Anvisningar - god man vid Allmänna arvsfonden (2021)

Här hittar du som är god man för Allmänna arvsfonden instruktioner för ditt uppdrag. Anvisningarna är indelade i avsnitt utifrån dödsboavvecklingens olika delar. De har reviderats i juli 2021 och mars 2022.

Dokumentinformation

Datum för revidering: 1 juli 2021, 9 mars 2022
Sammanställning av revideringarna
Avsändare: Arvsenheten
Antal sidor vid utskrift: 16

1 Checklista

Har följande handlingar bifogats till redovisningen? Om inte, ange anledningen till detta.

 • Redovisningssammanställning.

 • Verifikationer till samtliga inkomst-och utgiftsposter i redovisningen (inklusive räntebesked).

 • Kontoutdrag från dödsboets samtliga bankkonton från dödsdagen och fram till avslut.

 • Avslutsbesked avseende samtliga bankkonton.

 • Samtliga underlag till förändringar i aktieinnehav och övriga värdepapper.

 • Bouppteckning i original.

 • Gravbrev i original med Allmänna arvsfonden antecknad som gravrättsinnehavare.

 • Gravskötselavtal i original.

 • Gravsten/inskription ordnad.

 • Bevis om gravsättning i minneslund.

 • Skattebesked och kontoutdrag från och med dödsåret.

 • Kopia av samtliga deklarationer från och med dödsåret jämte den till deklarationsblanketten fogade specifikationen och preliminärskatteuträkningen.

 • Protokoll och avslutsbesked avseende bankfack.

 • Auktionsprotokoll.

 • Handlingar som visar försäljning/skrotning av eventuella vapen eller elektroniska lagringsmedia.

 • Kopia av köpebrev om fastighetsförsäljning ägt rum.

 • Likvidavräkning från försäljning av fastighet/bostadsrätt.

 • Arvodesräkning med uppgifter om det arbete som utförts, tidsåtgång, arvode, tidsspillan och omkostnader.

 • Behållning – efter avdrag för begärt arvode med mera – betalats in till Kammarkollegiet. Vid betalningen anges kollegiets diarienummer och arvlåtarens namn.

 • Av Överförmyndaren granskade årsräkningar och sluträkning avseende eventuella godmanskap/förvaltarskap under arvlåtarens livstid om dessa handlingar inte överlämnats till kollegiet.

 • Bekräftelse på nedstängt konto på plattform för sociala media.

2 Gode mannens uppgift och ansvar

Du ska ta initiativ till att bouppteckningen efter arvlåtaren snarast förrättas. Först måste du dock säkerställa att det finns en komplett släktutredning från Landsarkivet i ärendet. En sådan ska ha beställts av socialtjänsten innan du förordnats till god man, men ibland måste du beställa en helt ny utredning eller komplettera den befintliga.

Du ska också före det att bouppteckningen förrättas kontrollera om det finns ett bankfack i dödsboet. Tala även med släktingar och vänner till arvlåtaren om de känner till om arvlåtaren efterlämnat något testamente. Leta därefter noggrant efter testamente i bostaden och i övriga fastigheter/bostadsrätter i dödsboet. Påträffas inget testamente ska det företag som sedan tömmer bostaden informeras om att eventuella handlingar som då upptäcks genast ska lämnas över till dig.

Du ska ansvara för att dödsboets egendom avvecklas. Avvecklingen ska ske enligt gällande lagstiftning och med ledning av Kammarkollegiets anvisningar. Det innebär bland annat följande:

 • Avvecklingen ska ske snabbt och rättssäkert, på ett för Allmänna arvsfonden ekonomiskt fördelaktigt sätt.

 • Avvecklingen ska ske med respekt för arvlåtaren.

 • Förvaltningen ska under avvecklingstiden vara rationell och effektiv.

 • Observera att du är personligen förordnad och du är ansvarig inför Kammarkollegiet för dina förvaltningsåtgärder. Om du av något skäl är förhindrad att fullfölja uppdraget, ska du omedelbart kontakta Kammarkollegiet.

 • Du får inte utan Kammarkollegiets medgivande ta upp lån för dödsboets räkning eller belasta boet med skuld som inte behövs för förvaltningsåtgärderna.

 • Du ska redovisa din förvaltning så snart boutredningen i huvudsak är klar.

