Ansök om att registrera idéburen organisation

Här får du information om hur du ansöker, vilka uppgifter du ska skicka in och hur du betalar ansökningsavgiften.

Ansök med e-legitimation

Har du en giltig svensk e-legitimation kan du logga in och signera ansökan i vår e-tjänst.

Har du ingen e-legitimation kan du ansöka med blankett. Blanketten hittar du på denna sida under rubriken Ansök med blankett.

Betala ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 12 000 kronor och du kan välja om du vill betala med Swish, kort eller till bankgiro.

Tänk på att Kammarkollegiet kan påbörja handläggningen först när ansökningsavgiften har kommit in.

Uppgifter om organisationen som du ska lämna in

 • Namn
 • Organisationsnummer (om det finns)
 • Associationsform
 • Kontaktuppgifter till organisationen och till en kontaktperson
  Kontaktpersonen måste vara behörig att företräda organisationen i frågor om registrering och måste ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.
 • Webbplats (frivilligt)
 • Namn, personnummer och e-postadress till behöriga företrädare för organisationen. Den behöriga företrädaren ska vara behörig att signera ansökan för organisationens räkning och även ta emot beslutet och bekräfta delgivning

Dokument som du ska skicka in

Gällande stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling som:

 • visar att organisationen är idéburen. Här måste det framgå att organisationen har ett allmännyttigt syfte.
 • har en bestämmelse om att kvarvarande tillgångar vid organisationens upplösning enbart får skiftas till andra registrerade idéburna organisationer eller till forskning i enlighet med registreringslagens begränsningar om värdeöverföring. Detta gäller inte svenska stiftelser.

Underlag som visar att organisationen bedriver (eller har för avsikt att bedriva) offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Här kan du exempelvis ladda upp en kopia på inlämnad ansökan om ett bidrag från en kommun, ett underlag som visar att ni får projektmedel från en myndighet eller att ni får medel genom en vunnen upphandling.

Underlag som visar att organisationen inte är under rättsligt bestämmande inflytande av stat, region eller kommun. Här behöver du skicka in handlingar som visar vem eller vilka som äger och kontrollerar organisationen.

Underlag som visar att den eller de som kommer att underteckna ansökan har rätt att företräda sökande organisation:

 • Organisationer som är registrerade hos Bolagsverket eller Länsstyrelsen ska ladda upp sitt registreringsbevis där behöriga firmatecknare framgår. Registreringsbeviset får inte vara äldre än en månad.
 • Organisationer som inte finns i Bolagsverkets eller Länsstyrelsens register ska istället bifoga kopia av justerat årsmötesprotokoll eller annan handling som visar styrelsens nuvarande sammansättning och vilka som är utsedda firmatecknare.

Tänk på att döpa dokumenten till vad de innehåller för uppgifter.

Vad menas med att organisationen inte får vara under rättsligt bestämmande inflytande?

Staten, regioner och kommuner får inte ha ett rättsligt bestämmande inflytande över en registrerad idéburen organisation. Det är inte avgörande om organisationen får majoriteten av sin finansiering från det offentliga eller att organisationen har grundats av en offentlig aktör. Det avgörande är att organisationen inte direkt eller indirekt får kontrolleras av det offentliga genom att vara ägd eller styrd av stat, region eller kommun.

Med rättsligt bestämmande inflytande menas att din organisation ägs eller styrs av det offentliga (stat, region eller kommun) på så sätt att det offentliga kontrollerar den.

Det offentliga har rättsligt bestämmande inflytande om de:

 • genom innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 50 procent av det totala antalet röster i organisationen eller
 • har rätt att utse eller avsätta mer än 50 procent av ledamöterna i styrelsen för en organisation eller
 • utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän

Detta kan visas genom:

 1. utdrag från Bolagsverket om verklig huvudman
 2. att ange var i protokoll, avtal, stadgar eller motsvarande handling där det framgår vem som genom innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än hälften av rösterna i organisationen och vem som har rätt att utse eller avsätta organisationens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare

Min sida med ansökan

Du som ansökt för organisationens räkning kan hitta din ansökan och bilagor under Min sida. Du loggar in med din svenska e-legitimation.

Kan din organisation ingå i registret?

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-25