Remissvar

Här hittar du våra remissvar sedan 2020. Äldre remissvar kan du begära ut via länken längre ner på sidan.

Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss till olika myndigheter och organisationer. Det är en viktig del i den politiska beslutsprocessen, regeringen får information om vilka konsekvenserna blir om olika förslag genomförs.

Remissvar för tiden 2021-2024

Finansdepartementet

2024

2024-04-15 Rapport FI2023/02894

2024-04-11 Promemoria med förslag på anpassningar av upphandlingslagstiftningen med anledning av EU:s IPI-förordning

2024-04-10 En reform för datadelning (SOU 2023:96)

2024-02-06 Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet

2024-01-31 Justeringar vad gäller det automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2024-01-02 Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten från Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01)

2024-01-30 Delbetänkande En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)

2023

2023-12-27 En utvecklad arbetsgivardeklaration– åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen (SOU 2023:47)

2023-12-01 En samordnad registerkontroll för
upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)

2023-11-30 Kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

2023-10-30 Betänkandet Staten och betalningarna (SOU 2023:16)

2023-10-16 Ett förbättrat resegarantisystem (SOU 2023:33)

2023-06-19 Promemorian EU:s nya förordning om upphandlingsannonser

2023-03-28 En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

2023-03-01: Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag.

2022

2022-12-22 Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)

2022-11-14 Remissvar på promemorian Ökad motståndskraft i betalningssystemet

2022-10-28 Betänkandet Ett register för alla bostadsrätter (SOU 2022:39)

2022-10-25 Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42)

2022-10-04 Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12)

2022-09-21 Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8) Länk till annan webbplats.

2022-06-21 Remissvar gällande En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5)

2022-04-26 Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

2022-04-20 Tillägg till remiss - förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder (dnr 21-29970)

2022-03-17 Förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

2022-01-25 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (DS 2021:31)

2021

2021-12-02 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser och föreskrifter om värdepappersrörelse (dnr Fi21-13623)

2021-11-11 Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet (dnr Fi2021/03315)

2021-10-27 Begravningsavgift till Svenska kyrkan – fördelning och förfarande (dnr Fi2020/02690)

2021-05-27 Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut (dnr Fi2021/01169)

2021-05-14 Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans (dnr Fi2021/00551)

2021-05-05 Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden (dnr Fi2021/01679)

2021-04-13 Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning (dnr Fi2021/00426)

2021 -04-09 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) 

2021-04-07 En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

2021-03-30 En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (utkast till lagrådsremiss)

2021-02-11 En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning

Miljödepartementet

2023

2023-03-03: EU-förordning om förpackning och förpackningsavfall.

2023-02-03 Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamheter (dnr M2022/02272)

2022

2022-12-16 Paus för omprövning av moderna miljövillkor

2022-12-09 Trafikanalys Rapport (2022:14)

2022-12-05 Lokal och regional klimatomställning

2022-12-05 Promemorian Näringslivets klimatomställning (PM 2022:10)

2022-11-24 Säkerheter enligt miljöbalken (M2022/01822)

2022-10-31 EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur (dnr M2022/01470)

2022-10-28 Remissyttrande avseende betänkandet Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33)

2022-10-28 Remissvar - Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag (M2020/02050)

2022-10-05 Remissvar Anmälningsplikt för bortledning
av grundvatten från täkter av berg

2022-09-19 Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15)

2022-07-07 Skrivelse från Miljödepartementet - Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet (dnr M2022/00531)

2022-02-21: En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter (dnr M2021/02118)

2022-01-25: Miljömålsrådets årsrapport 2021 inklusive förslag till regeringen

2021

2021-12-16 Promemorian Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall (dnr M2021/02019)

2021-10-18 Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden

2021-08-31 Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall (dnr M2021/01600)

2021-08-12 Anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter (dnr M2021/01463)

2021-05-17 Utkast till rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen (dnr M2020/00428)

2021-05-12 Ordning och reda på avfallet (dnr M2021/00207)

2021-05-05 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)

2021-04-29 Skogsutredningens slutbetänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73)

2021-03-15 Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning (dnr M2020/02035)

2021-02-16 Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen (dnr M2020/0175/Nm)

Andra myndigheter och departement

2024

2024-05-21 Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8)

2024-02-28 Centrala Studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet och kompletterande promemoria från Utbildningsdepartementet

2024-03-08 Förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

2024-02-27 Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken, Utbildningsdepartementet

2024-02-06 Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

2024-01-31 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta Stater, Försvarsdepartementet

2024-01-02 Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

2024-01-31 Remissvar över Centrala Studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet, Utbildningsdepartementet

2023

2023-12-18 Betänkandet En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50, Försvarsdepartementet

2023-08-15 Yttrande över remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

2023-06-21 Remissvar gällande Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund

2023-05-03 Remissvar gällande Promemorian Jägares överlåtelser av små mängder vildsvin eller kött av vildsvin direkt till slutkonsument

2023-04-05 Remissvar på Förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder

2023-03-22 Remissvar gällande förslag till förändringar i UFS 2021:1 och tekniska dokument

2023-03-17 Remissvar över Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande

2022

2022-10-28 Remissvar på förslaget om ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder (FI dnr 22-3915), Finansinspektionen Länk till annan webbplats.

2022-04-05 Förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker
(FI dnr 21-29976), Finansinspektionen

2021

2021-04-27 Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FI dnr 20‑20058), 
Finansinspektionen

2021-04-21 Förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag
(FI­ dnr 20‑21339), Finansinspektionen

2021-02-17 Förslag till nya regler om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet (FI dnr 17‑6098), 
Finansinspektionen

2021-01-25 EU:s cybersäkerhetsakt - kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58), Försvarsdepartementet

Vill du ta del av äldre remissvar?

Begär ut allmän handling

Hjälpte informationen på denna sida dig?