Förklaring till bedömningskriterierna vid muntligt prov för AT

Här kan du ta del av kriterierna som din muntliga tolkning kommer att bedömas på.

1. Språkligt utförande och semantisk återgivning

Koherens och kohesion

Tolken måste tala flytande och välstrukturerat. Tolken ska uppvisa ett organiserat språk och använda lämpliga konnektiv och sambandsmarkörer.

Ordförråd och idiomatik

Tolken måste ha ett rikt ordförråd, ett brett register och måste kunna uttrycka sig idiomatiskt på båda språken. Tolken bör uppvisa förmåga att anpassa sitt språk till talarens sätt att uttrycka sig.

Grammatisk korrekthet

Tolkningen måste genomgående uppvisa en hög grad av grammatisk korrekthet, med detta avses att tolken sällan gör fel och att eventuella fel inte påverkar förståelsen. Interferens från källspråket som gör informationen svårbegriplig är oacceptabel.

Artikulation

Tolkens artikulation får inte störa kommunikationen. Tolken ska tala med en klar och tydlig röst. Sluddrighet, mumlande, viskande och annat som gör det svårt att förstå vad tolken säger, är oacceptabelt.

Normerat uttal

Tolkens uttal får inte utgöra ett hinder i förståelsen eller störa kommunikationen. Därför bör uttalet huvudsakligen följa en standardvarietet. Störande sociala eller åldersmässiga varianter bör undvikas.

2. Rollspelets innehåll

 Informationsbortfall

Tolken måste återge den centrala informationen från båda samtalsparterna utan semantisk förlust. Under provet beräknas antalet korrekt överförda meningsbärande element. Ett för stort antal betydelseförändrande fel eller bortfall av information gör tolkningen oacceptabel.

Tillägg

Tolken ska undvika att göra egna tillägg. Att informationsöverföringen förvanskas på grund av tillägg som tolken gör är inte acceptabelt.

Terminologi

Tolken måste kunna återge termer på ett korrekt sätt. Om en exakt motsvarighet inte finns på målspråket accepteras ett närliggande förslag eller en omskrivning.

Särskilda bedömningskriterier för rätts- och sjukvårdstolk: Särskild vikt fästs vid att tolken uppvisar förmåga att återge juridiska respektive medicinska termer.

Förhör i yrkesetik

Tolken ska kunna redogöra för aktuella lagar och regler samt frågor som rör god tolksed.

Information till dig som väntar på att avlägga muntligt tolkprov

På grund av rådande läge är väntetiden för att genomföra ett muntligt tolkprov just nu längre än vanligt. Om du har fått godkänt på det skriftliga tolkprovet skickar vi ut kallelse för ett muntlig prov senast 2 veckor innan provet planeras äga rum.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-20