 • Kammarkollegiet vill ha din slutredovisning senast inom ett år från dödsfallet.

 • Kan du inte slutredovisa inom denna tid ska du upplysa Kammarkollegiet om detta och ange skälen till att redovisning inte kan lämnas.

3 Avvecklingen av boets egendom

3.1 Fast egendom och tomträtt

3.1.1 Underrättelse

Ingår fast egendom eller tomträtt i dödsboet, ska du omgående och utan att avvakta bouppteckningen underrätta Kammarkollegiet om registerbeteckningen.

3.1.2 Lagfart

Om arvsfonden är enda dödsbodelägare ska du snarast möjligt med stöd av bouppteckningen söka lagfart för Allmänna arvsfonden, org.nr 802004-9642, på boets fasta egendom respektive inskrivning av tomträtt.

3.1.3 Värdering och försäljning

Kammarkollegiet ger dig anvisningar angående den värdering som alltid ska föregå en försäljning.

Du får inte utan Kammarkollegiets medgivande lämna uppdrag till en mäklare att sälja egendomen.

Det är Kammarkollegiet som beslutar när och på vilket sätt en fastighet eller tomträtt ska säljas. Kammarkollegiet ger dig anvisningar i samband därmed, till exempel att det alltid är Kammarkollegiet som ska skriva under kontraktet för arvsfondens räkning.

Du ska se till att byggnaderna på den fasta egendomen eller tomträtten töms, städas och i övrigt ställs i ordning för försäljning.

3.1.4 Tillsyn

Till dess att egendomen sålts ska du se till den och sörja för att den är försäkrad samt anmäla behov av nödvändiga reparations- och underhållsarbeten till Kammarkollegiet.

Du får inte utan Kammarkollegiets medgivande lämna uppdrag åt annan person att utöva tillsyn över fastigheten. Du får inte heller betala nämnda persons ersättningsanspråk utan Kammarkollegiets medgivande.

3.1.5 Arrende med mera

Du ska också informera Kammarkollegiet om någon del av fastigheten är utarrenderad eller uthyrd eller om det på fastigheten finns byggnad som tillhör annan. Finns skog på fastigheten önskas uppgift om det föreligger behov av skogsvårdande åtgärder. Berörs fastigheten av pågående eller planerad förrättning för fastighetsbildning, vatten- och avloppsanläggning, gemensamhetsanläggning eller liknande önskas uppgift även om detta.

3.2 Lös egendom

Du ska ta egendomen i din vård. Låt en sakkunnig person värdera egendomen, om det inte bedöms onödigt.

Den lösa egendomen ska säljas på offentlig auktion, om inte annat anges här. Försäljningen ska ske efter det att bouppteckningen förrättats.

3.2.1 Lösöre

Lösöret får säljas på annat lämpligt sätt, om:

 • Värdet enligt bouppteckningen understiger 1 000 kr och köpeskillingen inte beräknas täcka auktions- och transportkostnader eller

 • Kammarkollegiet medger sådan försäljning efter särskild framställning från dig.

Du ska se till att lösöret är försäkrat, om det inte är av obetydligt värde. Beträffande lösöre av särskild karaktär, se under rubriken Handlingar med mera.

3.2.2 Kläder och personliga föremål

Kläder och andra personliga föremål, som inte bör bjudas ut till försäljning på offentlig auktion, ska säljas på lämpligt sätt i den mån de har saluvärde av någon betydelse. I annat fall får de skänkas bort eller bortskaffas.

3.2.3 Bostadsrätt eller motsvarande och byggnad på ofri grund

Ingår en bostadsrätt, en andel i en bostadsförening, en aktie i ett bostadsaktiebolag eller en byggnad på ofri grund i dödsboet, ska du omgående underrätta Kammarkollegiet om detta utan att avvakta bouppteckningen.

Kan det bli fråga om att avsäga sig bostadsrätten till bostadsrättsföreningen är det Kammarkollegiet som beslutar om detta.

Beträffande värdering, försäljning och tillsyn, se under rubriken Fast egendom och tomträtt.

3.2.4 Hyresrätt

Hyresavtal ska sägas upp så snart som möjligt. Uppsägningen ska föregås av avsyning.

Om det uppstår fråga om att överlåta hyresrätten till någon närstående som varaktigt sammanbodde med den avlidne, ska du underrätta Kammarkollegiet om detta. Se under rubriken Bodelning och arvskifte.

