Försäkringsvillkor avgiftsbetalande studenter (FAS) 2021

När ett universitet eller en högskola tecknat denna försäkring som en samlingsförsäkring, gäller den för samtliga studenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning vid universitetet eller högskolan och som betalar en terminsavgift för detta. Försäkringen omfattar även de studenter som blivit beviljade stipendium och betalar en terminsavgift.

Dokumentinformation

Publiceringsdatum: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2021-07-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

1 Omfattning, definitioner och självrisk

1.1 Vem gäller försäkringen för?

När ett universitet eller en högskola tecknat denna försäkring som en samlingsförsäkring, gäller den för samtliga studenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning vid universitetet eller högskolan och som betalar en terminsavgift för detta. Försäkringen omfattar även de studenter som blivit beviljade stipendium och betalar en terminsavgift.

1.2 När och var gäller försäkringen?

Samlingsförsäkringen gäller under direkt resa mellan Sverige och landet där den försäkrade har sin hemvist när studierna påbörjas eller avslutas. Den gäller dygnet runt i Sverige under den tid som studierna pågår. Försäkringen gäller under utbildningstiden enligt LADOK eller motsvarande system. Den gäller även två veckor före studiestart/praktikstart och två veckor efter studieslut/praktikslut om den försäkrade befinner sig i Sverige.

Försäkringen gäller även under lov, om den försäkrade fortsätter att studera på högskolan/universitetet efter lovet.

1.3 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för 2.5 Rättsskydd där självrisken beräknas på det sätt som anges där.

2 Försäkringsskydd

2.1 Invaliditets- och dödsfallskapital

Vid olycksfallsskada som leder till medicinsk invaliditet utbetalas ett invaliditetskapital i förhållande till den medicinska invaliditetsgraden. Vid en medicinsk invaliditet under 50 procent beräknas kapitalet på 10 basbelopp. Vid minst 50 procent invaliditet beräknas det på 20 basbelopp. Leder olycksfallsskadan inom tre år till döden, utbetalas 1 basbelopp till dödsboet.

Ersättning lämnas inte för ärr.

Vid beräkningen används basbeloppet för dödsåret. Från dödsfallskapitalet avräknas i förekommande fall vad som har utbetalats som invaliditetskapital.

2.1.1 Föreskrift i fråga om överfall

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, d.v.s. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte ger vid handen att oaktsamheten varit ringa eller saknat betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan rätten till ersättning helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig straffbar gärning som enligt svensk lag kan leda till minst böter.

2.2 Sjuk- och tandvårdsskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjuk- eller tandvård när den försäkrade under försäkringstiden drabbats av sjukdom eller olycksfall. För varje händelse ersätts sådana kostnader längst under en period av 90 dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare. Det finns ingen beloppsgräns när det gäller försäkringsersättning för akut sjukvård. Vid akut tandvård ersätts högst 3 000 SEK per kalenderår.

Vid graviditet ersätts kostnader för akut vård för den försäkrade i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer före utgången av den 28:e graviditetsveckan (27+6). I dessa fall kan akut sjukvård ersättas i mer än 90 dagar för både modern och barnet. Efter den 28:e graviditetsveckan ersätts inga kostnader för graviditet eller förlossning.

Sjukvård och tandvård ska alltid kunna styrkas med kvitton eller annat underlag som styrker kostnaden. Försäkringen ersätter endast mediciner som ordinerats av läkare.

2.2.1 Undantag

Försäkringen ersätter inte läkarbesök för symtom eller sjukdomar som den försäkrade har haft innan den försäkrade reste till Sverige. Blir den försäkrade hastigt försämrad under vistelsen i Sverige täcker försäkringen läkarvård tills tillståndet stabiliserats.

Försäkringen ersätter inte merkostnader i samband med sjukvård eller tandvård. Exempel på sådana merkostnader kan vara taxikostnader, kostnad för ombokning av biljetter m.m.

Försäkringen ersätter inte hälsoundersökning, synundersökning, glasögon, abort, preventivmedel, recept för planerad medicinering, vaccination, planerade kontroller under graviditet och annan planerad vård/tandvård. Provtagning för könssjukdom, utan symptom eller annan indikation på faktisk smitta ersätts inte.

Vård hos kiropraktor, naprapat eller fysioterapeut ersätts endast om en remiss finns från legitimerad läkare.

Fakturor från exempelvis sjukhus ska inte vara utställda till Kammarkollegiet, utan alltid till den försäkrade.

2.3 Hemtransport

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för transport till landet där den försäkrade har sin hemvist p.g.a. hen drabbats av allvarlig sjukdom eller omfattande personskada under försäkringstiden. Detsamma gäller hemtransport av avliden.

Bedömningen om en hemresa är nödvändig ska alltid göras av behandlande läkare tillsammans med Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet. Kostnader för hemtransport som anordnats av annan än Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet ersätts inte.

Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i Sverige för den aktuella sjukdomen/personskadan.

Den försäkrade ska inte kontakta Falck Global Assistance direkt utan först ska kontakt tas med Kammarkollegiet.

2.4 Ansvarsskydd

2.4.1 Omfattning

Ansvarsskyddet i försäkringen gäller:

 • Skadeståndsanspråk mot den försäkrade i egenskap av privatperson

 • Skadeståndsanspråk mot den försäkrade i egenskap av student eller praktikant

 • Skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i förhållandet mellan den försäkrade som hyresgäst och en hyresvärd

Försäkringen omfattar skador som inträffar under försäkringsperioden och som den försäkrade orsakar genom oaktsamhet eller har strikt ansvar för enligt utomkontraktuell skadeståndsrätt.

