Kammarkollegiet logotyp

Allokering

I vår allokeringstjänst ansvarar vi för fördelningen mellan olika tillgångsslag, inom de ramar som kunden sätter. Tjänsten erbjuds både i diskretionär form mellan våra egna konsortier.

Vill du anlita oss?

Är du intresserad av allokering eller någon annan av våra tjänster? Boka ett förutsättningslöst möte där vi ger förslag på ett upplägg som passar dig.

Vårt utbud inom allokering

 • Diskretionärt mandat
 • Hantering av ägarandelar i kapitalförvaltnings aktie- och räntekonsortier
 • Hantering av externa fonder

Fördelningen mellan tillgångsslag är ett av de viktigaste besluten för dig som kapitalägare.

Vårt syfte är att:

 • Skapa ett mervärde (högre avkastning) för dig som kund.
 • Hantera och kontrollera den huvudsakliga risken i en portfölj, det vill säga allokeringsrisken.

Vårt allokeringsarbete utgår från en strukturerad investeringsprocess med en lång placeringshorisont (för att kunna utnyttja riskpremier), samt en fokusering på en god rebalanseringsstrategi.

De tillgångsslag som vi har förmåga att bedöma och fördela tillgångar mellan är svenska och utländska traditionella ränteplaceringar, svenska och utländska aktier, emerging markets, fastigheter, private equity, infrastruktur och hedgefonder.

Resultatet från vår allokering har över tiden kunnat leverera ett bra mervärde till våra kunder.

Behovsanalys

Varje kundrelation inleds med en djupgående analys för att fånga behov av bland annat årliga utdelningar, stabilitet i utdelningar, risktolerans och tidsbegränsningar för sparandet. Kunden beslutar om riktmärken för aktie- och ränteplaceringar och lämpliga avvikelsemandat (risk).

Vår investeringsfilosofi

Vår investeringsfilosofi bygger på två byggstenar:

 • Effektiv rebalanseringsstrategi – där vi utarbetat en egen modell. Modellen tar hänsyn till transaktionskostnader, att mer riskfyllda placeringar ger högre förväntad avkastning och att aktieuppgångar normalt stiger långsamt under längre perioder medan nedgångar oftast är kraftiga under kortare perioder. Denna strategi kan liknas vid en ”trend-modell”.
 • Taktisk allokeringsmodell – som innehåller fyra förklaringsvariabler som historiskt har förklarat avkastningen för mer riskfyllda tillgångar som aktier mycket väl. Dessa förklaringsvariabler har låg inbördes samvariation samt begränsad samvariation med ovan nämnda rebalanseringsstrategi.

Sammantaget ger båda dessa byggstenar mycket goda förutsättningar för att skapa ett långsiktigt mervärde för våra kunder.

Våra fördelar:

 • Storleken - våra portföljer har inte för stora volymer i aktieförvaltning
 • Organisationen - våra beslutsvägar är korta
 • Längre placeringshorisont ger möjlighet att utnyttja riskpremier
 • Bra resultathistorik på befintliga uppdrag.

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kund och strategi
E-post: johan.eliaeson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 61

Våra övriga tjänster

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier, obligationer och fastigheter.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Avkastning- och riskrapportering

Kammarkollegiet kan verka som kundens riskavdelning och skräddarsy riskrapporter och avkastningsrapporter efter kundens behov.

Läs mer om avkastning- och riskrapportering

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer om ekonomitjänster

Värdepappers-administration

Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Värdepappersadministration

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Sidan senast uppdaterad: 2024-06-18