Provspecifikation för auktorisationsprov för översättare

Här får du som planerar att genomföra auktorisationsprovet för översättare en bra översikt av kunskapskraven i auktorisationsprovet för översättare.

Dokumentinformation

Publiceringsdatum: 2024-01-31

Avsändare: Rättsavdelningen

 

1 Provspecifikation för auktorisationsprov för översättare

1.1 Bakgrund

Uppdraget att auktorisera översättare bygger på samhällets behov av kompetenta översättare som verkar för att information i skriftliga dokument överförs på ett korrekt sätt. Uppdraget är reglerat i förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare samt i Kammarkollegiets translatorsföreskrifter (KAMFS 2023:3)

Svenska myndigheter ska se till att översätta handlingar om det behövs för att den som inte behärskar svenska ska kunna ta till vara sin rätt i kontakt med myndigheten, det finns reglerat i förvaltningslagen (2017:900). Vid straffrättsliga förfaranden finns, enligt rättegångsbalken (1942:740), en lagstadgad rätt till översättning för misstänkta och tilltalade personer. Auktorisationen är en garanti för att översättaren har den kompetens, redbarhet samt lämplighet som krävs för att fullgöra ett uppdrag.

Auktorisationsprovet för översättare är ett kunskapsprov. Kammarkollegiets uppdrag är att med hjälp av språkexperter och sakkunniga kontrollera att de översättare som ansöker om auktorisation har de kunskaper och färdigheter som krävs och att de kan sina ämnen och behärskar sina språk på en hög nivå. År 2020 fick auktorisationsprovet för översättare ett nytt format och innehåll. Ändringarna gjordes för att möta samhällets förändrade behov av kvalificerade översättare.

Syftet med provspecifikationen är att tydliggöra vad som krävs för att bli auktoriserad översättare. I dokumentet hittar du mer information om vilka kompetensområden provet vilar på och vilka kunskapskraven är inom varje område. Du hittar också information om hur provet går till rent praktiskt. Tanken är att dokumentet ska användas av dig som är intresserad av att göra provet och vill förbereda dig på bästa sätt. Men det kan också vara till hjälp för andra som är intresserade av att veta mer om hur provet är upplagt och vilka kompetenser som prövas.

1.2 Provets syfte

Kammarkollegiets auktorisationsprov för översättare är utformat för att testa provdeltagarens kunskaper och färdigheter inom ett antal olika kompetensområden som är relevanta för en auktoriserad översättares yrkesverksamhet. Syftet är att säkerställa att deltagaren har tillräcklig kompetens inom varje enskilt kompetensområde. Den provdeltagare som lever upp till kraven som ställs i provet och klarar det med ett godkänt resultat samt bedöms vara redbar och lämplig som översättare blir auktoriserad.

1.3 Målgrupp

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Provet är öppet för alla men målgruppen är verksamma översättare som, efter genomgången utbildning och/eller genom praktisk översättningserfarenhet, har tillägnat sig den kompetens som behövs för att arbeta som professionell översättare och därigenom uppnått den kunskaps- och färdighetsnivå som krävs för att klara auktorisationsprovet.

1.4 Kompetensområden och kunskapskrav

Auktorisationsprovet för översättare vilar på sju kompetensområden som är centrala för översättarens yrkesverksamhet. Dessa kompetensområden utgår från de viktigaste kunskaper och färdigheter en översättare behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett framgångsrikt sätt. Auktorisationsprovet för översättare går ut på att mäta kompetensen inom dessa områden.

För varje kompetensområde finns ett kunskapskrav som är en miniminivå för vad som krävs för att bli godkänd i provet (i både delprov 1 och 2). I tabellen nedan finns en sammanställning av de sju centrala kompetensområdena som prövas och de kunskapskrav som gäller inom respektive område.

Kompetensområden

Kunskapskrav (miniminivå för att bli godkänd)

Språklig kompetens

Har en språkfärdighet som möjliggör semantisk överföring från källspråk till målspråk. Översättaren måste kunna förstå och tolka källtexten och sedan återge dess innebörd i måltexten med motsvarande stilmedel.

Översättningskompetens

Kan översätta komplexa och specialiserade texter från källspråk till målspråk med bibehållande av källtextens semantiska innehåll, stilistiska prägel och pragmatiska funktion men med anpassning till de krav som ställs av måltexten.

Ämneskompetens

Har goda kunskaper om och förståelse för hur det svenska samhället och rättsväsendet fungerar och använder detta som en kunskapsbas i sin yrkesutövning. Har goda ämneskunskaper inom samhällsorientering och juridik inom både källspråk och målspråk.

Yrkeskompetens

Har mycket god kunskap om och förståelse för yrkesfrågor och djupgående kunskaper om god translatorssed och de lagar, bestämmelser och etiska riktlinjer som reglerar en auktoriserad översättares verksamhet i Sverige.

Interkulturell kompetens

Har mycket god förståelse för hur kultur och språk samverkar i olika sammanhang och kan använda sig av detta i sin yrkesutövning. Kan identifiera kulturspecifika begrepp i olika typer av texter och kan överföra dem till målspråket på ett sådant sätt att deras innebörd kommer fram i måltexten.

Informationssökning

Kan använda sig av olika verktyg och metoder för att söka information. Har en mycket god förmåga att söka, granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet och använder denna kompetens i sin yrkesutövning.

Teknisk kompetens

Besitter grundläggande datorfärdigheter. Kan producera, bearbeta och leverera en digital text på målspråket som möter beställarens krav enligt givna instruktioner. Dessa instruktioner omfattar krav på filformat, layout, teckenuppsättning och diakritiska tecken.

1.5 Auktorisationsprovets delar

Auktorisationsprovet för översättare består av två delprov. Delprov 1 är ett utgallringsprov som består av två moment (realia och läsförståelse) och som genomförs på våren. De provdeltagare som blir godkända i delprov 1 går vidare till delprov 2 som består av översättning av två facktexter. Delprov 2 genomförs på hösten.

1.5.1 Delprov 1

1.5.1.1 Realia (1A)

Detta moment prövar provdeltagarens teoretiska kunskaper inom ämnesområdena samhällsorientering, juridik och yrkeskunskap. Provet består av 40 realiauppgifter, 12 inom samhällsorientering, 18 inom juridik och 10 inom yrkeskunskap. Till varje uppgift finns fyra svarsalternativ, varav endast ett är rätt. Provtiden är 45 minuter.

