Ansök om speciell kompetens som sjukvårdstolk

Auktorisationsprov för sjukvårdstolkar är ett yrkesprov. Det riktar sig till dig som redan är auktoriserad tolk och har särskilt goda ämneskunskaper inom hälso- och sjukvård. Här kan du skicka in din ansökan, hitta information om provet och även få tips på hur du kan förbereda dig.

Ansökan till höstens prov (2020) öppnar 1-31 april

Från och med 1 april 2020 kan du anmäla dig till höstens tolkprov för sjukvårdstolk. Ansökan kommer att vara öppen 1-31 april.

Behörighet

Du måste vara auktoriserad tolk för att bli kallad till auktorisationsprovet för att få speciell kompetens som sjukvårdtolk.

Förbered dig innan du skickar in ansökan

Auktorisationsprovet för sjukvårdstolkar är uppbyggt i två steg. Först testas dina kunskaper inom hälso- och sjukvård i ett skriftligt prov (realia och terminologi). Om du klarar det skriftliga provet kallas du till det muntliga. Där testas dina praktiska färdigheter i form av rollspel.

Innan du skickar in din ansökan rekommenderar vi dig att förbereda dig.

Förbered dig inför tolkprov för speciell kompetens

Ansökningsavgift

Du betalar ansökningsavgiften på 2 900 kronor i samband med att du skickar in ansökan.
Bankgiro: 126-7152
Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning. Avgiften återbetalas ej.
Om du betalar från utlandet anger du BIC: SWEDSESS, och IBAN: SE6080000890119647360503

Så går provet i sjukvårdstolkning till

Det skriftliga provet består av två delar:

  • ett realiaprov
  • ett terminologiprov.

Skrivtiden är tre timmar. Under skrivtiden får du inte använda några hjälpmedel.

Etappvis rättning nyhet vid höstens prov för speciell kompetens som sjukvårdstolk

Höstens skriftliga prov för auktorisation som sjukvårdstolk kommer att rättas i två etapper. Realiaprovet (del 1) rättas först, vid godkänt resultat rättas även termprovet (del 2).

Realiaprov

Realiaprovet mäter dina kunskaper inom hälso- och sjukvård. Provet består av 25 frågor inom ämnesområdet hälso- och sjukvård.

Gränsen för godkänt resultat är 60 poäng av 75 möjliga.

Terminologiprov från svenska

Terminologiprovet består av 100 sjukvårdstermer som ska översättas från svenska till tolkspråket.

Gränsen för godkänt är 255 poäng av 300 möjliga i terminologiprovet.

Det muntliga provet

Om ditt skriftliga prov blivit godkänt kallas du till muntligt prov. Det beräknas ta cirka tre timmar och äger rum i Stockholm. Kallelse skickas ut tre veckor före.

I det muntliga provet ingår följande moment:

  • tolkning av en vårdsituation avseende kroppslig sjukdom
  • tolkning av en vårdsituation avseende psykisk sjukdom.

Under sjukvårdstolkningsprovet testar vi din förmåga att tolka konsekutivt. Rollspelet görs så autentiskt som möjligt och du ska agera precis som i en vanlig tolkningssituation. Du får använda vanliga hjälpmedel som dator, ordlista, penna och papper.

Du får provresultat inom två månader

Du får provresultatet av det skriftliga provet inom två månader från provdagen. Du får då en kopia på det rättade terminologiprovet med post.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-04