Allokering

I vår allokeringstjänst hanterar vi fördelningen mellan aktie- och ränteplaceringar för att skapa högre avkastning för dig som kund.

Tjänsten finns som:

  • Diskretionärt mandat
  • Hantering av ägarandelar i kapitalförvaltnings aktie- och räntekonsortier
  • Hantering av externa fonder
  • En blandning med våra konsortier.

Fördelningen mellan tillgångsslag är det viktigaste beslutet för dig som kapitalägare. Erfarenheten visar samtidigt att det är svårt att lyckas med en aktiv allokering mellan tillgångsslag. För oss är det glädjande att konstatera att vi varit mycket lyckosamma med vår allokeringstjänst och har kunnat leverera ett bra mervärde till våra allokeringskunder. Vårt syfte är att:

  • Skapa ett mervärde (högre avkastning) för dig som kund
  • Hantera och kontrollera den huvudsakliga risken i en portfölj, det vill säga allokeringsrisken.

Erfarenhet visar att det krävs dels en strukturerad investeringsprocess med en tillräckligt lång placeringshorisont (för att kunna utnyttja riskpremier), dels en fokusering på en god rebalanseringsstrategi.

Behovsanalys

Varje kundrelation inleds med en djupgående analys för att fånga behov av bland annat årliga utdelningar, stabilitet i utdelningar, risktolerans och tidsbegränsningar för sparandet. Kunden beslutar om riktmärken för aktie- och ränteplaceringar och lämpliga avvikelsemandat (risk).

Vår investeringsfilosofi

Vår investeringsfilosofi bygger på fyra byggstenar. Den första är en effektiv rebalanseringsstrategi, där vi har utarbetat en modell för rebalansering som varit mycket lyckosam över tiden. Den andra avser värdering och riskpremier för olika marknader. Den tredje avser aktiemarknadernas vinstmomentum, medan den fjärde hänför sig till riskvärdering och timing. Vår uttryckliga ambition är att ta position när tydliga riskpremier uppstår i marknaden. Därför blir värdering av respektive marknad och en tillräckligt lång placeringshorisont ett centralt inslag. Som alltid är ”timing” viktigt och av den anledningen finns en utarbetad modell för riskaptit.

Våra fördelar:

  • Storleken - våra portföljer har inte för stora volymer i aktieförvaltning
  • Organisationen - våra beslutsvägar är korta
  • Längre placeringshorisont ger möjlighet att utnyttja riskpremier
  • Bra resultathistorik på befintliga uppdrag.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-14