Försäkringsvillkor tilläggsförsäkring skog 2024

För att kunna teckna försäkring för skog krävs att försäkringstagaren har en Verksamhetsförsäkring med omfattning egendomsskydd. Skog försäkras som ett tillägg till egendomsskyddet i Verksamhetsförsäkringen.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2024-04-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 7

1 Allmänna bestämmelser

För att kunna teckna försäkring för skog krävs att försäkringstagaren har en Verksamhetsförsäkring med omfattning egendomsskydd. Skog försäkras som ett tillägg till egendomsskyddet i Verksamhetsförsäkringen.

1.1 Vem och vad försäkringen gäller för

1.1.1 Försäkringstagare

Försäkringen gäller för den försäkrade myndigheten i enlighet med vad som framgår av försäkringsbekräftelsen.

1.1.2 Innehavare av skog

Innehavaren av skog är försäkringstagaren som är registrerad ägare av den försäkrade skogen.

1.1.3 Skog

Levande skog på skogsmark. Med skogsmark avses registrerad skogsmark enligt fastighetstaxeringen, samt registrerad skogsmark enligt skogsvårdslagstiftningen och med växande skog avses träd som omedelbart före skadetillfället var levande och som växer på försäkrad skogsmark.

1.2 Generella aktsamhetskrav

Myndigheten ska iaktta normal aktsamhet, dvs. förvalta egendomen på ett betryggande sätt samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas eller förväntas för att undgå att drabbas av skada. Vid oaktsamhet kan avdrag annars göras på utgående försäkringsersättning.

Avdrag kan även göras om myndigheten har framkallat eller förvärrat följderna av en skadehändelse uppsåtligen eller genom oaktsamhet.

Med myndigheten jämställs medarbetare, både anställda och uppdragstagare som anlitats av myndigheten samt studenter och andra som myndigheten ansvarar för.

1.3 Säkerhetsföreskrifter

I syfte att förhindra eller begränsa skada ska myndigheten:

  • följa individuella säkerhetsföreskrifter som angivits i försäkringsbekräftelsen,

  • följa gällande lagar och förordningar, med särskilt beaktande av förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering,

  • följa föreskrifter, standarder, instruktioner och manualer från myndighet, leverantör, tillverkare, besiktningsman eller liknande,

  • säkerställa att den som avser bedriva eller låta bedriva, brandfarliga och heta arbeten följer den senaste versionen av SBF HA-001,

  • säkerställa att öppen eld inte anläggs då eldningsförbud råder.

Myndigheten svarar för oaktsamheten hos alla som haft att tillse efterlevnaden av säkerhetsföreskrifter. Om en skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att en säkerhetsföreskrift inte följts kan ersättningen reduceras eller utebli helt.

1.4 Räddningsplikt

Myndigheten ska efter förmåga vidta:

  • räddningsåtgärder i syfte att avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående, samt

  • åtgärder i syfte att begränsa skada som redan inträffat.

Underlåtenhet att avvärja eller begränsa skada kan medföra att ersättningen reduceras eller uteblir helt.

1.5 Föreskrift efter inträffad skada

Om det vid skada konstateras att brister i myndighetens skydd haft avgörande inverkan på skadans uppkomst eller omfattning, kan Kammarkollegiet under gällande försäkringsperiod föreskriva att ersättning inte kommer att lämnas för framtida skador av samma eller liknande slag förrän bristerna avhjälpts.

1.6 Omfattning

Försäkringen omfattar endast den skog som anges på försäkringsbekräftelsen och endast skada på levande skog på skogsmark.

Försäkringen omfattar skada på den försäkrade skogen orsakad av brand, storm, snötryck, explosion, åskslag och/eller skadegörelse. Vid explosion avses en ögonblickligt uppträdande kraftyttring, förorsakad av gasers eller ångors strävan att utvidga sig.

Ersättning lämnas endast vid skada när ett sammanhängande område av minst ett hektar har skadats.

1.7 Undantag

Försäkringen gäller inte för skada orsakad av:

  • Sprängningsarbete,

  • Angrepp av djur, växtlighet, insekter eller svamp,

  • Spridning av kemiska eller biologiska preparat.

