Kammarkollegiet logotyp

Företagsobligations­konsortiet FRN

Företagsobligationskonsortiet FRN är en portfölj bestående av företagsobligationer i svenska kronor med rörlig ränta. Konsortiets jämförelseindex är Solactive SEK FRN IG Credit vilket speglar företagsobligationsmarknaden för rörlig ränta i svenska kronor.

Företagsobligationskonsortiet FRN kan jämföras med bankernas kredit- och företagsobligationsfonder med rörlig ränta. Företagsobligationskonsortiet FRN startades 2017.

Avkastningsmål och investeringsprocess

Målet med förvaltningen är att skapa en avkastning som över tid är högre än jämförelseindex och nå en riskjusterad avkastning motsvarande en informationskvot, det vill säga en överavkastning ställd i relation till aktiv risk, så kallad tracking error, om minst 0,2 procent per år i genomsnitt. Portföljen investerar i företagsobligationer med varierande löptider men som alla har rörlig ränta vilket normalt betyder att kupongbetalningarna var tredje månad sätts om mot den aktuella marknadsräntan. Portföljen innehåller endast obligationer av hög kreditkvalitet med kreditbetyg inom intervallet AAA till BBB- vilket ofta kallas ”investment grade”. För att nå en god riskspridning och därigenom undvika en koncentrerad kreditrisk mot enskilda företag så är portföljens placeringar väl diversifierade mellan företag med olika kreditbetyg. I de fall ett officiellt kreditbetyg saknas från ratinginstitut genomförs en eventuell investering först efter en intern kreditanalys hos Kammarkollegiet.

Produktblad

Ansvarsfulla investeringar

Företagsobligationskonsortiet FRN följer kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar vilken är fullt integrerad i förvaltningsarbetet.

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för en god avkastning och långsiktig tillväxt.

Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av värdepapper. I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, fossil energi, alkohol, spel samt vapen.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Placeringsregler

Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag. Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner. Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.

Våra placeringsregler Pdf, 149.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tjänster

Värdepappers-administration

Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Värdepappersadministration

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer om ekonomitjänster

Sidan senast uppdaterad: 2024-07-16