Systematik i riskhanteringsarbetet

För att ha kontroll på riskerna inom myndigheten är det viktigt att arbetet med riskhantering genomförs på ett systematiskt sätt.

Riskerna för skador till följd av till exempel brand, vatten eller inbrott kan uppstå eller förändras snabbt inom en verksamhet. Exempel på hur risker kan uppstå:

 • Upprättade rutiner följs inte.
 • Ny utrustning tas i bruk.
 • Skadebegränsande installationers funktion har försämrats på grund av slitage eller ålder.
 • Personer inom verksamheten sätter skadebegränsande installationer ur bruk.
 • Okunskap kring vad som kan orsaka skador.

Ett sätt att öka möjligheten att få kontroll över riskerna inom verksamheten är att kontinuerligt arbeta systematiskt med riskhanteringsarbetet.

Vad innebär systematiskt arbetssätt?

Att arbeta systematiskt innebär bland annat att det finns rutiner som beskriver ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och hur ansvaret är fördelat i verksamheten. Det vill säga att arbetet är väl organiserat och genomförs regelmässigt på ett väl genomtänkt och metodiskt sätt i enlighet med uppgjorda planer, rutiner och instruktioner.

Nedan har vi listat vilka moment som bör ingå i riskhanteringsarbetet. Tänk på att åtgärder och kontroller bör utgå ifrån de identifierade riskerna.

 1. Målet med riskhanteringsarbetet
  För att veta vilka åtgärder och vilken organisation som krävs för riskhanteringsarbetet är det viktigt att målet med arbetet skrivs ner och sprids till alla inom organisationen.
 2. Organisation
  För att riskhanteringsarbetet ska kunna genomföras krävs det att personer får avsätta tid för att genomföra de uppgifter som krävs för att arbete ska bedrivas systematiskt. Roller och ansvar bör tydligt beskrivas så att inte uppgifter faller mellan stolarna.
 3. Dokumentation
  För att det lätt ska gå att följa arbetet är det viktigt att arbetet dokumenteras.
 4. Identifiera och analysera risker samt konsekvenser
  När målet med riskhanteringsarbetet är beslutat och det finns personer som har fått i uppdrag att arbeta med riskhanteringsarbetet är den första uppgiften att identifiera vad som kan orsaka en skada på egendom, fordon eller personal som är på tjänsteresa samt analysera vilka konsekvenserna skulle bli.
 5. Värdera risker och behov av åtgärder
  När identifieringen av vad som kan orsaka att en skada kan uppstå är nästa steg att värdera om respektive risk är acceptabel, eller om åtgärder behöver genomföras för att minska risken för att en skada inte ska uppstå.
 6. Bedöma åtgärder som kan minska risker
  Nästa steg är att bedöma vilka åtgärder som kan minska risken för att skada ska uppstå samt vilken åtgärd som ger bäst effekt. Ibland kan det krävas att flera åtgärder vidtas för att minska risken för en identifierad orsak. Åtgärder som det kan finnas behov av att vidta kan bestå av organisatoriska och tekniska åtgärder.
 7. Analysera vilka åtgärder som redan är utförda
  När en bedömning av vilka åtgärder som det finns behov av är genomförd är nästa steg att identifiera vilka av dessa åtgärder som redan finns på plats.
 8. Vidta eventuellt fler åtgärder
  Är några av de åtgärder som det finns behov av att vidta inte är uträttade så bör de som saknas vidtas.
 9. Identifiera efterkontroller kopplat till åtgärder
  Många åtgärder som vidtas kräver ofta någon form av efterkontroll. Så nästa steg blir att;
  • identifiera vilka kontroller det finns behov av att genomföra,
  • med vilket intervall respektive kontroll bör genomföras,
  • hur kontrollen ska gå till samt vem som ska utföra kontrollen.
 10. Genomföra kontroller
  När behovet av kontroller är identifierade genomförs kontroller i enlighet med rutinerna för respektive kontroll.
 11. Följa upp och analysera effekterna
  När behovet av kontroller är identifierade genomförs de i enlighet med rutinerna för respektive kontroll. Kontrollerna bör dokumenteras.

Vi kommer att fortsätta att utveckla informationen på vår hemsida kring systematiskt riskhanteringsarbete så titta gärna in på våra riskhanteringssidor med jämna mellanrum.

Vill du ha mer stöd är du även välkommen att höra av dig till oss riskmangers via riskhantering@kammarkollegiet.se

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-08-14