2.4.2 Undantag

Försäkringen omfattar inte:

 • Skada som till någon del orsakats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet av den försäkrade

 • Skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i egenskap av näringsidkare

 • Familjerättsliga tvister såsom skilsmässa, vårdnadstvist, arvstvist etc.

 • Åtagande av den försäkrade som går utöver gällande skadeståndsrätt

 • Skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan,

 • Skada som omfattas av en arbetsgivares principalansvar samt

 • Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare av ett hyrt eller lånat motordrivet fordon, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

AnmärkningFörsäkringen lämnar bara ersättning för skadestånd. Den ersätter således inte böter eller viten.

2.4.3 Skadereglering

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som har skett under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att göra följande:

 • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,

 • Förhandla med motparten,

 • Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan samt

 • Betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst 3 000 000 SEK.

2.4.4 Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till denna försäkring hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.5 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som skett under försäkringstiden, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

2.5.1 Omfattning

Rättsskyddet i försäkringen gäller:

 • Om den försäkrade i egenskap av privatperson kräver någon på skadestånd på grund av en händelse som inträffat i Sverige under försäkringstiden

 • Om den försäkrade i egenskap av student eller praktikant kräver någon på skadestånd av en händelse som inträffat i Sverige under försäkringstiden

 • Om den försäkrade som hyresgäst kräver någon på skadestånd, avseende bostad som hyrts under hyresperioden i Sverige.

2.5.2 Undantag

Försäkringen omfattar inte:

 • Tvister mellan den försäkrade och det universitet vars gruppförsäkring den försäkrade tillhör

 • Tvister där värdet understiger ett halvt prisbasbelopp (småmål).

 • Tvister som direkt eller indirekt är relaterande till yrkes- och tjänsteutövning eller arbetsrättsliga tvister

 • Tvister inom familje- eller arvsrätt, såsom skilsmässor, vårdnadstvister, bodelning eller arvstvister. Tvister inom registrerat partnerskap eller samboskap enligt Sambolagen (2003:376) omfattas inte.

 • Tvister som gäller pantsättning, borgensåtaganden, liknande åtagande eller annat avtal den försäkrade ingått till förmån för juridisk person eller annan privatperson.

 • Tvist som gäller dig som fastighetsägare eller ägare av en lägenhet eller nyttjanderätt till bostadsrätt

 • Tvister som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, släpfordon, båt eller flygplan*

 • Tvister som har samband med överlåtna krav

 • Tvister som gäller personskadereglering så länge ersättning för ombudskostnaderna inte kan lämnas genom trafikförsäkring

* Försäkringen gäller dock när den försäkrade är förare av ett hyrt fordon, och enligt avtal med biluthyraren är registrerad förare, i tvister mot annan än biluthyraren/bilägaren, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

2.5.3 Ersättningsbelopp och självrisk

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 SEK. Självrisken är 20% av den totala skadekostnaden, dock lägst 1500 SEK samt högst SEK 6 000.

2.5.4 Föreskrift

Den försäkrade ska i första hand anlita rättshjälp och tacka ja till ersättning från allmänna medel.

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppkommit till följd av att den försäkrade avstått från rättshjälp av allmänna medel, eller kostnader som uppkommit för att den försäkrade avstått möjligheten till ersättning för kostnader av motparten.

Försäkringen ersätter inte kostnad eller värde av eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för dig som försäkrad.

Ersättning kan lämnas när parterna förlikas eller av annat skäl inte kommer inför domstol.

3 Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett, som finns på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. Skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

1.Vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen där skadan inträffat,

2.Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga kvitton eller andra verifikationer,

3.Om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt

4. På begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som Kammarkollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

5. Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga digitala kvitton eller andra verifikationer. Kvitton i pappersoriginal kan komma att begäras in av Kammarkollegiet upp till 6 månader efter det att skadeanmälan har inkommit till oss.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Med undantag för invaliditets- och dödsfallskapitalen ersätter försäkringen skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring, förordning eller lag.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot den försäkrade. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Utländsk valuta

Vid utbetalning i annan valuta än SEK, ersätts växelkursen för den dagen när utbetalning sker.

4.5 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

5 Definitioner

5.1 Akut sjukvård

Vård för hastigt påkommen medicinsk åkomma, som uppkommer plötsligt under försäkringstiden i Sverige, och som den försäkrade måste uppsöka sjukvårdsinrättning för inom några dagar. Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppet omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Exempel på akut sjukvård kan vara sjukvård som behövs för en sjukdom som uppstår under vistelsen i Sverige och där vård behövs snarast möjligt, till exempel magont eller feber.

5.2 Akut tandvård

Tandvård som innebär att den försäkrade blir smärt- och infektionsfri, att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt samt att det finns en (1) fungerande tuggyta. Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125). Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke.

5.3 Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

5.4 Den försäkrade

Med den försäkrade avses den person som omfattas av försäkringsskyddet.

5.5 Hemvist

Den försäkrades hemvist anses vara där den försäkrade är stadigvarande bosatt.

5.6 Myndigheten

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

5.7 Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Överbelastnings- eller förslitningsskador räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen. Skador vid vridvåld mot knä räknas dock som olycksfall.

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

5.8 Studiestart

Med begreppet studiestart avses terminsstart, kursstart eller tidpunkt då undervisningen på lärosätet i Sverige påbörjas. Introduktionskurs, språkkurs och liknande studieförberedande aktivitet som anordnas vid det svenska lärosätet ingår i utbildningstiden.

5.9 Studieslut

Med begreppet studieslut avses termins- eller kursslut då undervisningen eller praktikperiod avslutas. Tentamens- eller provperiod i direkt anslutning till studie- eller praktikperiod ingår i utbildningstiden. Vid omtentamen gäller försäkringen i Sverige fram till första tillfället för omtentamen.

Gå till innehållsförteckning