Registrering av idéburna organisationer

Idéburna organisationer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska från och med 1 januari 2023 kunna registrera sig i ett särskilt register.

Idéburna organisationer som har för avsikt att bedriva offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska också kunna registrera sig.

Syftet med registret

Syftet med möjligheten till registrering är att synliggöra idéburna organisationer inom välfärden och särskilja dem från andra aktörer i bland annat upphandlingar och deltagande i valfrihetssystem. Kammarkollegiet har i uppgift att hålla registret och bedriva tillsyn över registrerade idéburna organisationer.

Vårt uppdrag om registret består av att:

  • Registrera idéburna organisationer som uppfyller förutsättningar att registreras.
  • Ta emot anmälningar om ändringar och bedöma om förutsättningar fortfarande är uppfyllda.
  • Granska att organisationer inte bryter mot lagens begränsningar om värdeöverföring.
  • Utöva tillsyn över registrerade organisationer samt organisationer som avregistrerats de senaste fem åren.
  • Avregistrera organisationer om förutsättningar inte längre är uppfyllda eller om en organisation begär det.
  • Anmäla till Polismyndigheten om misstanke finns att ett brott har begåtts enligt lagen.
  • Ta ut avgift för registerhållning och tillsyn.

Kammarkollegiets uppdrag framgår av lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer och av förordningen (2022:903) om registrering av idéburna organisationer. Kammarkollegiet arbetar även med att ta fram föreskrifter.

På riksdagens webbplats

Idéburen välfärd Proposition 2021/22:135 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag (2022:900) om registrering av idéburna organisationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2022:903) om registrering av idéburna organisationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom ramen för vårt uppdrag att föra register över idéburna organisationer. Behandlingen av personuppgifter sker som ett led i Kammarkollegiets myndighetsutövning.

Läs mer om behandling av personuppgifter för det här uppdraget

Vill du registrera en idéburen organisation?

Sidan senast uppdaterad: 2022-11-10