Försäkringen omfattar inte skogsprodukter. Med skogsprodukter avses rundvirke (t ex timmer, massaved m m) och/eller stamdelar och hyggesavfall som används till flis.

1.8 Skadeanmälan

Vid skada som kan medföra att ersättning lämnas ska myndigheten snarast möjligt underrätta Kammarkollegiet. En skriftlig skadeanmälan ska ha inkommit till Kammarkollegiet inom en månad från skadedagen. Försummas detta kan nedsättning göras med 20 % på annars utgående försäkringsersättning.

Till anmälan ska bifogas en uppskattning av skadekostnaden. Är skadan en följd av brott ska även kopia av polisanmälan bifogas.

Kammarkollegiet äger rätt att skriftligen förelägga myndigheten att inom skälig tid inkomma med underlag för beräkning av skadekostnaden. Försummar myndigheten vad som åligger den kan nedsättning göras från annars utgående försäkringsersättning.

1.9 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett skadeärende, övertar kollegiet myndighetens rätt att kräva ersättning av annan som är ansvarig för skadan.

Om det efter att Kammarkollegiet har utbetalt försäkringsersättning framkommer att utbetalningen har skett på grundval av oriktiga uppgifter från myndighetens sida och som har betydelse för skadans bedömning, har kollegiet rätt att återfå hela eller delar av den utbetalade försäkringsersättningen från myndigheten.

Om myndigheten avstår från sin rätt till ersättning från annan eller avstår från återkravsrätt, begränsas Kammarkollegiets ersättningsskyldighet i motsvarande mån och utbetald ersättning ska återbetalas till kollegiet.

1.10 Preskription

Den som vill bevaka sin rätt till ersättning i egendomsförsäkringen har att inom ett år från skadedagen skriftligen inkomma med skadeanmälan samt att inom tre år från skadedagen skriftligen inkomma med slutligt och preciserat ersättningsanspråk inklusive nödvändigt underlag. Försummar myndigheten vad som åligger den är rätten till ersättning preskriberad.

2 Skadereglering

Om inte annat framgår av ersättningsreglerna nedan, tillämpas ersättningsreglerna i avsnitt 2.3 Skadereglering i Verksamhetsförsäkring.

2.1 Ersättningsregler skog

Ersättning lämnas endast för skada på levande skog. Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada som inträffat under försäkringstiden på den egendom som omfattas av försäkringen. Med plötslig och oförutsedd skada avses att den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp. Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra. Med skada på egendom avses sådan fysisk skada på eller förlust av egendom som orsakar att egendomens värde minskat eller gått förlorat.

Om försäkrad skog drabbas av skada som kräver räddnings- och släckningsarbete ersätter försäkringen kostnaden inom det avtal som finns med Försäkringsbranschens restvärdesräddning i Sverige AB. Avtalet täcker insats upp till 16 timmar, därefter måste Kammarkollegiet godkänna ytterligare insats för att denna ska ersättas.

2.1.1 Ersättningsregler för återplantering

Ersättning lämnas för återplantering. Vid återplantering ersätts skäliga kostnader för att återplantera skog av motsvarande art som den som skadats. Ersättning lämnas för kostnaden av plantor för återplantering, upp till maxersättningen per planta enligt nedanstående tabell.

2.1.1.1 Ersättningstabell

Gran

8 kr/planta

Tall

8 kr/planta

Lövträd

10 kr/planta

Övriga trädslag

9 kr/planta

2.1.2 Övriga ersättningsregler

Ersättning kan även lämnas för röjningskostnader efter skada varmed avses nödvändiga kostnader för röjning och borttransport av försäkrad skog som drabbats av skada och som omfattas av försäkringen. Exempelvis kan kostnad för nödvändig röjning efter storm, snötryck eller brand ersättas.

Ersättning kan lämnas för rimliga och skäliga kostnader för räddningsåtgärder och skadebegränsande åtgärder enligt bestämmelserna om räddningsplikt och skadebegränsning i avsnitt 1.4. Åtgärder som betraktas som normal aktsamhet och normala skyddsåtgärder i verksamheten betraktas inte som räddningskostnad och ersätts inte.

Ersättning kan lämnas för skälig egen nerlagd tid för brandbevakning.

Gå till innehållsförteckning