Förutsättningar inför ansökan om registrering av omställningsorganisation

Innan du förbereder en ansökan om registrering av omställningsorganisation behöver du säkerställa att organisationen uppfyller vissa krav.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Förutsättningar inför registrering av en omställningsorganisation

Antal sidor vid utskrift: 5

 

1 Inledning

Registrering av en omställningsorganisation hos Kammarkollegiet innebär att arbetsgivare som är anslutna till organisationen ges möjlighet att ansöka om ersättning för de avgifter de betalat. Registreringen innebär också att de arbetstagare hos arbetsgivare anslutna till den aktuella omställningsorganisationen ska vända sig dit vid behov av omställningstjänster. Arbetstagarna kommer därmed inte kunna nyttja de tjänster som erbjuds via den Offentliga omställningsorganisationen.

Kammarkollegiet behöver i samband med registreringsförfarandet säkerställa att den ersättning för avgifter till en omställningsorganisation en arbetsgivare kan få från Kammarkollegiet bygger på motsvarande grunder och villkor oavsett omställningsorganisation. Kammarkollegiet behöver också säkerställa att arbetstagare hos en arbetsgivare som är ansluten till en registrerad omställningsorganisation får tillgång till motsvarande tjänster som den offentliga omställningsorganisationen erbjuder.

Kammarkollegiet bedömer därför att det finns ett antal grundläggande förutsättningar som en organisation som avser att ansöka om registrering behöver uppfylla för att förutsättningar för återbetalning av avgifter samt likabehandling av arbetstagare ska kunna säkerställas. Dessa förutsättningar tillkommer utöver de rent innehållsmässiga som listas i underlaget för ansökan.

2 Förutsättningar inför en ansökan

Nedan beskrivs de förutsättningar som Kammarkollegiet bedömer att en organisation som avser ansöka om att bli registrerad omställningsorganisation behöver förhålla sig till innan en ansökan om registrering lämnas in.

2.1 Definition av de arbetstagare som omfattas

I de flesta fall är en arbetsgivares anslutning till en omställningsorganisation en konsekvens av det kollektivavtal som undertecknats. Anslutning till en omställningsorganisation kan dock ske även på andra grunder än kollektivavtal. Exempel på andra grunder skulle till exempel kunna vara att en arbetsgivare tillhör en branschförening som registrerar en omställningsorganisation.

Oavsett grund för anslutning, behöver Kammarkollegiet säkerställa att en enskild arbetstagare inte omfattas av flera omställningsorganisationer samt att en arbetsgivare inte kan erhålla ersättning flera gånger för samma arbetstagare.

En organisation som avser att ansöka om registrering behöver därför tydligt kunna definiera den grupp av arbetstagare som kommer att omfattas av de omställningstjänster som ska erbjudas.

2.2 Erbjuda tjänster i paket

Organisationens omställningstjänster måste erbjudas i form av de ”paket” som beskrivs i underlaget för registreringen och i lagstiftningen, det vill säga Rådgivning till uppsagda, Vägledning till anställda och Förstärkt stöd vid ohälsa. Det ska inte vara möjligt för en arbetsgivare att av en omställningsorganisation endast köpa eller avropa en del av de tjänster som utgör respektive paket.

Erbjuder organisationen inte paketen som helhet, är det Kammarkollegiets bedömning att de arbetstagare som omfattas inte heller erbjuds motsvarande tjänster som hos Den offentliga omställningsorganisationen. De riskerar därmed också sämre förutsättningar vid omställning än om arbetsgivaren inte registrerat sig. En arbetsgivare eller omställningsorganisation som inte erbjuder dessa paket eller från fall till fall själv väljer ut tjänster som en anställd ska erbjudas, bedöms inte heller uppfylla kraven för ersättning av avgift från Kammarkollegiet.

En organisation som avser att ansöka om registrering bör därför redan från start och i den vidare planeringen utgå från paketen med omställningstjänster.

2.3 Tillgång till kompetens

En organisations tillgång till kompetens måste följaktligen vara organiserad så att de paket som beskrivs ovan kan erbjudas. Det innebär att en organisation måste ha tillräckliga egna resurser för att kunna erbjuda paketen som en helhet. Alternativt om resursbehovet upphandlas behöver organisationen säkerställa att de upphandlade kompetenserna kan erbjuda just dessa paket vid behov och inte endast enskilda tjänster.

2.4 Avgiftsstruktur

En avgiftsstruktur där en arbetsgivare löpande betalar för omställningstjänster när de tas i anspråk, innebär i praktiken att de arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren inte åtnjuter samma trygghet som om de i stället hade utnyttjat de tjänster som erbjuds av Den offentliga omställningsorganisationen.

Om en arbetsgivare till exempel skulle begäras i konkurs, skulle de löpande avgifterna för omställningstjänster inte längre kunna betalas, arbetstagare skulle inte erhålla omställningstjänster men skulle heller inte kunna vända sig till Den offentliga omställningsorganisationen för att erhålla omställningstjänster.

Kammarkollegiet bedömer därför att en organisation som avser registrera sig, i stället måste ha en intäktsstruktur som bygger på att arbetsgivare löpande betalar avgifter i förskott på ett sätt som motsvarar ett tjänsteabonnemang eller en försäkringspremie.

Hur avgiften beräknas och på vilken grund den baseras är upp till respektive organisation som ansöker. Avgiften och grunden för beräkning av avgiften ska dock anges och beskrivas i samband med ansökan.

2.5 Kapitalbuffert

En konjunkturnedgång innebär sannolikt en ökad efterfrågan på en omställningsorganisations tjänster, samtidigt som de avgifter som arbetsgivare betalar till organisationen riskerar att minska på grund av företags neddragningar, nedläggningar eller annat. Kammarkollegiet bedömer därför att en organisation som avser registrera sig, också måste ha beredskap för att kunna erbjuda tjänster över tid, även vid sämre konjunktur eller andra försämrade förutsättningar.

Det innebär att en organisation vid ansökan om registrering antingen själv måste disponera ett kapital som gör att omställningstjänster med rimliga antaganden kan erbjudas över tid till arbetstagarna, alternativt säkerställa tillgång till sådant kapital via till exempel en extern finansiär.

Gå till innehållsförteckning