1.5.1.2 Läsförståelse i svenska (1B)

Detta moment prövar provdeltagarens förmåga att ta till sig innehållet i texter skrivna på svenska. Provet består av två texter från olika ämnesområden. Till varje text hör sex uppgifter. Till varje uppgift finns fyra svarsalternativ, varav endast ett är rätt. Provtiden är 60 minuter.

1.5.2 Delprov 2

Delprov 2 är ett färdighetsprov i översättning som består av två källtexter. Den första texten, delprov 2A, prövar deltagarnas samhällsorientering, kulturella förståelse och förmåga att överföra samhällsspecifik information till målspråket. Den andra texten, delprov 2B, är en juridisk text som prövar provdeltagarnas förmåga att översätta kvalificerad juridisk källtext, med fokus på fackuttryck och termer. Deltagarna har tre timmar på sig för varje översättning.

1.6 Kunskapskrav delprov 1

1.6.1 Realia (1A)

Det här momentet går ut på att pröva provdeltagarens teoretiska kunskaper inom samhällsorientering, juridik och yrkeskunskap. Momentet fokuserar på kunskaper inom kompetensområdena ämneskompetens och yrkeskompetens. Nedan följer en specifikation av underområden och aktuella kunskapskrav inom respektive område.

Samhällsorientering

Ämnesområdet samhällsorientering rör kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Provdeltagaren ska känna till de grundläggande demokratiska institutioner som styr Sverige och den offentliga förvaltningen. Vidare ska provdeltagaren ha övergripande kunskaper om socialförsäkringsområdet, utbildningssystemet och migrationsfrågor.

Ämneskompetens

Nivå

Kunskapskrav

Testning

Demokratiska institutioner och offentlig förvaltning

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskap om de demokratiska institutionerna samt den offentliga förvaltningen. Exempelvis demokrati, central, regional och lokal förvaltning, offentlighetsprincipen, folkbokföring.

Delprov 1: kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

Socialförsäkring

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskap om den svenska socialförsäkringen. Exempelvis föräldraförsäkring, barnbidrag, sjukförsäkring.

Delprov 1: kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

Utbildning

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskap om det svenska utbildningssystemet. Exempelvis förskola, barnomsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kompletterande utbildning, högskola, universitet.

Delprov 1: kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

Juridik

Ämnesområdet juridik rör grundläggande kunskaper om hur det svenska rättsväsendet fungerar. Provdeltagaren ska känna till de begrepp och institutioner som utgör det svenska rättssamhället genom att vara insatt i de rättsregler som gäller för den enskilde och för samhället i stort.

Ämneskompetens

Nivå

Kunskapskrav

Testning

Rättssystem

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet samt kunskaper i informationssökning och terminologihantering inom juridik. Exempelvis rättspraxis, rättssubjekt, rättsskydd, jäv.

Delprov 1:kunskap om svenskt rättssystem genom flervalsuppgifter.

Rättsväsende

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet. Exempelvis polis, åklagare, domstolar och kriminalvården.

Delprov 1:Kunskaper om svenskt rättsväsende genom flervalsuppgifter.

Civilrätt

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska civilrättsliga områden som är vanligt förekommande i uppdrag för en auktoriserad översättare. Exempelvis handlingar gällande familje- och avtalsrätt.

Delprov 1:kunskaper om svensk civilrätt genom flervalsuppgifter.

Förvaltningsrätt

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska förvaltningsrättsliga områden som är vanligt förkommande i uppdrag för en auktoriserad översättare. Exempelvis migrations- och biståndsärenden, omhändertaganden.

Delprov 1:kunskaper om svensk förvaltningsrätt genom flervalsuppgifter.

Straffrätt

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska straffrättsliga områden som är vanligt förkommande i uppdrag för en auktoriserad översättare. Exempelvis domar vid stöld och narkotikabrott.

Delprov 1:kunskaper om svensk straffrätt genom flervalsuppgifter.

Yrkeskunskaper och yrkesetik

Ämnesområdet yrkeskunskap omfattar djupgående kunskaper om de lagar, bestämmelser och etiska riktlinjer som reglerar översättarens verksamhet i Sverige. I ämnesområdet ingår även kunskaper som är centrala för en auktoriserad översättare som exempelvis legalisering och bestyrkanden av olika handlingar. Provdeltagaren ska känna till, förstå och tillämpa reglerna för att kunna bevara allmänhetens förtroende för den auktoriserade översättarens opartiskhet, oberoende ställning, tystnadsplikt och yrkesskicklighet.

Yrkeskompetens

Nivå

Kunskapskrav

Testning

Tillämpa

Provdeltagaren har djupgående kunskaper om god translatorssed och de lagar och bestämmelser som reglerar en auktoriserad översättares verksamhet i Sverige. Provdeltagaren ska känna till vilka krav som ställs på säker hantering av dokument och de regler som gäller för tystnadsplikt och sekretess. Provdeltagaren har goda yrkeskunskaper generellt och vet hur det fungerar med bestyrkanden, legalisering, apostille, och typiska ambassadärenden. Provdeltagaren är förtrogen med hur översättningar ska levereras för att tjäna beställarens syfte.

Delprov 1: kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

1.6.2 Läsförståelse (1B)

Läsförståelsemomentet prövar provdeltagarens förmåga att ta till sig innehållet i texter skrivna på svenska. Den här delen av provet går ut på att mäta en specifik del av den språkliga kompetensen. En generell förmåga att förstå och tolka text är en förutsättning för att kunna producera en översättning utan semantisk förlust. Auktoriserade översättare översätter antingen till eller från svenska vilket innebär att god läsförståelse i svenska är relevant för alla auktoriserade översättare oavsett språkriktning.

Under provet är det provdeltagarens uppgift att läsa texten och välja ut det svarsförslag som med stöd av texten bäst besvarar frågan. Ibland går det att klart se att ett av svarsförslagen är rätt och att de andra är fel. Ibland verkar flera svar mer eller mindre rimliga. Då måste provdeltagaren, genom att jämföra de olika svarsförslagen, välja ut det som bäst besvarar frågan. Provdeltagaren ska lösa uppgifterna med ledning av den information som ges i respektive text.

Innehållet i texterna som ingår i provmomentet har inte någon koppling till översättningsyrket utan kan behandla olika områden. Momentet prövar generella färdigheter i läsförståelse i svenska. Exempel på texttyper som kan ingå i provet är: text av utredande karaktär, rapport eller artikel.