3.2.5 Kontanter

Kontanter som inte behövs för boets avveckling ska snarast sättas in på Allmänna arvsfondens bankgiro 417-6723. Som betalningsmottagare anges Allmänna arvsfonden. Vid inbetalningen anges Kammarkollegiets diarienummer och arvlåtarens namn.

3.2.6 Banktillgodohavanden

Bankkonton ska avslutas och banktillgodohavanden – med undantag av belopp som behövs för boets avveckling – ska så snart det är möjligt sättas in på Allmänna arvsfondens bankgiro. Beträffande kontonummer, betalningsmottagare och inbetalning, se under rubriken Kontanter.

De medel som behövs för boets avveckling samlas på ett särskilt konto, företrädesvis ett klientmedelskonto.

Makulerade bankböcker ska bifogas redovisningen. Du ska också se till att överskottet på såväl arvlåtarens som dödsboets skattekonto betalas in till arvsfonden.

3.2.7 Värdepapper

Aktier, obligationer, andelar i värdepappersfonder och andra värdepapper ska säljas i dödsboets namn. Ingen överföring till arvsfonden ska ske före försäljning. Försäljningen ska alltid ske så snart bouppteckningen förrättats. Försäljningen ska ske genom bank eller annan fondkommissionär. När försäljningslikviden väl har tillgodoförts dödsboet ska beloppet föras över till arvsfonden på sedvanligt vis.

Observera att vid därefter kommande deklaration ska justering ske i rutan för kapitalvinst/förlust samt under övriga upplysningar. Eventuellt förtryckt belopp ska justeras så att det endast omfattar tiden fram till bouppteckningens förrättande, därefter ska ingen kapitalvinst tas upp. Under övriga upplysningar ska du informera om att arvsfonden tillträtt kvarlåtenskapen vid tiden för bouppteckningens förrättande i och med att det finns en god man som för arvsfondens räkning tar hand om den. Du ska även informera om dagen för bouppteckningens förrättande. (Regeringsrättens dom 1983-02-18, 2004–1981, RÅ 83 1:3)

3.2.8 Material i dator och annan elektronisk lagringsmedia

Du ska ske till att information i datorer och andra elektroniska lagringsenheter destrueras, såvida skäl inte uppkommit som talar emot detta förfarande. Vid tveksamhet eller frågor kring detta bör du kontakta Kammarkollegiet.

3.2.9 Konton på sociala media

Om arvlåtaren har konto på en plattform för sociala media ska det inaktiveras omgående. I vissa fall finns en möjlighet att kontot omvandlas till ett minneskonto. Inkommer önskemål om detta ska begäran underställas Kammarkollegiet. Har någon sådan begäran inte inkommit avslutas kontot i samband med att avvecklingsuppdraget redovisas. För Facebook kan följande länk användas: Särskild begäran gällande konto för person som drabbats av sjukdom eller avliden person (facebook.com). För mer information hänvisas till www.efterlevandeguiden.se där kontaktuppgifter till de vanligaste plattformarna för sociala media finns.

3.3 Speciella varuslag

Du ska iaktta sådana särskilda lagföreskrifter om försäljning med mera som gäller speciella varuslag till exempel vapen, utrotningshotade djur, gifter, läkemedel och alkohol. Miljö- och hälsoaspekten ska också beaktas.

3.4 Handlingar med mera

Du bör omgående underrätta Kammarkollegiet om det i ett dödsbo finns:

 • Handlingar som dagböcker, brevsamlingar, anteckningar av släkt- eller lokalhistoriskt intresse, fotosamlingar rörande äldre byggnader och dylikt, vilka lämpligen bör överlämnas till arkiv, museer, hembygdsföreningar eller motsvarande.

 • Andra samlingar av vetenskapligt eller kulturhistoriskt värde.

 • Interiörer som kan vara av intresse för museer, hembygdsföreningar eller motsvarande att dokumentera före en förändring.

 • Material i persondator eller motsvarande.

Om det finns något annat som saknar ekonomiskt värde men som kan vara av intresse för någon utomstående bör denne ges tillfälle att överta det, om det inte är olämpligt av något särskilt skäl.

4 Försäkringar

Du är skyldig att ta reda på de försäkringar som finns och de försäkringsbelopp som utfallit.

