Samtjänst vid med­borgar­kontor - för avtal som tecknats före den 1 juni 2019

Om avtalet tecknats före den 1 juni 2019 gäller den gamla lagen och förordningen fortfarande för avtalet. Kammarkollegiet följer upp verksamhet som bedrivs enligt avtalen. Vi ger också råd och vägledning i frågor som rör samtjänst.

Enligt den numera upphävda lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor, och förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor, har statliga myndigheter, kommuner och landsting kunnat avtala om att bedriva samtjänst vid medborgarkontor.

Meddela ändring av avtal om samtjänst vid medborgarkontor

När en myndighet, kommun eller landsting ändrar ett avtal om samtjänst vid medborgarkontor ska en kopia på avtalet skickas till oss på Kammarkollegiet.

Skicka en kopia på avtalet till:

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Det går även bra att skicka kopian med e-post till: registratur@kammarkollegiet.se

Kammarkollegiet har inte några mallar för hur ett avtal ska se ut.

Rapportera verksamhet vid medborgarkontor

Statliga myndigheter som driver samtjänst vid ett medborgarkontor ska årligen skicka in en verksamhetsrapport till oss på Kammarkollegiet. Rapporten ska ha kommit in till oss senast den 31 mars året efter det verksamhetsår som rapporten redogör för.

Det här ska rapporten innehålla:

Allmänna uppgifter

De allmänna uppgifterna i rapporten ska beskriva:

 • vilket år rapporten avser
 • vilket avtal rapporten avser
 • kontaktuppgifter (myndighetens namn, adress, kontaktperson, e-post, telefon).

Redogörelse av verksamheten

Rapporten ska innehålla en redogörelse för hur myndigheten har arbetat med samtjänstavtalet vid medborgarkontoret och svara på frågorna:

 • Hur många gällande samtjänstavtal har myndigheten?
 • Med vilka andra myndigheter har din myndighet ingått avtal?

Bifoga även en förteckning över myndighetens gällande samtjänstavtal.

Redogörelse om respektive medborgarkontor

De här frågorna ska redovisas per medborgarkontor:

 • Utförs förvaltningsuppgifter som anges i paragraf 3, förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor, det vill säga beslut om äldreförsörjningsstöd eller bostadstillägg, resebidrag eller utfärdande av identitetskort? Ange vilka uppgifter som utförs och omfattningen av arbetet.
 • Ange vilka förvaltningsuppgifter i övrigt och omfattningen av dessa som förekommer vid kontoren och som kräver tillgång till personuppgifter.
 • Har handläggarna vid kontoren tillgång till andra personuppgifter än de som behövs för att kunna utföra förvaltningsuppgifterna som omfattas av samtjänstavtalet?
 • Vid hur många medborgarkontor medverkar myndigheten?
 • Till vilka orter är kontoren lokaliserade?
 • Hur många årsarbetskrafter har din myndighet vid de här kontoren?
 • Ange ungefärligt antal besökare vid kontoren.

Övrig redogörelse om medborgarkontoret

Det här ska redovisas:

 • Vilka finansiella konsekvenser har samtjänstavtalen medfört för myndigheten som helhet?
 • Hur bidrar verksamheten till att myndigheten kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt?
 • Har du övriga upplysningar om verksamheten?

Skicka in rapporten senast den 31 mars varje år

Skicka rapporten till:

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Det går även bra att skicka rapporten med e-post till: registratur@kammarkollegiet.se

Rapporten ska vara oss till handa senast den 31 mars varje år.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-06-15