Kammarkollegiet logotyp

Aktiekonsortiet Spiran

Konsortiets tillgångar utgörs av svenska värdepappersinnehav som är noterade på Stockholmsbörsen. Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag.

Avkastningsmål och investeringsprocess

Konsortiet är aktivt förvaltat och har som mål att ge en överavkastning mot sitt jämförelseindex över tiden.

Jämförelseindex är OMX Stockholm benchmark Cap GI justerat för etiska restriktioner. Vi ser oss som långsiktiga fundamentala värde-investerare. Vårt fokus, vår investeringsprocess och vårt agerande bygger helt på detta. Vi investerar i starka, hållbara och välskötta bolag som ibland har tillfälliga problem, vilket ofta ger attraktiv värdering. Målet är att ha en informationskvot, det vill säga överavkastning ställt i relation till aktiv risk, så kallad tracking error, om minst 0,2 per år i genomsnitt, mätt över en rullande 5-årsperiod.

Produktblad

Ansvarsfulla investeringar

Aktiekonsortiet Spiran följer kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar vilken är fullt integrerad i förvaltningsarbetet.

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för en god avkastning och långsiktig tillväxt.

Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av värdepapper. I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, fossil energi, alkohol, spel samt vapen.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Placeringsregler

Aktiekonsortiets placerings-regler grundas delvis på regler för vår kapitalförvaltning som har fastställts av regeringen. I övrigt fastställs planerings-ramarna av kapital-förvaltningens styrelse, Fonddelegationen. Placeringsinriktningen är långsiktig.

  • Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag.
  • Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner.
  • Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.

Våra placeringsregler Pdf, 149.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tjänster

Värdepappers-administration

Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Värdepappersadministration

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer ekonomitjänster

Sidan senast uppdaterad: 2023-11-01