Det här ska ansökan innehålla

När du skickar in en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv är det viktigt att den är utförlig och innehåller alla uppgifter som du vill att vi ska känna till inför beslut.

Det finns tre grunder för att Allmänna arvsfonden ska kunna avstå från ett arv. Här beskriver vi dem.

1. Den avlidnes yttersta vilja

När grunden för ansökan är att Allmänna arvsfonden ska avstå från ett arv på grund av yttersta viljan bör ansökan innehålla den här informationen:

Om det finns någon som har hört den avlidne berätta om sin önskan med arvet ska ett skriftligt intyg från den personen bifogas ansökan.

Det här ska tydligt framgå av intyget:

  • Den avlidnes uttalande. Om det är möjligt citera ordagrant.
  • När och i vilket sammanhang den avlidne uttalade sig.
  • Intygsgivarens relation till den avlidne.
  • Intygsgivarens relation till den person som ansöker om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arvet.

Om det är flera personer som hört den avlidne berätta om sin önskan ska varje person skriva ett eget intyg.

Om det finns andra personer än de som skriver ett intyg, till exempel sjukvårdspersonal och hemtjänstpersonal, som också kan ha upplysningar av betydelse för vår utredning bör du bifoga deras adresser och telefonnummer.

Om det finns skriftlig dokumentation där den avlidne själv uttryckt sin vilja rörande sitt arv (utan att det är ett testamente) ska kopia på dessa handlingar bifogas ansökan.

I det här fallet kan Allmänna arvsfonden avstå arv till förmån för såväl en fysisk som en juridisk person.

2. Närstående

När du som ansöker anser att du stått arvlåtaren (den avlidne) nära bör det framgå av ansökan om du varit beroende av arvlåtaren för ditt uppehälle eller hjälpt, vårdat eller tagit hand om denne.

Om du har hjälpt arvlåtaren, bör det framgå vari hjälpen bestått, hur frekvent den varit och under vilken tidsperiod den lämnats. Sedvanliga släktkontakter, exempelvis gemensamt firande av högtider och födelsedagar, är inte tillräckligt.

Har arvlåtaren vistats på sjukhus, vårdhem eller liknande är det värdefullt med intyg från personalen som visar att du besökt arvlåtaren och i övrigt hjälpt denne. Om uppgifterna inte styrks genom intyg, är det viktigt att du lämnar uppgift om namn, adress och telefonnummer till de personer som kan ha information att lämna.

Eftersom en bedömning om det är skäligt att avstå arvet ska göras i huvudsak med utgångspunkt i en behovsprövning är det viktigt att dina ekonomiska förhållanden framgår av ansökan, till exempel genom att en kopia av din senaste inkomstdeklaration bifogas.

I det här fallet kan Allmänna arvsfonden avstå arv endast till förmån för en fysisk person.

3. Kultur och natur

När en ansökan om avstående av arv görs med hänvisning till egendomens betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt ska dokumentation bifogas rörande de förhållanden sökanden åberopar.

Sökandens särskilda förutsättningar (däribland ekonomiska) att ta hand om egendomen ska framgå av ansökan. Om ansökan även avser medel till omedelbara åtgärder som är nödvändiga för att bevara egendomen ska en åtgärdsplan bifogas. I denna ska anges varje åtgärd som behövs, när den beräknas utföras och till vilken kostnad.

Bifoga alltid:

  • Stadgar eller motsvarande för den juridiska personen.
  • Protokoll med styrelsens beslut att ansöka om avstående.
  • Behörighetshandlingar för den som skriver under ansökan.

I det här fallet kan Allmänna arvsfonden avstå arv endast till förmån för en juridisk person, som också måste ha särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen.

Om vårt uppdrag och de lagar det vilar på

Bevaka Allmänna arvsfondens rätt

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-08