Angående försäkring av boets egendom, se under rubriken Fast egendom och tomträtt och under rubriken Lösöre.

5 Gravfrågor

5.1 Gravrätt och gravbrev

Är arvsfonden enda dödsbodelägare och arvlåtaren gravsätts i en ny grav, ska du, om inte Kammarkollegiet medger annat, anhålla hos kyrkogårdsförvaltningen att Allmänna arvsfonden, c/o Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm, antecknas som gravrättsinnehavare. Kammarkollegiets diarienummer ska anges vid all korrespondens.

Sker gravsättning i en familjegrav ska du kontrollera hos kyrkogårdsförvaltningen vem som innehar gravrätten till graven. Var arvlåtaren gravrättsinnehavare, ska du inom sex månader från dödsfallet anmäla till kyrkogårdsförvaltningen att gravrätten övergått till arvsfonden.

Har något annat bestämts vid upplåtelsen eller genom ett senare skriftligt förordnande, ska Kammarkollegiet underrättas om detta.

Du får inte utan Kammarkollegiets medgivande överlåta gravrätten till någon annan. Vad nu sagts gäller även de eventuella övriga gravar till vilka arvlåtaren innehade gravrätten.

Gravbrev alternativt bevis om gravsättning i minneslund ska skickas in till Kammarkollegiet.

Gravsten och framtida vård av gravplats

Du ska se till att det blir ordnat med gravsten och underhåll av arvlåtarens gravplats. Om befintlig gravsten ska kompletteras med den avlidnes uppgifter, bör inskription på stenens baksida undvikas. Kontakta Kammarkollegiet om frågor kring detta uppstår.

Om kostnaderna för gravunderhåll överstiger 25 000 kr och när kostnaderna för gravsten och gravunderhåll sammanlagt överstiger 40 000 kr, krävs särskilt medgivande från Kammarkollegiet. Arvsfonden ska vara gravrättsinnehavare. Huvudregeln är att boets medel ska räcka för kostnaderna, men Arvsfonden betalar i viss utsträckning för gravsten/inskription och gravunderhåll även i bristbon. Det innebär att skötsel under tio år kan beställas, inkluderande en sommarplantering. Saknas medel i boet skickar du fakturan till Kammarkollegiet.

Du ska betala in pengar för gravunderhåll till kyrkogårdsförvaltningen. När avtalet om gravskötsel är undertecknat av båda parter skickar du Arvsfondens exemplar till Kammarkollegiet för förvaring. Har det inte uppstått några kostnader för gravsten och underhåll, ska orsaken till detta framgå av din redovisning till Kammarkollegiet.

6 Bristbo och ansvar för den avlidnes skulder

Om dödsboets skulder kan antas överstiga tillgångarna ska du snarast underrätta Kammarkollegiet om detta. Skulder som har uppkommit före dödsfallet får inte betalas utan samråd med Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet tar ställning till om ansökan ska göras hos tingsrätten om att egendomen i boet ska avträdas till förvaltning av en boutredningsman eller att boet ska försättas i konkurs.

7 Boutredningsman

I förekommande fall ansöker Kammarkollegiet om att egendomen ska avträdas till förvaltning av boutredningsman och förordnande av sådan.

Har ansökan gjorts av någon annan är det Kammarkollegiet som yttrar sig över ansökningen.

8 Deklarationsskyldighet med mera

8.1 För dödsboet

Är arvsfonden ensam delägare i ett dödsbo ska du deklarera för dödsboet såvitt avser tiden fram till dess bouppteckningen förrättats. Arvsfonden anses då ha tillträtt kvarlåtenskapen i och med att det finns en god man som för arvsfondens räkning tar hand om den. Hänvisa gärna till ovan nämnd dom från Regeringsrätten RÅ 83 1:3, se under rubriken Värdepapper.

Om Skatteverket skickar ut deklarationsblanketter som avser tiden efter bouppteckningens förrättande är du skyldig att upprätta även dessa deklarationer eftersom Kammarkollegiet saknar erforderligt underlag att upprätta deklarationerna. Eventuellt förtryckt belopp i deklarationsblanketterna ska strykas. Under övriga upplysningar ska du informera om att arvsfonden tillträtt kvarlåtenskapen vid tiden för bouppteckningens förrättande i och med att det finns en god man som för arvsfondens räkning tar hand om den. Du ska även informera om dagen för bouppteckningens förrättande.

