Remissvar

Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss till olika myndigheter och organisationer. Det är en viktig del i den politiska beslutsprocessen, regeringen får information om vilka konsekvenserna blir om olika förslag genomförs. Här hittar du våra remissvar två år tillbaka i tid. 

Remissvar för tiden 2019-2021

Andra myndigheter och departement

2021

2021-09-22 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen (Ds 2021:24)

2021-09-15 En reformerad arbetsrätt (Ds 2021:17)

2021-09-15 Genomförande av principöverenskommelse om trygghet,
omställning och anställningsskydd (Ds 2021:18)

2021-09-15 Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för
flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på
arbetsmarknaden (DS 2021:16)

2021-06-30 Utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)

2021-06-09 Promemoria - Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

2021-06-03 Remissvar - Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

2021-04-29 Skogsutredningens slutbetänkande ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” (SOU 2020:73)

2021-04-27 Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

2021-04-26 Avgifter för information i elektronisk form (SOU 2020:82)

2021-04-21 Remissvar – Förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag 

2021-04-29 Remissvar - Angående Skogsutredningens slutbetänkande "Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen" (SOU 2020:73)

2021-02-17 Remissvar - förslag till nya regler om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

2021-01-25 Remissvar - EU:s cybersäkerhetsakt - kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

2020

2020-12-16 Remissyttrande avseende Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad (dnr KS2020/1422)

2020-12-14 Synpunkter på EU:s marknadskontrollförordning (SOU 2020:49), Utrikesdepartementet

2020-11-04 Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) Arbetsmarknadsdepartementet

2020-10-19 Nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

2020-09-23 Remissvar (A2020/01490/ARM) Betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (2020:38), Arbetsmarknadsdepartementet

2020-06-10 Föreskrift om insamling av uppgifter för statistik ändamål (UHMFS 1), Upphandlingsmyndigheten

2020-06-10 Föreskrift om upphandlings-ID (UHMFS 2020:2), Upphandlingsmyndigheten

2020-05-13 Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer (UD2020/04338/HI), Utrikesdepartementet

2020-05-13 Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI), Utrikesdepartementet

2020-03-20 Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning (Ds2019:29), Arbetsmarknadsdepartementet

Vill du ta del av äldre remissvar?

Begär ut allmän handling

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-23