Förutsättningar för permutation av stiftelser

Föreskrifter i ett stiftelseförordnande kan ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas.

För att få ändra en föreskrift krävs att det ska ha inträffat sådana ändrade förhållanden att föreskriften

  • inte längre kan följas eller
  • har blivit uppenbart onyttig eller
  • har blivit uppenbart stridande mot stiftarens avsikter.

Föreskrifter som inte avser stiftelsens ändamål får även ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns särskilda skäl.

I undantagsfall kan en stiftelses ändamål ändras även om det inte inträffat ändrade förhållanden. Då krävs att det finns synnerliga skäl för att göra ändringen. Denna permutationsgrund tillämpas restriktivt.

Om en stiftelses ändamål behöver ändras ska det nya ändamålet så nära som möjligt motsvara det ändamål stiftelsen har idag. Vid ändring av ändamålet ska det som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt som möjligt. Ändamålet kan inte ändras därför att styrelsen eller förvaltaren till exempel tycker att ett annat ändamål är bättre eller viktigare än det som gäller idag.

Det finns inga möjligheter att lägga till nya föreskrifter i ett stiftelseförordnande. Det är heller inte tillåtet att göra språkliga ändringar som att till exempel modernisera språket och skriva in förtydliganden eller tolkningar. Inte heller kan man ändra punkt- eller paragrafnumrering.

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-11