Försäkringsvillkor avgiftsbetalande studenter inklusive egendomsskydd (FAS Plus) 2021

FAS Plus kan antingen tecknas som en samlingsförsäkring för samtliga studenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning vid universitet eller högskolan, och som betalar en terminsavgift för detta. Eller också kan försäkringen tecknas för enskilda studenter som blivit beviljade stipendium och betalar en terminsavgift. FAS Plus inkluderar även egendomsskydd i Sverige.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2021-07-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

1 Omfattning, definitioner och självrisk

1.1 Vem gäller försäkringen för?

När ett universitet eller en högskola tecknat denna försäkring som en samlingsförsäkring, gäller den för samtliga studenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning vid universitetet eller högskolan och som betalar en terminsavgift för detta. Försäkringen omfattar även de studenter som blivit beviljade stipendium och betalar en terminsavgift.

1.2 När och var gäller försäkringen?

Samlingsförsäkringen gäller under direkt resa mellan Sverige och landet där den försäkrade har sin hemvist när studierna påbörjas eller avslutas. Den gäller dygnet runt i Sverige under den tid som studierna pågår. Försäkringen gäller under utbildningstiden enligt LADOK eller motsvarande system. Den gäller även två veckor före studiestart/praktikstart och två veckor efter studieslut/praktikslut om den försäkrade befinner sig i Sverige.

Försäkringen gäller även under lov, om den försäkrade fortsätter att studera på högskolan/universitetet efter lovet.

1.3 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för 2.4 Egendomsskydd där självrisken är 1 500 SEK och 2.6 Rättsskydd där självrisken beräknas på det sätt som anges där.

2 Försäkringsskydd

2.1 Invaliditets- och dödsfallskapital

Vid olycksfallsskada som leder till medicinsk invaliditet utbetalas ett invaliditetskapital i förhållande till den medicinska invaliditetsgraden. Vid en medicinsk invaliditet under 50 procent beräknas kapitalet på 10 basbelopp. Vid minst 50 procent invaliditet beräknas det på 20 basbelopp. Leder olycksfallsskadan inom tre år till döden, utbetalas 1 basbelopp till dödsboet.

Ersättning lämnas inte för ärr.

Vid beräkningen används basbeloppet för dödsåret. Från dödsfallskapitalet avräknas i förekommande fall vad som har utbetalats som invaliditetskapital.

2.1.1 Föreskrift i fråga om överfall

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, d.v.s. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte ger vid handen att oaktsamheten varit ringa eller saknat betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan rätten till ersättning helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig straffbar gärning som enligt svensk lag kan leda till minst böter.

2.2 Sjuk- och tandvårdsskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjuk- eller tandvård när den försäkrade under försäkringstiden drabbats av sjukdom eller olycksfall. För varje händelse ersätts sådana kostnader längst under en period av 90 dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare. Det finns ingen beloppsgräns när det gäller försäkringsersättning för akut sjukvård. Vid akut tandvård ersätts högst 3 000 SEK per kalenderår.

Vid graviditet ersätts kostnader för akut vård för den försäkrade i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer före utgången av den 28:e graviditetsveckan (27+6). I dessa fall kan akut sjukvård ersättas i mer än 90 dagar för både modern och barnet. Efter den 28:e graviditetsveckan ersätts inga kostnader för graviditet eller förlossning.

Sjukvård och tandvård ska alltid kunna styrkas med kvitton eller annat underlag som styrker kostnaden. Försäkringen ersätter endast mediciner som ordinerats av läkare.

2.2.1 Undantag

Försäkringen ersätter inte läkarbesök för symtom eller sjukdomar som den försäkrade har haft innan den försäkrade reste till Sverige. Blir den försäkrade hastigt försämrad under vistelsen i Sverige täcker försäkringen läkarvård tills tillståndet stabiliserats.

Försäkringen ersätter inte merkostnader i samband med sjukvård eller tandvård. Exempel på sådana merkostnader kan vara taxikostnader, kostnad för ombokning av biljetter m.m.

Försäkringen ersätter inte hälsoundersökning, synundersökning, glasögon, abort, preventivmedel, recept för planerad medicinering, vaccination, planerade kontroller under graviditet och annan planerad vård/tandvård. Provtagning för könssjukdom, utan symptom eller annan indikation på faktisk smitta ersätts inte.

Vård hos kiropraktor, naprapat eller fysioterapeut ersätts endast om en remiss finns från legitimerad läkare.

Fakturor från exempelvis sjukhus ska inte vara utställda till Kammarkollegiet, utan alltid till den försäkrade.