Språklig kompetens

Nivå

Kunskapskrav

Testning

Läsförståelse svenska

C2

Provdeltagaren ska kunna förstå och kritiskt tolka praktiskt taget alla slag av skrivet språk. Provdeltagaren ska kunna förstå ett brett spektrum av komplicerade texter och förstå stilnyanser samt implicita och explicita betydelser.

Delprov 1: läsförståelse i svenska genom flervalsuppgifter till två olika texter.

Krav på teknisk kompetens vid delprov 1

Teknisk kompetens är ett centralt kompetensområde för hela provet. Delprov 1 genomförs i en digital provplattform i en datorsal. I god tid innan provet får provdeltagaren information om plattformen för att kunna förbereda sig på bästa sätt. Provdeltagaren behöver ha grundläggande datorfärdigheter och vara väl förberedd för att uppnå kravet inom detta kompetensområde.

Teknisk kompetens

Nivå

Kunskapskrav (miniminivå för att bli godkänd)

Grundläggande färdigheter

Provdeltagaren har grundläggande datorfärdigheter som gör det möjligt att leverera svar på provuppgifter i en digital provplattform enligt givna instruktioner.

1.7 Kunskapskrav delprov 2

Delprov 2 är ett färdighetsprov där provdeltagarens uppgift är att översätta två olika källtexter till sitt målspråk. Det generella syftet med delprov 2 är att mäta färdigheter inom ett flertal kompetensområden: språklig kompetens, översättningskompetens, ämneskompetens, interkulturell kompetens, informationssökning och teknisk kompetens. Översättaren använder en kombination av dessa kompetenser för att producera en måltext av hög kvalitet. Vissa av kompetensområdena ligger nära varandra.

I det här avsnittet finns kunskapskraven (miniminivån för att bli godkänd) inom varje kompetensområde beskrivna. Här finns också en redogörelse av vilka kunskaper och färdigheter som krävs för att uppnå kunskapskravet inom varje kompetensområde.

Delprov 2 består av två källtexter: en samhällstext (2A) och en juridisk text (2B). Den första texten är inriktad på samhällsinformation och prövar deltagarnas samhällsorientering, kulturella förståelse samt förmåga att överföra samhällsspecifik information till målspråket. Texten är även avsedd att testa deltagarnas översättningsförmåga och stilistiska färdigheter.

Den andra texten är en juridisk text och prövar provdeltagarnas förmåga att översätta kvalificerad juridisk källtext med fokus på fackuttryck och termer. Tyngdpunkten ligger på dokument och handlingar som är vanligt förekommande i uppdrag för en auktoriserad översättare.

1.7.1 Språklig kompetens

Har en språkfärdighet som möjliggör semantisk överföring från källspråk till målspråk. Översättaren måste kunna förstå och tolka källtexten och sedan återge dess innebörd i måltexten med motsvarande stilmedel.

Språklig kompetens, i detta sammanhang, handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att översätta en källtext till målspråket. Som översättare krävs att du har språklig kompetens för att förstå och tolka olika typer av källtexter. Sedan krävs en god förmåga att överföra det centrala innehållet i källtexten till måltexten med bibehållen stilnivå. Kraven på den språkliga kompetensen är högre för målspråket, där kravet är att översättaren ska behärska det på modersmålsnivå. För att uppnå kunskapskraven behövs mycket goda kunskaper och färdigheter i fråga om ordförråd, idiomatik och grammatik i båda språken.

Ordförråd och idiomatik

Översättaren måste ha ett rikt ordförråd och ett brett register. Det krävs stor medvetenhet om ordens stilvalör och en färdighet i att överföra denna stilvalör till målspråket. Förmågan att återge textens stil är viktig. Översättaren måste kunna anpassa valet av ord till de läsare eller det sammanhang som texten förekommer i. Översättaren måste kunna formulera sig idiomatiskt korrekt på målspråket så att formlära och meningsbyggnad följer målspråkets krav och strukturer.

Grammatik

Översättaren måste ha kunskap om och förmåga att använda målspråkets grammatiska resurser. Här krävs färdigheter i fråga om formlära, satslära (syntax) och meningsbyggnad, tempus med mera. Det krävs även kunskap om och färdighet i hur man använder de ortografiska principer (stavning) som är aktuella för målspråket. För att kunna producera en text på målspråket som präglas av grammatisk och idiomatisk korrekthet krävs mycket goda färdigheter inom detta område.

Semantik

Färdigheter i semantik handlar om översättarens förmåga att förstå och återge meningsinnehåll. Översättaren måste använda sig av vedertagen terminologi, korrekt grammatisk struktur och lämplig stilnyans.

1.7.2 Översättningskompetens

Kan översätta komplexa och specialiserade texter från källspråk till målspråk med bibehållande av källtextens semantiska innehåll, stilistiska prägel och pragmatiska funktion men med anpassning till de krav som ställs av måltexten.

Översättningskompetens handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna återge ett budskap på målspråket. Kunskapskravet ligger nära det som gäller för den språkliga kompetensen men här har provdeltagaren andra kunskaper och färdigheter till sin hjälp för att uppnå målet. Dessa innefattar översättningsstrategier, kunskaper om olika texttyper och vad de kräver, stilistiska färdigheter, semantiska färdigheter samt förmågan att följa instruktioner, bearbeta och korrekturläsa text.

Strategier

För att lyckas med uppgiften att översätta en text behöver översättaren ha strategier för att hantera utmaningar i översättningsarbetet. Det behövs en färdighet i att hitta lösningar på de problem som kan uppstå. En översättare kan använda sig av många olika metoder för att skapa en översättning som håller hög kvalitet, är anpassad till det sammanhang texten förekommer i och är lämplig för den aktuella läsekretsen. Det krävs också en förståelse för beställarens syfte med texten.

Texttyper/genre

En översättare måste ha färdigheter i textanalys. Det betyder att översättaren måste ha goda kunskaper om olika texttyper och vad de kräver. Översättaren måste kunna kategorisera källtextens genre och veta vilka krav som ställs inom denna genre för att kunna ta beslut om hur enskilda termer, fraser eller idiomatiska uttryck på bästa sätt kan överföras till målspråket.

Stilistiska färdigheter

En översättare måste ha mycket goda skrivfärdigheter i målspråket och kunna anpassa språkbruket efter vad sammanhang och texttyp kräver. Goda stilistiska färdigheter är en grundförutsättning för arbetet som översättare.

