Kammarkollegiet logotyp

Aktiekonsortiet Spiran

Konsortiets tillgångar utgörs av svenska värdepappersinnehav som är noterade på Stockholmsbörsen. Portföljens tillgångar är väl diversifierade och förvaltningsmodellen bygger på ett antal olika strategier.

Avkastningsmål och investeringsprocess

Konsortiet är aktivt förvaltat och har som mål att ge en överavkastning mot sitt jämförelseindex över tiden. Målet är att ha en informationskvot, det vill säga överavkastning ställt i relation till aktiv risk, så kallad tracking error, om minst 0,2 per år i genomsnitt, mätt över en rullande 5-årsperiod. Jämförelseindex är OMX Stockholm benchmark Cap GI justerat för etiska restriktioner.

Förvaltningsmodellen bygger på ett antal olika strategier. En hörnsten i förvaltningen är en fundamental värdebaserad strategi där hållbarhetsanalysen är integrerad del. Den fundamentala strategin kompletteras med systematiska strategier. En av dessa systematiska strategier är en hållbarhetsstrategi som sektorneutralt justerar portföljen för att minska exponeringen mot växthusgaser och reducera hållbarhetsrisker. Förvaltningen innehåller också en systematisk strategi som syftar till fånga upp olika riskpremier på marknaden. Hur risken fördelas mellan de olika strategierna kan variera över tid.

Konsortiet fick en ny förvaltningsinriktning efter 2021 eftersom portföljen trots en god absolut avkastning hade svårt att nå avkastningen i jämförelseindex. Efter svaga relativa resultat under 2020 och 2021 stängdes den tidigare strategin. Ambitionen med den nya strategin är äga betydligt fler aktier men också att även inkludera exponering även mot kvantitativa värderingsmodeller. Omläggningen gav oss också möjlighet att låta klimat- och hållbarhetsrisker få en central plats i förvaltningen. Förvaltningen av konsortiet sköts av ett nytt team som har lång erfarenhet av svensk aktieförvaltning. Den nya strategin har implementerats gradvis och avvikelsen mot jämförelseindex är sedan omstarten liten.

Produktblad

Ansvarsfulla investeringar

Aktiekonsortiet Spiran följer kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar vilken är fullt integrerad i förvaltningsarbetet.

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för en god avkastning och långsiktig tillväxt.

Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av värdepapper. I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, fossil energi, alkohol, spel samt vapen.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Placeringsregler

Aktiekonsortiets placerings-regler grundas delvis på regler för vår kapitalförvaltning som har fastställts av regeringen. I övrigt fastställs planerings-ramarna av kapital-förvaltningens styrelse, Fonddelegationen. Placeringsinriktningen är långsiktig.

  • Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag.
  • Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner.
  • Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.

Våra placeringsregler Pdf, 149.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tjänster

Värdepappers-administration

Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Värdepappersadministration

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer ekonomitjänster

Sidan senast uppdaterad: 2024-05-30