2.3 Hemtransport

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för transport till landet där den försäkrade har sin hemvist p.g.a. hen drabbats av allvarlig sjukdom eller omfattande personskada under försäkringstiden. Detsamma gäller hemtransport av avliden.

Bedömningen om en hemresa är nödvändig ska alltid göras av behandlande läkare tillsammans med Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet. Kostnader för hemtransport som anordnats av annan än Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet ersätts inte.

Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i Sverige för den aktuella sjukdomen/personskadan.

Den försäkrade ska inte kontakta Falck Global Assistance direkt utan först ska kontakt tas med Kammarkollegiet.

2.4 Egendomsskydd

Skada på eller förlust av den försäkrades medförda eller under resan anskaffade lösöre ersätts med högst 25 000 SEK per skadetillfälle. Egendomen ska tillhöra den försäkrade dvs. inte vara hyrd eller lånad. Egendomsskyddet gäller under hela försäkringstiden. Självrisken är 1 500 SEK per skadetillfälle.

Begränsningar i angivet försäkringsbelopp:

 • stöldbegärlig egendom, se nedan, högst 15 000 SEK,

 • värdehandlingar (biljetter, pass mm.) högst 10 000 SEK och

 • kontanter högst 3 000 SEK.

Stöldbegärlig egendom:

 • föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar,

 • armbandsur

 • kameror, kikare, musikinstrument, mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning, GPS-utrustning, datorer, surfplattor, högtalaranläggningar, tv apparater, tv-spel samt delar och tillbehör till nu uppräknade föremål.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader som är en direkt följd av en ersättningsbar skada upp till 3 000 SEK. Exempel på sådana kostnader är:

 • telefonkostnader för att spärra kontokort/bankkort/ kreditkort

 • resekostnader för att göra polisanmälan, skaffa nytt pass eller nytt visum

 • nya nycklar/nytt lås till den försäkrades privata bostad eller privata fordon.

Försäkringen gäller inte följande:

 • Skada på eller förlust av kontanter, resehandlingar, föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar, kamera, mobiltelefon, surfplatta, dator eller annan elektronisk utrustning med tillbehör, alkoholhaltiga drycker eller annan ömtålig eller stöldbegärlig egendom, om sådan egendom lämnats för transport eller förvaring på annat sätt.

 • Funktionsfel som uppstått utan samband med en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande skadehändelse. Skada eller funktionsfel på grund av klimat eller miljöpåverkan (t.ex. fuktskada, påverkan av sand, rost eller smuts).

 • Skada genom skavning eller slitage, ytliga skador såsom bucklor eller

repor utan väsentlig inverkan på användbarheten.

 • Skada eller förlust som kan ersättas genom annan försäkring,

transportföretag, hotell eller liknande.

 • Skada på sportredskap under användning.

 • Skada på eller förlust av motordrivet fordon, båt, luftfartyg, hus- eller

släpvagn, flyttgods eller djur.

 • Inköp, uttag eller utnyttjande som gjorts med hjälp av stulet, kopierat eller förlorat kontokort, kreditkort, SIM kort eller liknande.

 • Appar eller mediafiler till datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller liknande.

 • Egendom som tillhör ett svenskt lärosäte (svensk myndighet), ett utländskt lärosäte, ett företag eller annan juridisk person.

 • Egendom som har kvarglömts, tappats bort eller förlagts även om egendomen då blivit stulen.

 • Kostnader vid ID kapning eller bedrägeri.

2.4.1 Anmärkning

Ömtålig eller stöldbegärlig egendom ska medföras som handbagage. Den försäkrade bör vara medveten om att det förekommer stölder ur incheckade låsta väskor. Kammarkollegiet övertar äganderätten till förlorad egendom som kollegiet ersatt. Kommer föremål som ersatts till rätta, ska den försäkrade meddela kollegiet detta.

2.4.2 Föreskrift

Stöld ska utan onödigt dröjsmål anmälas till polismyndigheten. Om den försäkrade undgått att göra det, faller rätten till ersättning bort helt. Stöld på hotell ska dessutom anmälas till hotellet. Skada på eller förlust av transporterat resgods ska anmälas till transportföretaget. I första hand ska hotellets respektive transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.4.3 Aktsamhetskrav

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. handha och förvara egendomen på betryggande sätt samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av stöld eller annan skada. Alla fönster och dörrar ska vara stängda och låsta om ingen är hemma. Att exempelvis lämna kvar pengar i ett hotellrum, lämna en väska eller teknisk utrustning utan tillsyn eller att lämna kvar stöldbegärlig egendom i en bil anses i regel som oaktsamt. Den försäkrade ska låsa in pengar, värdehandlingar och resehandlingar i kassaskåp, värdefack eller dyl. om den försäkrade befinner sig på ett hotell.

Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte visar att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Detsamma gäller om den försäkrade inte har försökt begränsa skadan. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig, t.ex. om en väska har lämnats utan uppsyn vid ett restaurangbesök, i hotellobby eller i en frukostmatsal på hotell kan rätten till ersättning helt falla bort.

2.4.4 Ersättnings- och värderingsregler

Vid egendomsskada ersätts styrkt reparationskostnad, dock högst med det belopp som svarar mot egendomens värde före skadan.

Vid förlust ersätts egendomens värde före skadan. Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde, det vill säga utan hänsyn till den försäkrades egna känslor för egendomen.

Egendomen ska kunna styrkas med kvitton eller annat underlag som styrker inköpet.

Egendomen ersätts på följande sätt:

A. Nyare egendom – där det förflutit kortare tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges med 100 % för ny likvärdig egendom.

B. Äldre egendom – där det förflutit längre tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges efter avdrag med en procentsats av dagens nypris för likvärdig egendom som anges i tabellen nedan.

För egendom äldre än 6 år lämnas ingen ersättning. För klockor ersätts dock 20 % av värdet om den är äldre än 6 år.

C. För förbrukningsvaror som t.ex. smink, parfym, mediciner, hygienartiklar, underkläder lämnas ersättning med 50 % av nypriset. Detsamma gäller för egendom som används för personligt bruk eller som saknar andrahandsvärde.

D. För egendom som inte finns med i nedanstående tabell utgörs egendomens värde före skadan av återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Avdraget för ålder och bruk görs med tio procent per år fr.o.m. när det gått ett år från inköpsdatumet, dock högst med 70 %.

E. Ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar ersätts med 100 % för ny likvärdig egendom.

Ersättning i procent av aktuellt pris/värde:

Ålder

Föremål

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

Glasögon

100

60

50

40

20

20

Klockor

100

85

75

65

55

40

Cyklar

100

85

65

55

45

40

Skid- och golfutrustning

100

85

65

50

40

20

Kameror

100

75

65

50

40

30

Stereo, TV

100

75

65

50

40

30

Mobiltelefoner, Hörlurar, högtalare

100

60

55

40

30

20

Dator

100

60

55

40

30

20

Kläder, skor, stövlar, resväska, handväska, plånbok, ryggsäck, solglasögon

100

60

50

40

30

20

Begagnad egendom inköpt på blocket.se, tradera.se eller annan liknande sida på internet ersätts med högst 2 000 SEK.

2.5 Ansvarsskydd

2.5.1 Omfattning

Ansvarsskyddet i försäkringen gäller:

 • Skadeståndsanspråk mot den försäkrade i egenskap av privatperson

 • Skadeståndsanspråk mot den försäkrade i egenskap av student eller praktikant

 • Skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i förhållandet mellan den försäkrade som hyresgäst och en hyresvärd

Försäkringen omfattar skador som inträffar under försäkringsperioden och som den försäkrade orsakar genom oaktsamhet eller har strikt ansvar för enligt utomkontraktuell skadeståndsrätt.

2.5.2 Undantag

Försäkringen omfattar inte:

 • Skada som till någon del orsakats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet av den försäkrade

 • Skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i egenskap av näringsidkare

 • Familjerättsliga tvister såsom skilsmässa, vårdnadstvist, arvstvist etc.

 • Åtagande av den försäkrade som går utöver gällande skadeståndsrätt

 • Skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan,

 • Skada som omfattas av en arbetsgivares principalansvar samt

 • Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare av ett hyrt eller lånat motordrivet fordon, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

AnmärkningFörsäkringen lämnar bara ersättning för skadestånd. Den ersätter således inte böter eller viten.

2.5.3 Skadereglering

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som har skett under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att göra följande:

 • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,

 • Förhandla med motparten,

 • Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan samt

 • Betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst 3 000 000 SEK.

2.5.4 Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till denna försäkring hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.6 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som skett under försäkringstiden, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

2.6.1 Omfattning

Rättsskyddet i försäkringen gäller:

 • Om den försäkrade i egenskap av privatperson kräver någon på skadestånd på grund av en händelse som inträffat i Sverige under försäkringstiden

 • Om den försäkrade i egenskap av student eller praktikant kräver någon på skadestånd av en händelse som inträffat i Sverige under försäkringstiden

 • Om den försäkrade som hyresgäst kräver någon på skadestånd, avseende bostad som hyrts under hyresperioden i Sverige.