Semantik

När översättaren överför betydelsen i en källtext till en måltext är det viktigt att ta hänsyn till källtextens förutsättningar och de behov och förväntningar som läsaren av måltexten har. Översättaren måste använda sig av vedertagen terminologi, korrekt grammatisk struktur och lämplig stilnyans samt vara medveten om den språkliga kvaliteten i måltexten.

Följa instruktioner

En översättare måste kunna göra en översättning enligt de krav som beställaren ställer. Krav som kan handla om hur texten ska användas och vilken målgrupp texten riktar sig till. Det är därför centralt för en översättare att ha god förmåga att följa de specifikationer som en beställare har formulerat inför ett översättningsuppdrag.

Textbearbetning

En översättare måste ha förmåga att utvärdera och bearbeta sin egen översättning för att garantera en översättning av hög kvalitet. När texten revideras är det viktigt att översättaren tar hänsyn till källtexten för att garantera att översättningen är korrekt och speglar källtextens innehåll. Översättningen ska även vara genomförd enligt de instruktioner som beställaren har satt upp och enligt de genrekrav som är aktuella för texten.

En annan viktig del av textbearbetningen handlar om att korrekturläsa måltexten så att den är grammatiskt och idiomatiskt korrekt. Denna granskning ska även säkerställa att översättningen är typografiskt korrekt samt att texten är korrekt formaterad enligt de krav beställaren har ställt.

1.7.3 Ämneskompetens

Har en grundläggande kunskap om och förståelse för hur det svenska samhället fungerar i stort samt hur det svenska rättsväsendet fungerar och använder detta som en kunskapsbas i sin yrkesutövning. Har goda ämneskunskaper inom samhällsorientering och juridik inom båda arbetsspråken och de kulturer där språken används.

Inom det här området krävs goda kunskaper om hur det svenska samhället och det svenska rättsväsendet är strukturerat och fungerar. För att göra en översättning av hög kvalitet krävs goda ämneskunskaper inom samhällsorientering och juridik inom både källspråk och målspråk så att översättaren kan överföra specifika begrepp mellan de två språken. Den här färdigheten testas i översättningen av de två källtexterna i delprov 2, där översättaren får visa sina praktiska färdigheter i att överföra juridisk terminologi och fackuttryck samt förmåga att överföra samhällsspecifik information till målspråket. Ämneskompetens har en stark koppling till interkulturell kompetens och språklig kompetens.

1.7.4 Interkulturell kompetens

Har mycket god förståelse för hur kultur och språk samverkar i olika sammanhang och kan använda sig av detta i sin yrkesutövning. Kan identifiera kulturspecifika begrepp i olika typer av texter och kan överföra dem till målspråket på ett sådant sätt att deras innebörd kommer fram i måltexten.

Interkulturell kompetens handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att översättaren ska kunna identifiera kulturspecifik information i källtexten och överföra innebörden till måltexten på ett så bra sätt som möjligt. Det betyder att översättaren behöver kunskap om och förståelse för kulturella, historiska och politiska fenomen i de kulturer där arbetsspråken används. Den interkulturella kompetensen hjälper översättaren att förstå implicita budskap i en text. Den här färdigheten testas i översättningen av de två källtexterna i delprov 2, där översättaren får visa sin kulturella förståelse och sina praktiska färdigheter i att överföra kulturspecifik information till målspråket. Det finns en stark koppling mellan interkulturell kompetens och ämneskompetens.

1.7.5 Informationssökning

Kan använda sig av olika verktyg och metoder för att söka information. Har en mycket god förmåga att söka, granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet och använder denna kompetens i sin yrkesutövning.

Översättaren måste ha god kännedom om de tekniska hjälpmedel och metoder som finns för att söka och hantera information till en specifik översättningsuppgift. Det krävs även goda färdigheter i att använda hjälpmedel och metoder på ett ändamålsenligt sätt. Det förutsätter att översättaren är bekant med olika hjälpmedel och vet hur man använder dem på bästa sätt. Det krävs även en medvetenhet om hjälpmedlens möjligheter och begränsningar. Kompetensområdet handlar också om färdigheter i att skapa och upprätthålla ordlistor eller liknande som effektiviserar översättningsarbetet.

En central färdighet inom detta område handlar om att kunna hitta men också utvärdera relevant information som behövs till uppgiften. Översättaren måste ha goda färdigheter i att källkritiskt granska och värdera information.

1.7.6 Teknisk kompetens

Besitter grundläggande datorfärdigheter. Kan producera, bearbeta och leverera en digital text på målspråket som möter beställarens krav enligt instruktioner. Dessa instruktioner omfattar krav på filformat, marginal och radavstånd, korrekt teckenuppsättning och diakritiska tecken.

Inom kompetensområdet ingår kunskaper och färdigheter som krävs för att översättaren ska kunna producera, bearbeta och leverera en digital text på målspråket enligt givna instruktioner. Det betyder att översättaren måste ha grundläggande datorfärdigheter och goda färdigheter i att använda ordbehandlingsprogram. Delprov 2 genomförs med hjälp av provdeltagarens egen dator i en digital provplattform. Det krävs praktiska förberedelser innan provtillfället för att provdeltagaren ska kunna producera en digital text på målspråket. Provdeltagaren behöver:

  • Ha grundläggande datorfärdigheter

  • Ha goda färdigheter i att använda ordbehandlingsprogram

  • Ha tillgång till tangentbord med rätt teckenuppsättning och diakritiska tecken vid provtillfället

  • Kunna logga in på lokalt nätverk

  • Kunna använda en digital provplattform för att ladda ned källtext och sedan leverera måltexten i PDF-format i plattformen

Provspecifikation för auktorisationsprov för översättare

Innehåll

TOC \o "1-5" \h \z \u Provspecifikation för auktorisationsprov för översättare PAGEREF _Toc112324035 \h 2

