Överklaga beslut om anställning eller totalförsvarsplikt

Du kan överklaga ett beslut som en myndighet fattat om en anställning eller totalförsvarsplikt som angår dig och om beslutet har gått dig emot. Ditt överklagande måste vara skriftligt.

Så här gör du:

  1. Skriv till den myndighet som fattat beslutet. Tala om vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha.
  2. Skicka överklagandet till beslutande myndighet. Myndigheten skickar sedan överklagandet tillsammans med övriga handlingar vidare till oss på Statens överklagandenämnd (se under Beslutande myndighetens ansvar).

Överklaga inom tre veckor

Obs! När det gäller ett anställningsbeslut ska överklagandet ha kommit in till beslutande myndighet inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på myndighetens anslagstavla. Beslutande myndighet prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Om ett överklagande kommer in för sent beslutar myndigheten om att avvisa det. Även detta beslut kan du överklaga till Statens överklagandenämnd.

Så handlägger nämnden ärendet

När vi har fått in alla handlingar från myndigheten skickar vi dem till dig så att du får yttra dig. Om du ger in ett yttrande skickar vi det till myndigheten för eventuellt yttrande. Om det gäller ett anställningsärende skickar vi också handlingarna till den eller de som fått anställning.

När du, myndigheten och eventuellt den anställde har fått möjlighet att yttra er är ärendet klart för föredragning i nämnden.

Hur lång är handläggningstiden?

Ett ärende avgörs inom tre-sex månader från att det kom in till nämnden. För närvarande har vi hög arbetsbelastning och handläggningstiden kan därför vara längre än normalt.

När ärendet är beslutat kan det dröja upp till två veckor innan det blir offentligt. Det är alltså först då du får veta vad beslutet blev.

Till myndigheten som fattat ett beslutet som överklagas

Ett anställningsbeslut eller beslut om totalförsvarsplikt kan överklagas av den beslutet angår. Ta reda på vilket ansvar ni har som myndighet.

Beslutande myndighetens ansvar

Om vårt handläggaruppdrag

Statens överklagandenämnd

Personuppgifter
Återkoppling via