8.2 För Allmänna arvsfonden

För arvsfonden gäller samma skattskyldighet som för staten. Arvsfonden ska således inte betala någon statlig inkomstskatt. Ingår en fastighet bland tillgångarna, föreligger däremot skyldighet att betala kommunal fastighetsavgift. Arvsfonden ska inte heller betala någon kommunal inkomstskatt.

Dessa förhållanden ska du framhålla för Skatteverket. Du ska också så snart bouppteckningen förrättats upplysa Skatteverket om att dödsboet därmed har skiftats och ska avföras som skattesubjekt.

Du ska vidare lämna Skatteverket inkomstuppgift och arbetsgivaruppgift för ersättningar som av boets medel betalats ut till andra för utfört arbete med mera.

Du ska se till att överskottet på såväl arvlåtarens som dödsboets skattekonto betalas in till arvsfonden.

9 Bodelning och arvskifte

I ett dödsbo, där arvsfonden inte är ensam delägare, ska bodelning eller arvskifte förrättas mellan arvsfonden och övriga dödsbodelägare. Har en sambo senast när bouppteckningen förrättades begärt bodelning, ska du se till att bodelning förrättas så snart som möjligt.

Du ska företräda arvsfonden vid förrättningen. Förslag till bodelning och arvskifte ska därefter sändas till Kammarkollegiet för underskrift. Bodelning och arvskifte får inte verkställas förrän det godkänts av Kammarkollegiet.

Handling rörande bodelning och arvskifte som bestämts av boutredningsman ska tillställas Kammarkollegiet omgående, eftersom klandertiden endast är en månad.

10 Redovisning

10.1 Allmänt

Du ska löpande föra anteckningar över boets inkomster och utgifter. Kammarkollegiet tillhandahåller blanketter för redovisning och sammanställning. Om inkomster och utgifter noteras på annat sätt ska informationen vara överskådlig och lätt att förstå.

Så snart utredningen av boets egendom i huvudsak slutförts, ska du redovisa förvaltningen av kvarlåtenskapen från dödsdagen till redovisningsdagen till Kammarkollegiets arvsenhet. Det är viktigt att redovisningen kommer in till Kammarkollegiet så fort som möjligt. Du ska därför inte avvakta till exempel skattebesked utan i stället redovisa detta separat.

Vid redovisningen ska du foga verifikationer (i original eller kopia) till samtliga inkomst- och utgiftsposter samt lämna uppgift om när den redovisade behållningen betalades in till Kammarkollegiet. Kapital- och räntebesked per dödsdagen, årsbesked, kontoutdrag och besked om avslutat konto ska också skickas in. Detta gäller även bouppteckningen i original, gravskötselavtal och gravbrev, om sådant finns. Du ska i din redovisning redogöra för hur eventuella elektroniska lagringsenheter har destruerats och kostnaden för detta. Se särskild Checklista.

Av tillgängliga medel i boet bör du avsätta det belopp som behövs för att betala skulder som ännu inte förfallit till betalning. I fråga om betalning av långfristiga skulder bör du samråda med Kammarkollegiet. Du bör vidare hos Skatteverket ta reda på om medel ska reserveras för obetalda skatter, se under rubriken Deklarationsskyldighet med mera. Du ska avge särskild redovisning för belopp som avsatts för obetalda skatter och andra skulder.

Medel som tillkommer arvsfonden ska sättas in på Allmänna arvsfondens bankgiro. Beträffande kontonummer, betalningsmottagare och inbetalning, se under rubriken Kontanter.

10.2 Arvode

Ditt arvode och kostnader för uppdraget tas upp som utgift i redovisningen. Din arvodesräkning ska innehålla specificerade uppgifter om det arbete som utförts och uppgift om det antal timmar som lagts ned på uppdraget samt vilket arvode som begärs.

Kammarkollegiet gör alltid en bedömning av det yrkade arvodets skälighet, med hänsyn till arbetets art och omfattning.

När redovisningen har godkänts får du ett meddelande från Kammarkollegiet. Du får inte betala ut arvodet till dig själv dessförinnan. I undantagsfall kan dock Kammarkollegiet på din begäran medge att arvodet betalas ut trots att redovisningen ännu inte har godkänts. Kammarkollegiet kan även på din begäran medge att du får tillgodogöra dig hela eller delar av arvodet av befintliga medel på konto.