Bakgrund PAGEREF _Toc112324036 \h 2

Provets syfte PAGEREF _Toc112324037 \h 3

Målgrupp PAGEREF _Toc112324038 \h 3

Kompetensområden och kunskapskrav PAGEREF _Toc112324039 \h 3

Auktorisationsprovets delar PAGEREF _Toc112324040 \h 5

Delprov 1 PAGEREF _Toc112324041 \h 5

Realia (1A) PAGEREF _Toc112324042 \h 5

Läsförståelse i svenska (1B) PAGEREF _Toc112324043 \h 5

Delprov 2 PAGEREF _Toc112324044 \h 5

Kunskapskrav delprov 1 PAGEREF _Toc112324045 \h 6

Realia (1A) PAGEREF _Toc112324046 \h 6

Läsförståelse (1B) PAGEREF _Toc112324047 \h 9

Kunskapskrav delprov 2 PAGEREF _Toc112324048 \h 11

Språklig kompetens PAGEREF _Toc112324049 \h 11

Översättningskompetens PAGEREF _Toc112324050 \h 12

Ämneskompetens PAGEREF _Toc112324051 \h 14

Interkulturell kompetens PAGEREF _Toc112324052 \h 14

Informationssökning PAGEREF _Toc112324053 \h 14

Teknisk kompetens PAGEREF _Toc112324054 \h 15

1 Provspecifikation för auktorisationsprov för översättare

1.1 Bakgrund

Uppdraget att auktorisera översättare bygger på samhällets behov av kompetenta översättare som verkar för att information i skriftliga dokument överförs på ett korrekt sätt. Uppdraget är reglerat i förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare samt i Kammarkollegiets translatorsföreskrifter (KAMFS 2023:3)

Svenska myndigheter ska se till att översätta handlingar om det behövs för att den som inte behärskar svenska ska kunna ta till vara sin rätt i kontakt med myndigheten, det finns reglerat i förvaltningslagen (2017:900). Vid straffrättsliga förfaranden finns, enligt rättegångsbalken (1942:740), en lagstadgad rätt till översättning för misstänkta och tilltalade personer. Auktorisationen är en garanti för att översättaren har den kompetens, redbarhet samt lämplighet som krävs för att fullgöra ett uppdrag.

Auktorisationsprovet för översättare är ett kunskapsprov. Kammarkollegiets uppdrag är att med hjälp av språkexperter och sakkunniga kontrollera att de översättare som ansöker om auktorisation har de kunskaper och färdigheter som krävs och att de kan sina ämnen och behärskar sina språk på en hög nivå. År 2020 fick auktorisationsprovet för översättare ett nytt format och innehåll. Ändringarna gjordes för att möta samhällets förändrade behov av kvalificerade översättare.

Syftet med provspecifikationen är att tydliggöra vad som krävs för att bli auktoriserad översättare. I dokumentet hittar du mer information om vilka kompetensområden provet vilar på och vilka kunskapskraven är inom varje område. Du hittar också information om hur provet går till rent praktiskt. Tanken är att dokumentet ska användas av dig som är intresserad av att göra provet och vill förbereda dig på bästa sätt. Men det kan också vara till hjälp för andra som är intresserade av att veta mer om hur provet är upplagt och vilka kompetenser som prövas.

1.2 Provets syfte

Kammarkollegiets auktorisationsprov för översättare är utformat för att testa provdeltagarens kunskaper och färdigheter inom ett antal olika kompetensområden som är relevanta för en auktoriserad översättares yrkesverksamhet. Syftet är att säkerställa att deltagaren har tillräcklig kompetens inom varje enskilt kompetensområde. Den provdeltagare som lever upp till kraven som ställs i provet och klarar det med ett godkänt resultat samt bedöms vara redbar och lämplig som översättare blir auktoriserad.

1.3 Målgrupp

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Provet är öppet för alla men målgruppen är verksamma översättare som, efter genomgången utbildning och/eller genom praktisk översättningserfarenhet, har tillägnat sig den kompetens som behövs för att arbeta som professionell översättare och därigenom uppnått den kunskaps- och färdighetsnivå som krävs för att klara auktorisationsprovet.

1.4 Kompetensområden och kunskapskrav

Auktorisationsprovet för översättare vilar på sju kompetensområden som är centrala för översättarens yrkesverksamhet. Dessa kompetensområden utgår från de viktigaste kunskaper och färdigheter en översättare behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett framgångsrikt sätt. Auktorisationsprovet för översättare går ut på att mäta kompetensen inom dessa områden.

För varje kompetensområde finns ett kunskapskrav som är en miniminivå för vad som krävs för att bli godkänd i provet (i både delprov 1 och 2). I tabellen nedan finns en sammanställning av de sju centrala kompetensområdena som prövas och de kunskapskrav som gäller inom respektive område.

Kompetensområden

Kunskapskrav (miniminivå för att bli godkänd)

Språklig kompetens

Har en språkfärdighet som möjliggör semantisk överföring från källspråk till målspråk. Översättaren måste kunna förstå och tolka källtexten och sedan återge dess innebörd i måltexten med motsvarande stilmedel.

Översättningskompetens

Kan översätta komplexa och specialiserade texter från källspråk till målspråk med bibehållande av källtextens semantiska innehåll, stilistiska prägel och pragmatiska funktion men med anpassning till de krav som ställs av måltexten.

Ämneskompetens

Har goda kunskaper om och förståelse för hur det svenska samhället och rättsväsendet fungerar och använder detta som en kunskapsbas i sin yrkesutövning. Har goda ämneskunskaper inom samhällsorientering och juridik inom både källspråk och målspråk.

Yrkeskompetens

Har mycket god kunskap om och förståelse för yrkesfrågor och djupgående kunskaper om god translatorssed och de lagar, bestämmelser och etiska riktlinjer som reglerar en auktoriserad översättares verksamhet i Sverige.

Interkulturell kompetens

Har mycket god förståelse för hur kultur och språk samverkar i olika sammanhang och kan använda sig av detta i sin yrkesutövning. Kan identifiera kulturspecifika begrepp i olika typer av texter och kan överföra dem till målspråket på ett sådant sätt att deras innebörd kommer fram i måltexten.

Informationssökning

Kan använda sig av olika verktyg och metoder för att söka information. Har en mycket god förmåga att söka, granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet och använder denna kompetens i sin yrkesutövning.

Teknisk kompetens

Besitter grundläggande datorfärdigheter. Kan producera, bearbeta och leverera en digital text på målspråket som möter beställarens krav enligt givna instruktioner. Dessa instruktioner omfattar krav på filformat, layout, teckenuppsättning och diakritiska tecken.