2.6.2 Undantag

Försäkringen omfattar inte:

 • Tvister mellan den försäkrade och det universitet vars gruppförsäkring den försäkrade tillhör

 • Tvister där värdet understiger ett halvt prisbasbelopp (småmål).

 • Tvister som direkt eller indirekt är relaterande till yrkes- och tjänsteutövning eller arbetsrättsliga tvister

 • Tvister inom familje- eller arvsrätt, såsom skilsmässor, vårdnadstvister, bodelning eller arvstvister. Tvister inom registrerat partnerskap eller samboskap enligt Sambolagen (2003:376) omfattas inte.

 • Tvister som gäller pantsättning, borgensåtaganden, likande åtagande eller annat avtal den försäkrade ingått till förmån för juridisk person eller annan privatperson.

 • Tvist som gäller dig som fastighetsägare eller ägare av en lägenhet eller nyttjanderätt till bostadsrätt

 • Tvister som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, släpfordon, båt eller flygplan*

 • Tvister som har samband med överlåtna krav

 • Tvister som gäller personskadereglering så länge ersättning för ombudskostnaderna inte kan lämnas genom trafikförsäkring

* Försäkringen gäller dock när den försäkrade är förare av ett hyrt fordon, och enligt avtal med biluthyraren är registrerad förare, i tvister mot annan än biluthyraren/bilägaren, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

2.6.3 Ersättningsbelopp och självrisk

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 SEK. Självrisken är 20% av den totala skadekostnaden, dock lägst 1500 SEK samt högst SEK 6 000.

2.6.4 Föreskrift

Den försäkrade ska i första hand anlita rättshjälp och tacka ja till ersättning från allmänna medel.

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppkommit till följd av att den försäkrade avstått från rättshjälp av allmänna medel, eller kostnader som uppkommit för att den försäkrade avstått möjligheten till ersättning för kostnader av motparten.

Försäkringen ersätter inte kostnad eller värde av eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för dig som försäkrad.

Ersättning kan lämnas när parterna förlikas eller av annat skäl inte kommer inför domstol.

3 Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett, som finns på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. Skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

1.Vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen där skadan inträffat,

2.Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga kvitton eller andra verifikationer,

3.Om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt

4. På begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som Kammarkollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

5. Originalkvitto ska kunna skickas in till Kammarkollegiet på begäran.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Med undantag för invaliditets- och dödsfallskapitalen ersätter försäkringen skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring, förordning eller lag.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot den försäkrade. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Utländsk valuta

Vid utbetalning i annan valuta än SEK, ersätts växelkursen för den dagen när utbetalning sker.

4.5 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

5 Definitioner

5.1 Akut sjukvård

Vård för hastigt påkommen medicinsk åkomma, som uppkommer plötsligt under försäkringstiden i Sverige, och som den försäkrade måste uppsöka sjukvårdsinrättning för inom några dagar. Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppet omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Exempel på akut sjukvård kan vara sjukvård som behövs för en sjukdom som uppstår under vistelsen i Sverige och där vård behövs snarast möjligt, till exempel magont eller feber.

5.2 Akut tandvård

Tandvård som innebär att den försäkrade blir smärt- och infektionsfri, att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt samt att det finns en (1) fungerande tuggyta. Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125). Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke.

5.3 Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

5.4 Den försäkrade

Med den försäkrade avses den person som omfattas av försäkringsskyddet.

5.5 Hemvist

Den försäkrades hemvist anses vara där den försäkrade är stadigvarande bosatt.

5.6 Myndigheten

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

5.7 Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Överbelastnings- eller förslitningsskador räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen. Skador vid vridvåld mot knä räknas dock som olycksfall.

5.8 Privat lösöre

Med privat lösöre avses egendom som den försäkrade för med sig eller köper på resan för privat bruk. Egendomen ska tillhöra den försäkrade dvs. inte vara hyrd eller lånad.

5.9 Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

5.10 Studiestart

Med begreppet studiestart avses terminsstart, kursstart eller tidpunkt då undervisningen på lärosätet i Sverige påbörjas. Introduktionskurs, språkkurs och liknande studieförberedande aktivitet som anordnas vid det svenska lärosätet ingår i utbildningstiden.

5.11 Studieslut

Med begreppet studieslut avses termins- eller kursslut då undervisningen eller praktikperiod avslutas. Tentamens- eller provperiod i direkt anslutning till studie- eller praktikperiod ingår i utbildningstiden. Vid omtentamen gäller försäkringen i Sverige fram till första tillfället för omtentamen.

Gå till innehållsförteckning