Justeringar vad gäller
det automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton

Remissvar gällande promemorian Justeringar vad gäller
det automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton (Fi2024/00117)

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga
synpunkter på förslagen i den remitterade promemorian.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Elisabeth Hammar efter
föredragning av juristen Karin Bergh.

Remissvaret skickades till Finansdepartementet den 31 januari 2024.

Kammarkollegiets diarienummer:3.1-945-2024

Departementets diarienummer: Fi2024/00117