1.5 Auktorisationsprovets delar

Auktorisationsprovet för översättare består av två delprov. Delprov 1 är ett utgallringsprov som består av två moment (realia och läsförståelse) och som genomförs på våren. De provdeltagare som blir godkända i delprov 1 går vidare till delprov 2 som består av översättning av två facktexter. Delprov 2 genomförs på hösten.

1.5.1 Delprov 1

1.5.1.1 Realia (1A)

Detta moment prövar provdeltagarens teoretiska kunskaper inom ämnesområdena samhällsorientering, juridik och yrkeskunskap. Provet består av 40 realiauppgifter, 12 inom samhällsorientering, 18 inom juridik och 10 inom yrkeskunskap. Till varje uppgift finns fyra svarsalternativ, varav endast ett är rätt. Provtiden är 45 minuter.

1.5.1.2 Läsförståelse i svenska (1B)

Detta moment prövar provdeltagarens förmåga att ta till sig innehållet i texter skrivna på svenska. Provet består av två texter från olika ämnesområden. Till varje text hör sex uppgifter. Till varje uppgift finns fyra svarsalternativ, varav endast ett är rätt. Provtiden är 60 minuter.

1.5.2 Delprov 2

Delprov 2 är ett färdighetsprov i översättning som består av två källtexter. Den första texten, delprov 2A, prövar deltagarnas samhällsorientering, kulturella förståelse och förmåga att överföra samhällsspecifik information till målspråket. Den andra texten, delprov 2B, är en juridisk text som prövar provdeltagarnas förmåga att översätta kvalificerad juridisk källtext, med fokus på fackuttryck och termer. Deltagarna har tre timmar på sig för varje översättning.

1.6 Kunskapskrav delprov 1

1.6.1 Realia (1A)

Det här momentet går ut på att pröva provdeltagarens teoretiska kunskaper inom samhällsorientering, juridik och yrkeskunskap. Momentet fokuserar på kunskaper inom kompetensområdena ämneskompetens och yrkeskompetens. Nedan följer en specifikation av underområden och aktuella kunskapskrav inom respektive område.

Samhällsorientering

Ämnesområdet samhällsorientering rör kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Provdeltagaren ska känna till de grundläggande demokratiska institutioner som styr Sverige och den offentliga förvaltningen. Vidare ska provdeltagaren ha övergripande kunskaper om socialförsäkringsområdet, utbildningssystemet och migrationsfrågor.

Ämneskompetens

Nivå

Kunskapskrav

Testning

Demokratiska institutioner och offentlig förvaltning

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskap om de demokratiska institutionerna samt den offentliga förvaltningen. Exempelvis demokrati, central, regional och lokal förvaltning, offentlighetsprincipen, folkbokföring.

Delprov 1: kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

Socialförsäkring

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskap om den svenska socialförsäkringen. Exempelvis föräldraförsäkring, barnbidrag, sjukförsäkring.

Delprov 1: kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

Utbildning

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskap om det svenska utbildningssystemet. Exempelvis förskola, barnomsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kompletterande utbildning, högskola, universitet.

Delprov 1: kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

Juridik

Ämnesområdet juridik rör grundläggande kunskaper om hur det svenska rättsväsendet fungerar. Provdeltagaren ska känna till de begrepp och institutioner som utgör det svenska rättssamhället genom att vara insatt i de rättsregler som gäller för den enskilde och för samhället i stort.

Ämneskompetens

Nivå

Kunskapskrav

Testning

Rättssystem

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet samt kunskaper i informationssökning och terminologihantering inom juridik. Exempelvis rättspraxis, rättssubjekt, rättsskydd, jäv.

Delprov 1:kunskap om svenskt rättssystem genom flervalsuppgifter.

Rättsväsende

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet. Exempelvis polis, åklagare, domstolar och kriminalvården.

Delprov 1:Kunskaper om svenskt rättsväsende genom flervalsuppgifter.

Civilrätt

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska civilrättsliga områden som är vanligt förekommande i uppdrag för en auktoriserad översättare. Exempelvis handlingar gällande familje- och avtalsrätt.

Delprov 1:kunskaper om svensk civilrätt genom flervalsuppgifter.

Förvaltningsrätt

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska förvaltningsrättsliga områden som är vanligt förkommande i uppdrag för en auktoriserad översättare. Exempelvis migrations- och biståndsärenden, omhändertaganden.

Delprov 1:kunskaper om svensk förvaltningsrätt genom flervalsuppgifter.

Straffrätt

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska straffrättsliga områden som är vanligt förkommande i uppdrag för en auktoriserad översättare. Exempelvis domar vid stöld och narkotikabrott.

Delprov 1:kunskaper om svensk straffrätt genom flervalsuppgifter.

Yrkeskunskaper och yrkesetik

Ämnesområdet yrkeskunskap omfattar djupgående kunskaper om de lagar, bestämmelser och etiska riktlinjer som reglerar översättarens verksamhet i Sverige. I ämnesområdet ingår även kunskaper som är centrala för en auktoriserad översättare som exempelvis legalisering och bestyrkanden av olika handlingar. Provdeltagaren ska känna till, förstå och tillämpa reglerna för att kunna bevara allmänhetens förtroende för den auktoriserade översättarens opartiskhet, oberoende ställning, tystnadsplikt och yrkesskicklighet.

Yrkeskompetens

Nivå

Kunskapskrav

Testning

Tillämpa

Provdeltagaren har djupgående kunskaper om god translatorssed och de lagar och bestämmelser som reglerar en auktoriserad översättares verksamhet i Sverige. Provdeltagaren ska känna till vilka krav som ställs på säker hantering av dokument och de regler som gäller för tystnadsplikt och sekretess. Provdeltagaren har goda yrkeskunskaper generellt och vet hur det fungerar med bestyrkanden, legalisering, apostille, och typiska ambassadärenden. Provdeltagaren är förtrogen med hur översättningar ska levereras för att tjäna beställarens syfte.

Delprov 1: kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

1.6.2 Läsförståelse (1B)

Läsförståelsemomentet prövar provdeltagarens förmåga att ta till sig innehållet i texter skrivna på svenska. Den här delen av provet går ut på att mäta en specifik del av den språkliga kompetensen. En generell förmåga att förstå och tolka text är en förutsättning för att kunna producera en översättning utan semantisk förlust. Auktoriserade översättare översätter antingen till eller från svenska vilket innebär att god läsförståelse i svenska är relevant för alla auktoriserade översättare oavsett språkriktning.

