Remissvar

Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss till olika myndigheter och organisationer. Det är en viktig del i den politiska beslutsprocessen, regeringen får information om vilka konsekvenserna blir om olika förslag genomförs. Här hittar du våra remissvar två år tillbaka i tid. 

Remissvar för tiden 2020-2021

Finansdepartementet

2021

2021-12-02 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser och föreskrifter om värdepappersrörelse (dnr Fi21-13623)

2021-11-11 Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet (dnr Fi2021/03315)

2021-10-27 Begravningsavgift till Svenska kyrkan – fördelning och förfarande (dnr Fi2020/02690)

2021-05-27 Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut (dnr Fi2021/01169)

2021-05-14 Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans (dnr Fi2021/00551)

2021-05-05 Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden (dnr Fi2021/01679)

2021-04-13 Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning (dnr Fi2021/00426)

2021-04-07 En gemensam angelägenhet

2021-03-30 En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (utkast till lagrådsremiss)

2021-02-11 En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning 

2021 -04-09 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) 

2020

2020-11-02 Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 

2020-06-24 Förvalsalternativet inom premiepensionen

2020-04-29 Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om
kollektivtrafik med anledning av regleringen om
upphandlingsstatistik

2020-04-09 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) 

2020-03-19 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden

2020-02-19 Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33)

Miljödepartementet

Vill du ta del av äldre remissvar?

Begär ut allmän handling

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-01-14