Beträffande preliminär skatt för uppdragstagare direkt hos arvsfonden, se blanketten Arvode – arbetsgivaravgift – preliminär skatt.

10.3 Övrigt

Har arvlåtaren haft förvaltare eller god man, ska du sända Kammarkollegiet samtliga årsräkningar jämte överförmyndarens bevis om granskning och godkännande av dessa, om dessa handlingar har överlämnats till dig.

10.4 Uppdraget slutfört

När Kammarkollegiet godkänt din slutredovisning är ditt uppdrag slutfört. Något särskilt entledigande behövs inte.

11 Allmänt

11.1 Allmänna arvsfondens rätt till egendom

Bestämmelser om Allmänna arvsfonden finns i 5 kap 1 § ärvdabalken och lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden, ”arvsfondslagen”.

Arvsfondens rätt enligt ärvdabalken är en rätt till arv och arvsfonden är att betrakta som arvinge.

Om någon avlider utan att efterlämna make eller närmare släktingar än kusiner är arvsfonden arvinge.

Arvsfonden får egendomen i arv:

 • Om den inte testamenterats till någon annan. Testamentet ska då delges arvsfonden, se under rubriken Om det finns testamente.

 • Om den avlidne var änka eller änkling endast om det därutöver inte finns några arvsberättigade släktingar – efterarvingar – efter den först avlidne maken. En förutsättning för att kvarlåtenskapen ska tillfalla efterarvingarna är att dessa till exempel inte uteslutits från arv på grund av testamente eller att de inte tidigare fått ut vad de har rätt till.

Kontakta gärna Kammarkollegiet om något är oklart.

Arvsfonden får också egendom genom bland annat gåva, testamente och förmånstagarförordnande i försäkringsavtal.

11.2 Om det finns testamente

God man behöver inte förordnas om arvsfonden har uteslutits från arv genom testamente och Kammarkollegiet bedömer att det inte finns någon anledning att klandra testamentet. Har god man ändå förordnats ska du underrätta Kammarkollegiet om testamentet, så snart du fått kännedom om detta. För att undvika onödiga kostnader för arvsfonden ska du sedan inte längre arbeta med boutredningen för arvsfondens räkning. Det finns i regel ingenting som hindrar att du fortsätter utredningen för övriga dödsbodelägares räkning på deras uppdrag. Om det finns ett testamente, ska du upplysa testamentstagaren om att den som vill åberopa testamentet ska sända in det till Kammarkollegiet antingen i original eller i kopia. Om testamentet ges in i kopia ska två personer styrka att de tagit del av originalet efter arvlåtarens död.

Du får inte godkänna ett testamente på arvsfondens vägnar. Innan Kammarkollegiet godkänt testamentet får du inte utan Kammarkollegiets medgivande lämna ut egendom till testamentstagare.

11.3 Avstående av arv eller försäkringsbelopp

Arv eller försäkringsbelopp, som har tillfallit arvsfonden, får i vissa fall helt eller delvis avstås till någon annan. Bestämmelser om avstående av arv eller försäkringsbelopp finns i 3 kap. 10-13 §§ arvsfondslagen.

Visar förhållandena i boet att det kan finnas skäl för någon att ansöka om avstående bör du upplysa denne om innehållet i paragraferna.

Du får inte utan Kammarkollegiets medgivande lämna ut någon egendom till en avståendesökande.

11.4 Förvaltning av Allmänna arvsfondens egendom

Den egendom som tillfaller arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet, skild från statskapitalet, som en särskild fond.

11.5 Stöd ur Allmänna arvsfonden

Arvsfondens ändamål är att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar, personer med funktionshinder och äldre över 65 år.

Stöd ur arvsfonden beslutas av Arvsfondsdelegationen. Stöd ska i första hand lämnas till verksamhet som är utvecklande. Det får också, om det bedöms som särskilt angeläget, lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning. Stöd får lämnas till organisationer som bedriver ideell verksamhet. Om det finns särskilda skäl får stöd till verksamhet som är utvecklande lämnas även till offentlig huvudman. Stöd kan inte lämnas till enskilda personer.

11.6 Ansök om stöd

Arvsfondsdelegationen Box 2218,

103 15 Stockholm

Se även

Arvsfondsdelegationens hemsida

www.arvsfonden.se

Gå till innehållsförteckning