Under provet är det provdeltagarens uppgift att läsa texten och välja ut det svarsförslag som med stöd av texten bäst besvarar frågan. Ibland går det att klart se att ett av svarsförslagen är rätt och att de andra är fel. Ibland verkar flera svar mer eller mindre rimliga. Då måste provdeltagaren, genom att jämföra de olika svarsförslagen, välja ut det som bäst besvarar frågan. Provdeltagaren ska lösa uppgifterna med ledning av den information som ges i respektive text.

Innehållet i texterna som ingår i provmomentet har inte någon koppling till översättningsyrket utan kan behandla olika områden. Momentet prövar generella färdigheter i läsförståelse i svenska. Exempel på texttyper som kan ingå i provet är: text av utredande karaktär, rapport eller artikel.

Språklig kompetens

Nivå

Kunskapskrav

Testning

Läsförståelse svenska

C2

Provdeltagaren ska kunna förstå och kritiskt tolka praktiskt taget alla slag av skrivet språk. Provdeltagaren ska kunna förstå ett brett spektrum av komplicerade texter och förstå stilnyanser samt implicita och explicita betydelser.

Delprov 1: läsförståelse i svenska genom flervalsuppgifter till två olika texter.

Krav på teknisk kompetens vid delprov 1

Teknisk kompetens är ett centralt kompetensområde för hela provet. Delprov 1 genomförs i en digital provplattform i en datorsal. I god tid innan provet får provdeltagaren information om plattformen för att kunna förbereda sig på bästa sätt. Provdeltagaren behöver ha grundläggande datorfärdigheter och vara väl förberedd för att uppnå kravet inom detta kompetensområde.

Teknisk kompetens

Nivå

Kunskapskrav (miniminivå för att bli godkänd)

Grundläggande färdigheter

Provdeltagaren har grundläggande datorfärdigheter som gör det möjligt att leverera svar på provuppgifter i en digital provplattform enligt givna instruktioner.

1.7 Kunskapskrav delprov 2

Delprov 2 är ett färdighetsprov där provdeltagarens uppgift är att översätta två olika källtexter till sitt målspråk. Det generella syftet med delprov 2 är att mäta färdigheter inom ett flertal kompetensområden: språklig kompetens, översättningskompetens, ämneskompetens, interkulturell kompetens, informationssökning och teknisk kompetens. Översättaren använder en kombination av dessa kompetenser för att producera en måltext av hög kvalitet. Vissa av kompetensområdena ligger nära varandra.

I det här avsnittet finns kunskapskraven (miniminivån för att bli godkänd) inom varje kompetensområde beskrivna. Här finns också en redogörelse av vilka kunskaper och färdigheter som krävs för att uppnå kunskapskravet inom varje kompetensområde.

Delprov 2 består av två källtexter: en samhällstext (2A) och en juridisk text (2B). Den första texten är inriktad på samhällsinformation och prövar deltagarnas samhällsorientering, kulturella förståelse samt förmåga att överföra samhällsspecifik information till målspråket. Texten är även avsedd att testa deltagarnas översättningsförmåga och stilistiska färdigheter.

Den andra texten är en juridisk text och prövar provdeltagarnas förmåga att översätta kvalificerad juridisk källtext med fokus på fackuttryck och termer. Tyngdpunkten ligger på dokument och handlingar som är vanligt förekommande i uppdrag för en auktoriserad översättare.

1.7.1 Språklig kompetens

Har en språkfärdighet som möjliggör semantisk överföring från källspråk till målspråk. Översättaren måste kunna förstå och tolka källtexten och sedan återge dess innebörd i måltexten med motsvarande stilmedel.

Språklig kompetens, i detta sammanhang, handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att översätta en källtext till målspråket. Som översättare krävs att du har språklig kompetens för att förstå och tolka olika typer av källtexter. Sedan krävs en god förmåga att överföra det centrala innehållet i källtexten till måltexten med bibehållen stilnivå. Kraven på den språkliga kompetensen är högre för målspråket, där kravet är att översättaren ska behärska det på modersmålsnivå. För att uppnå kunskapskraven behövs mycket goda kunskaper och färdigheter i fråga om ordförråd, idiomatik och grammatik i båda språken.

Ordförråd och idiomatik

Översättaren måste ha ett rikt ordförråd och ett brett register. Det krävs stor medvetenhet om ordens stilvalör och en färdighet i att överföra denna stilvalör till målspråket. Förmågan att återge textens stil är viktig. Översättaren måste kunna anpassa valet av ord till de läsare eller det sammanhang som texten förekommer i. Översättaren måste kunna formulera sig idiomatiskt korrekt på målspråket så att formlära och meningsbyggnad följer målspråkets krav och strukturer.

Grammatik

Översättaren måste ha kunskap om och förmåga att använda målspråkets grammatiska resurser. Här krävs färdigheter i fråga om formlära, satslära (syntax) och meningsbyggnad, tempus med mera. Det krävs även kunskap om och färdighet i hur man använder de ortografiska principer (stavning) som är aktuella för målspråket. För att kunna producera en text på målspråket som präglas av grammatisk och idiomatisk korrekthet krävs mycket goda färdigheter inom detta område.

Semantik

Färdigheter i semantik handlar om översättarens förmåga att förstå och återge meningsinnehåll. Översättaren måste använda sig av vedertagen terminologi, korrekt grammatisk struktur och lämplig stilnyans.

1.7.2 Översättningskompetens

Kan översätta komplexa och specialiserade texter från källspråk till målspråk med bibehållande av källtextens semantiska innehåll, stilistiska prägel och pragmatiska funktion men med anpassning till de krav som ställs av måltexten.

Översättningskompetens handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna återge ett budskap på målspråket. Kunskapskravet ligger nära det som gäller för den språkliga kompetensen men här har provdeltagaren andra kunskaper och färdigheter till sin hjälp för att uppnå målet. Dessa innefattar översättningsstrategier, kunskaper om olika texttyper och vad de kräver, stilistiska färdigheter, semantiska färdigheter samt förmågan att följa instruktioner, bearbeta och korrekturläsa text.

Strategier

För att lyckas med uppgiften att översätta en text behöver översättaren ha strategier för att hantera utmaningar i översättningsarbetet. Det behövs en färdighet i att hitta lösningar på de problem som kan uppstå. En översättare kan använda sig av många olika metoder för att skapa en översättning som håller hög kvalitet, är anpassad till det sammanhang texten förekommer i och är lämplig för den aktuella läsekretsen. Det krävs också en förståelse för beställarens syfte med texten.

