Remissvar

Här hittar du våra remissvar sedan 2020. Äldre remissvar kan du begära ut via länken längre ner på sidan.

Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss till olika myndigheter och organisationer. Det är en viktig del i den politiska beslutsprocessen, regeringen får information om vilka konsekvenserna blir om olika förslag genomförs.

Remissvar för tiden 2020-2023

Finansdepartementet

2023

2023-03-28 En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

2023-03-01: Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag.

2022

2022-12-22 Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)

2022-11-14 Remissvar på promemorian Ökad motståndskraft i betalningssystemet

2022-10-28 Betänkandet Ett register för alla bostadsrätter (SOU 2022:39)

2022-10-25 Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42)

2022-10-04 Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12)

2022-09-21 Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8) Länk till annan webbplats.

2022-06-21 Remissvar gällande En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5)

2022-04-26 Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

2022-04-20 Tillägg till remiss - förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder (dnr 21-29970)

2022-03-17 Förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

2022-01-25 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (DS 2021:31)

2021

2021-12-02 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser och föreskrifter om värdepappersrörelse (dnr Fi21-13623)

2021-11-11 Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet (dnr Fi2021/03315)

2021-10-27 Begravningsavgift till Svenska kyrkan – fördelning och förfarande (dnr Fi2020/02690)

2021-05-27 Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut (dnr Fi2021/01169)

2021-05-14 Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans (dnr Fi2021/00551)

2021-05-05 Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden (dnr Fi2021/01679)

2021-04-13 Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning (dnr Fi2021/00426)

2021 -04-09 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) 

2021-04-07 En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

2021-03-30 En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (utkast till lagrådsremiss)

2021-02-11 En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning 

2020

2020-11-02 Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 

2020-06-24 Förvalsalternativet inom premiepensionen

2020-04-29 Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

2020-04-09 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) 

2020-03-19 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden

2020-02-19 Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33)

Miljödepartementet

2023

2023-03-03: EU-förordning om förpackning och förpackningsavfall.

2023-02-03 Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamheter (dnr M2022/02272)

2022

2022-12-16 Paus för omprövning av moderna miljövillkor

2022-12-09 Trafikanalys Rapport (2022:14)

2022-12-05 Lokal och regional klimatomställning

2022-12-05 Promemorian Näringslivets klimatomställning (PM 2022:10)

2022-11-24 Säkerheter enligt miljöbalken (M2022/01822)

2022-10-31 EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur (dnr M2022/01470)

2022-10-28 Remissyttrande avseende betänkandet Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33)

2022-10-28 Remissvar - Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag (M2020/02050)

2022-10-05 Remissvar Anmälningsplikt för bortledning
av grundvatten från täkter av berg

2022-09-19 Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15)

2022-07-07 Skrivelse från Miljödepartementet - Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet (dnr M2022/00531)

2022-02-21: En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter (dnr M2021/02118)

2022-01-25: Miljömålsrådets årsrapport 2021 inklusive förslag till regeringen

2021

2021-12-16 Promemorian Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall (dnr M2021/02019)

2021-10-18 Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden

2021-08-31 Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall (dnr M2021/01600)

2021-08-12 Anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter (dnr M2021/01463)

2021-05-17 Utkast till rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen (dnr M2020/00428)

2021-05-12 Ordning och reda på avfallet (dnr M2021/00207)

2021-05-05 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)

2021-04-29 Skogsutredningens slutbetänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73)

2021-03-15 Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning (dnr M2020/02035)

2021-02-16 Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen (dnr M2020/0175/Nm)

2020

2020-12-22 Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg (dnr M2020/01567)

2020-08-28 Förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (dnr M2011/2190/R)

2020-07-11 Betänkandet Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67)

2020-06-18 Författningsförslag om sanktioner för överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning om återvinning av fartyg och om ändringar

Andra myndigheter och departement

2023

2023-03-22 Remissvar gällande förslag till förändringar i UFS 2021:1 och tekniska dokument

2023-03-17 Remissvar över Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande

2022

2022-10-28 Remissvar på förslaget om ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder (FI dnr 22-3915), Finansinspektionen Länk till annan webbplats.

2022-04-05 Förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker
(FI dnr 21-29976), Finansinspektionen

2021

2021-04-27 Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FI dnr 20‑20058), 
Finansinspektionen

2021-04-21 Förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag
(FI­ dnr 20‑21339), Finansinspektionen

2021-02-17 Förslag till nya regler om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet (FI dnr 17‑6098), 
Finansinspektionen

2021-01-25 EU:s cybersäkerhetsakt - kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58), Försvarsdepartementet

2020

2020-12-16 Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad (dnr KS2020/1422)

2020-06-10 Föreskrift om insamling av uppgifter för statistik ändamål (UHMFS 1), Upphandlingsmyndigheten

2020-06-10 Föreskrift om upphandlings-ID (UHMFS 2020:2), Upphandlingsmyndigheten

Vill du ta del av äldre remissvar?

Begär ut allmän handling

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-03-30