En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter (dnr M2021/02118)

Remissvar gällande En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter.

Kammarkollegiet tillstyrker de delar som avser kollegiets roll och uppgifter och har i övrigt inga synpunkter på förslagen i den remitterade promemorian. Vi vill dock lämna följande kommentarer gällande förslaget till förordning om producentansvar för förpackningar, under kapitel nio i nionde paragrafen.

Utredaren redogör i kapitel 11.5.7 för att Kammarkollegiet ska ”förvalta avgiftsmedlen på förpackningsproducenternas konto i en affärsbank med statligt ramavtal”, vilket ur vår synvinkel är en svårtolkad uppgift. Vår bedömning är att detta ligger till grund för förordningens nionde kapitel, paragraf nio. I så fall bör paragraf nio förtydligas så att det framgår att regeringen avser ett konto som Kammarkollegiet disponerar i Riksgälden. Vi föreslår följande lydelse:

9 § De avgiftsmedel som Naturvårdsverket beslutar om ska sättas in av producentansvarsorganisationerna på ett konto som Kammarkollegiet disponerar i Riksgälden (förpackningsproducenternas konto).

Detta yttrande har beslutats av ekonomichef Martin Sundelius efter föredragning av ekonomen Charlotta Cammert.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-10042-2021

Departementets diarienummer: M2021/02118