Kammarkollegiet logotyp

Fastighetskonsortiet Slottet

Det är ingen slump att livbolag och pensionsfonder väljer att ha aktier, obligationer och fastigheter i sin tillgångsportfölj, eftersom det är tillgångar som inte samvarierar i hög utsträckning. Innebörden är att tillgångarna har goda diversifieringsegenskaper.

Det innebär att den förväntade avkastningen vid varje risknivå kan förbättras. Det kan enkelt beskrivas som att ”tre ägg är bättre än två”.

Investeringsprocess

I konsortiet kommer dels fastighetsaktier, delsfastighetsobligationer att ingå. Fastighetsaktier kommer att väljas på ett strukturerat sätt bland börsens fastighetsbolag, vilket även gäller för fastighetsobligationer. Valet av bolag styrs av bolagens affärsstrategi och utvalda värderingsnycklar. Fördelningen mellan fastighetsaktier och –obligationer avgörs av bolagens belåningsgrad det vill säga högre belåningsgrad ger högre andel fastighetsobligationer och vice versa. Placeringen ska ses utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Fastighetskonsortiets syfte

  • God real avkastning som ger inflationsskydd över tid.
  • Efterlikna ägande av obelånade fysiska fastigheter.
  • Överträffa avkastningen på obelånade fysiska fastigheter.
  • God direktavkastning.
  • Erbjuda kunder god likviditet det vill säga lätt att köpa/sälja andelar

Varför är denna produkt unik?

  • Finns ingen motsvarande produkt på marknaden
  • Hög förväntad direkt- och totalavkastning
  • Låga transaktionskostnader
  • God likviditet det vill säga lätt att köpa/sälja andelar

White paper för Slottet

Produktblad

Ansvarsfulla investeringar

Fastighetskonsortiet Slottet följer kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar vilken är fullt integrerad i förvaltningsarbetet.

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för en god avkastning och långsiktig tillväxt.

Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av värdepapper. I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, fossil energi, alkohol, spel samt vapen.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Placeringsregler

Portföljen innehåller aktier och räntebärande värdepapper. För placeringar i Slottet gäller Kammarkollegiets etiska placeringsregler.

Våra placeringsregler Pdf, 149.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tjänster

Värdepappers-administration

Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Värdepappersadministration

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer om ekonomitjänster

Sidan senast uppdaterad: 2023-11-01