försäkrad och avser tid då föräldrapenning inte får lämnas på sjukpenningnivån eller grundnivån. 

För hel föräldrapenning är lägstanivån 180 kronor om dagen.

3.5 Avräkning av ersättning från annan

Om en förälder har fått en förmån enligt utländsk lagstiftning, som motsvarar föräldrapenning med anledning av ett barns födelse, ska den tid som den utländska förmånen har lämnats för räknas av från det högsta antal dagar som föräldrapenning kan lämnas för.

För avräkningen gäller följande:

 • Om den utländska förmånen grundas på inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete, ska avräkningen i första hand göras från de dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas på sjukpenningnivån.

 • Om den utländska förmånen lämnas med ett belopp som för alla förmånstagare är enhetligt och oberoende av inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete, ska avräkningen i första hand göras från de dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas endast på lägstanivån.

4 Tillfällig föräldrapenning

Rätt till tillfällig föräldrapenning har en försäkrad förälder som avstår från att utföra doktorandstudier och får avdrag på sitt stipendium i samband med ett barns födelse eller behov av vård eller i samband med att ett barn har avlidit.

Tillfällig föräldrapenning lämnas bara till den förälder som är doktorand (den försäkrade) och kan inte överlåtas till annan vårdnadshavare.

Ersättning utges för maximalt 120 dagar per barn och år.

4.1 Förmåner

Tillfällig föräldrapenning lämnas enligt följande förmånsnivåer: Hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels och en åttondels tillfällig föräldrapenning lämnas för dag när en förälder helt avstått från studier och fått ett helt avdrag på sitt stipendium i motsvarande mån (hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels och en åttondel).

4.2 Vård av barn som inte har fyllt 12 år

En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som inte har fyllt 12 år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med:

 • Sjukdom eller smitta hos barnet,

 • sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare,

 • besök i samhällets förebyggande barnhälsovård, eller

 • vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra förälder besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under förutsättning att det sistnämnda barnet omfattas av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning.

4.3 Speciella regler för barn som är yngre än 8 månader

För vård av ett barn som är yngre än 240 dagar lämnas tillfällig föräldrapenning enligt ovan endast om tillsynen av barnet är stadigvarande ordnad. Därutöver lämnas ersättning endast om barnet vårdas på sjukhus eller får motsvarande vård i hemmet.

För vård av ett barn som är 240 dagar eller äldre lämnas tillfällig föräldrapenning enligt ovan inte för tid när föräldrapenning annars skulle ha lämnats. Detta gäller dock inte om barnet vårdas på sjukhus.

Med vård på sjukhus likställs tillfällig vård i övergångsboende för barn som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

4.4 Barn som inte fyllt 12 år som har speciella behov

En förälder till ett sjukt eller funktionshindrat barn, som inte har fyllt 12 år, har rätt till tillfällig föräldrapenning när föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med:

 • Besök på en institution för medverkan i behandling av barnet eller för att lära sig vårda barnet,

 • deltagande i en kurs som ordnas av sjukvårdshuvudman i samma syfte som anges i 1),

 • läkarbesök på grund av att barnet lider av allvarlig sjukdom,

 • läkarbesök som är en del i behandlingen av barnet, eller

 • deltagande i någon behandling som är ordinerad av läkare i samma syfte som anges i 4).

Tillfällig föräldrapenning lämnas under sammanlagt högst 60 dagar för varje barn och år.

Om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete av skäl som anges ovan lämnas tillfällig föräldrapenning under ytterligare högst 60 dagar för varje barn och år.

4.5 Barn som fyllt 12 år men inte 16 år

En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn som har fyllt 12 men inte 16 år om det är styrkt att barnet är i behov av särskild tillsyn eller vård på grund av:

 • Sjukdom

 • utvecklingsstörning, eller

 • annat funktionshinder.

En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning endast om han eller hon behöver avstå från sitt förvärvsarbete av skäl som anges i 5.3 ovan.

För tid när föräldrapenning annars skulle ha lämnats har en förälder rätt till tillfällig föräldrapenning endast om barnet vårdas på sjukhus.

4.6 Vård av barn som omfattas av LSS

Föräldrar till ett barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få ersättning för vård av ett barn som fyllt 16 men inte 21 år och i vissa fall upp till 23 år.

Föräldrar till ett barn upp till 16 år som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få kontaktdagar. Kontaktdagarna betalas för högst tio dagar per barn och år. Kontaktdagarna kan till exempel användas för besök i förskoleverksamhet och skola.