Texttyper/genre

En översättare måste ha färdigheter i textanalys. Det betyder att översättaren måste ha goda kunskaper om olika texttyper och vad de kräver. Översättaren måste kunna kategorisera källtextens genre och veta vilka krav som ställs inom denna genre för att kunna ta beslut om hur enskilda termer, fraser eller idiomatiska uttryck på bästa sätt kan överföras till målspråket.

Stilistiska färdigheter

En översättare måste ha mycket goda skrivfärdigheter i målspråket och kunna anpassa språkbruket efter vad sammanhang och texttyp kräver. Goda stilistiska färdigheter är en grundförutsättning för arbetet som översättare.

Semantik

När översättaren överför betydelsen i en källtext till en måltext är det viktigt att ta hänsyn till källtextens förutsättningar och de behov och förväntningar som läsaren av måltexten har. Översättaren måste använda sig av vedertagen terminologi, korrekt grammatisk struktur och lämplig stilnyans samt vara medveten om den språkliga kvaliteten i måltexten.

Följa instruktioner

En översättare måste kunna göra en översättning enligt de krav som beställaren ställer. Krav som kan handla om hur texten ska användas och vilken målgrupp texten riktar sig till. Det är därför centralt för en översättare att ha god förmåga att följa de specifikationer som en beställare har formulerat inför ett översättningsuppdrag.

Textbearbetning

En översättare måste ha förmåga att utvärdera och bearbeta sin egen översättning för att garantera en översättning av hög kvalitet. När texten revideras är det viktigt att översättaren tar hänsyn till källtexten för att garantera att översättningen är korrekt och speglar källtextens innehåll. Översättningen ska även vara genomförd enligt de instruktioner som beställaren har satt upp och enligt de genrekrav som är aktuella för texten.

En annan viktig del av textbearbetningen handlar om att korrekturläsa måltexten så att den är grammatiskt och idiomatiskt korrekt. Denna granskning ska även säkerställa att översättningen är typografiskt korrekt samt att texten är korrekt formaterad enligt de krav beställaren har ställt.

1.7.3 Ämneskompetens

Har en grundläggande kunskap om och förståelse för hur det svenska samhället fungerar i stort samt hur det svenska rättsväsendet fungerar och använder detta som en kunskapsbas i sin yrkesutövning. Har goda ämneskunskaper inom samhällsorientering och juridik inom båda arbetsspråken och de kulturer där språken används.

Inom det här området krävs goda kunskaper om hur det svenska samhället och det svenska rättsväsendet är strukturerat och fungerar. För att göra en översättning av hög kvalitet krävs goda ämneskunskaper inom samhällsorientering och juridik inom både källspråk och målspråk så att översättaren kan överföra specifika begrepp mellan de två språken. Den här färdigheten testas i översättningen av de två källtexterna i delprov 2, där översättaren får visa sina praktiska färdigheter i att överföra juridisk terminologi och fackuttryck samt förmåga att överföra samhällsspecifik information till målspråket. Ämneskompetens har en stark koppling till interkulturell kompetens och språklig kompetens.

1.7.4 Interkulturell kompetens

Har mycket god förståelse för hur kultur och språk samverkar i olika sammanhang och kan använda sig av detta i sin yrkesutövning. Kan identifiera kulturspecifika begrepp i olika typer av texter och kan överföra dem till målspråket på ett sådant sätt att deras innebörd kommer fram i måltexten.

Interkulturell kompetens handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att översättaren ska kunna identifiera kulturspecifik information i källtexten och överföra innebörden till måltexten på ett så bra sätt som möjligt. Det betyder att översättaren behöver kunskap om och förståelse för kulturella, historiska och politiska fenomen i de kulturer där arbetsspråken används. Den interkulturella kompetensen hjälper översättaren att förstå implicita budskap i en text. Den här färdigheten testas i översättningen av de två källtexterna i delprov 2, där översättaren får visa sin kulturella förståelse och sina praktiska färdigheter i att överföra kulturspecifik information till målspråket. Det finns en stark koppling mellan interkulturell kompetens och ämneskompetens.

1.7.5 Informationssökning

Kan använda sig av olika verktyg och metoder för att söka information. Har en mycket god förmåga att söka, granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet och använder denna kompetens i sin yrkesutövning.

Översättaren måste ha god kännedom om de tekniska hjälpmedel och metoder som finns för att söka och hantera information till en specifik översättningsuppgift. Det krävs även goda färdigheter i att använda hjälpmedel och metoder på ett ändamålsenligt sätt. Det förutsätter att översättaren är bekant med olika hjälpmedel och vet hur man använder dem på bästa sätt. Det krävs även en medvetenhet om hjälpmedlens möjligheter och begränsningar. Kompetensområdet handlar också om färdigheter i att skapa och upprätthålla ordlistor eller liknande som effektiviserar översättningsarbetet.

En central färdighet inom detta område handlar om att kunna hitta men också utvärdera relevant information som behövs till uppgiften. Översättaren måste ha goda färdigheter i att källkritiskt granska och värdera information.

1.7.6 Teknisk kompetens

Besitter grundläggande datorfärdigheter. Kan producera, bearbeta och leverera en digital text på målspråket som möter beställarens krav enligt instruktioner. Dessa instruktioner omfattar krav på filformat, marginal och radavstånd, korrekt teckenuppsättning och diakritiska tecken.

Inom kompetensområdet ingår kunskaper och färdigheter som krävs för att översättaren ska kunna producera, bearbeta och leverera en digital text på målspråket enligt givna instruktioner. Det betyder att översättaren måste ha grundläggande datorfärdigheter och goda färdigheter i att använda ordbehandlingsprogram. Delprov 2 genomförs med hjälp av provdeltagarens egen dator i en digital provplattform. Det krävs praktiska förberedelser innan provtillfället för att provdeltagaren ska kunna producera en digital text på målspråket. Provdeltagaren behöver:

  • Ha grundläggande datorfärdigheter

  • Ha goda färdigheter i att använda ordbehandlingsprogram

  • Ha tillgång till tangentbord med rätt teckenuppsättning och diakritiska tecken vid provtillfället

  • Kunna logga in på lokalt nätverk

  • Kunna använda en digital provplattform för att ladda ned källtext och sedan leverera måltexten i PDF-format i plattformen

Gå till innehållsförteckning