4.7 Vård av allvarligt sjukt barn

Förälder till ett allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år har rätt till tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå från förvärvsarbete för vård av barnet.

Med allvarligt sjukt barn menas när det är stor fara för barnets liv eller när det får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Tillfällig föräldrapenning lämnas under ett obegränsat antal dagar.

De dagar som tas ut för vård av ett allvarligt sjukt barn påverkar inte de120 dagar per år som föräldrar har rätt till för vård av sjukt barn.

4.8 Beräkning av den tillfälliga föräldrapenningen

Tillfällig föräldrapenning beräknas enligt bestämmelserna om sjukpenning på normalnivån och ersättningsgrundande inkomst, dock med undantag av bestämmelserna om karensdagar och beräkningsunderlag försjukpenning på fortsättningsnivån.

För hel tillfällig föräldrapenning motsvarar ersättningsnivån förälderns beräkningsunderlag för sjukpenning på normalnivån grundat på en ersättningsgrundande inkomst beräknad enligt nedan (beräkningsunderlaget).

Beräkningsunderlaget således sjukpenning på normalnivån som motsvarar 80 procent av den försäkrades ersättningsgrundande inkomst sedan denna har multiplicerats med talet 0,97.

Hel kalenderdagsberäknad tillfällig föräldrapenning motsvarar kvoten mellan beräkningsunderlaget enligt ovan och 365. Den tillfälliga föräldrapenningen avrundas till närmaste hela krontal, varvid 50 öre avrundas uppåt.

5 Ansökan om ersättning

Blankett för skadeanmälan finns på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se.

En anmälan ska undertecknas av både den försäkrade och den svenska högskolan.

Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

a) Anmäla sjukdom, föräldrapenning eller uttag av tillfällig föräldrapenning till Kammarkollegiet på forsakring@kammarkollegiet.se senaste dagen efter första dagen för sjukskrivning, föräldrapenning eller uttag av tillfälligföräldrapenning.

b) Bifoga svenskt läkarintyg om sjukskrivning för sjukdomar som med för sjukskrivning längre tid är 7 dagar.

c) Bifoga svenskt läkarintyg om sjukdom för barn när tillfällig föräldrapenning uttas för längre tid än 7 dagar.

d) Vid vård av allvarligt sjukt barn ska ett särskilt läkarutlåtande inges med upplysningar om diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling samt hur mycket föräldrarna behöver vara med barnet under behandlingen.

e) Bifoga intyg om stipendiebelopp från stipendiegivaren samt styrka att stipendiet inte utges på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

f) Uppgifter om barnets personnummer eller födelsedata med registreringsnummer

5.1 Utbetalning

Utbetalning av ersättning sker omkring den 25:e i månaden efter att sjukdomen eller föräldraledigheten har inträtt under förutsättning att stipendiet inte utges för motsvarande tid. 

5.2 Stipendiet bortfaller

Försäkringen ska gälla då doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet eller då studierna förlängs av samma anledning utan att stipendium utges underden tiden.

Om doktoranden anställs under doktorandstudierna lämnas ersättning endast för det stipendium som doktoranden förlorat, beräknat månad för månad. Kammarkollegiet inhämtar kopia av anställningsbevis vid behov.

5.3 Annan försäkring

Denna försäkring lämnar ersättning endast i den mån sjukpenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning inte kan ersättas genom annan försäkring.

Den som är berättigad till ersättning enligt ovan ska alltid ansöka om sådan ersättning från Försäkringskassan.

5.4 Preskription

Rätten till ersättning upphör ett år efter första dagen för sjukdom, föräldraledighet eller barns sjukdom om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

5.5 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som kan utge ersättning

6 Premiejustering

Årspremien justeras årligen inför varje ny försäkringsperiod med hänsyn till skadekostnaden enligt följande:

 • 70 procent av premien jämförs med skadekostnaden,

 • är skadekostnaden högre, ökas nästa års premie med skillnaden i procent, dock med högst 15 procent,

 • är skadekostnaden lägre, minskas nästa års premie på motsvarande sätt, dock aldrig till en lägre premie än 50 procent av den ursprungliga premien.

Avstämningen sker två månader före den nya perioden. Den slutliga jämförelseperioden är tre år, men inledningsvis kommer den att vara 10, 22 respektive 34 månader.

Kammarkollegiet förbehåller sig rätten att justera premien efter utfallet för föregående år om skadeutfallet understiger 50 procent av utgiven premie eller överstiger utgiven premie med 50 procent.

Gå till innehållsförteckning