Förklaring till bedömningskriterierna vid muntligt prov för AT

Här kan du ta del av kriterierna som din muntliga tolkning kommer att bedömas på.

1. Språkligt utförande

Koherens och kohesion

Tolken måste tala flytande och välstrukturerat. Tolken ska uppvisa ett organiserat språk och använda lämpliga konnektiv och sambandsmarkörer.

Ordförråd och idiomatik

Tolken måste ha ett rikt ordförråd, ett brett register och måste kunna uttrycka sig idiomatiskt på båda språken. Tolken bör uppvisa förmåga att anpassa sitt språk till talarens sätt att uttrycka sig.

Grammatisk korrekthet

Tolkningen måste genomgående uppvisa en hög grad av grammatisk korrekthet, med detta avses att tolken sällan gör fel och att eventuella fel inte påverkar förståelsen. Interferens från källspråket som gör informationen svårbegriplig är oacceptabel.

Artikulation

Tolkens artikulation får inte störa kommunikationen. Tolken ska tala med en klar och tydlig röst. Sluddrighet, mumlande, viskande och annat som gör det svårt att förstå vad tolken säger, är oacceptabelt.

Normerat uttal

Tolkens uttal får inte utgöra ett hinder i förståelsen eller störa kommunikationen. Därför bör uttalet huvudsakligen följa en standardvarietet. Störande sociala eller åldersmässiga varianter bör undvikas.

2. Rollspelets innehåll

Informationsöverföring

Tolken måste återge den centrala informationen från båda samtalsparterna utan semantisk förlust. Under provet beräknas antalet korrekt överförda meningsbärande element. Ett för stort antal betydelseförändrande fel eller bortfall av information gör tolkningen oacceptabel.

Tillägg

Tolken ska undvika att göra egna tillägg. Att informationsöverföringen förvanskas på grund av tillägg som tolken gör är inte acceptabelt.

Terminologi

Tolken måste kunna återge termer på ett korrekt sätt. Om en exakt motsvarighet inte finns på målspråket accepteras ett närliggande förslag eller en omskrivning.

3. Yrkeskvalifikationer i tolkningsteknik och etik

Frågeteknik

Tolken måste hantera sina eventuella frågor under tolkningen på ett smidigt och professionellt sätt. Frågorna bör främja tolkens prestation och får inte ha en negativ inverkan på samtalet.

Repliklängd

Tolken måste kunna strukturera tolkningen på ett sådant sätt att repliklängden blir så naturlig som möjligt. Vidare måste tolken visa en förmåga att påverka och reglera turtagningen i rollspelet på ett följsamt sätt som främjar kommunikationen parterna emellan.

Flyt

Tolkningen måste utföras på ett smidigt sätt så att interaktionen mellan de två samtalsparterna inte störs onödigt av exempelvis avbrott, upphakningar eller sönderdelningar.

Avbrytningsteknik

Tolken måste styra samtalet på ett sätt som inte känns kränkande för samtalsparterna.

Anteckningsteknik

Om tolken väljer att anteckna bör detta främja tolkens prestation och får inte ha en negativ inverkan på samtalet.

Förmåga att använda hjälpmedel

Om tolken väljer att använda hjälpmedel ska detta ske med minsta möjliga inverkan på samtalet utan alltför långa avbrott i tolkningen.

Förmåga att lösa svårigheter

Om tolken stöter på problem under tolkningen måste tolken uppvisa förmåga att lösa situationen på ett smidigt och professionellt sätt.

Interaktion med aktörer

Tolken måste uppträda korrekt, förtroendeingivande och professionellt. Tolken måste vara bekväm och tydlig i sin roll som tolk.

Värdegrund

Tolken måste förhålla sig neutralt och opartiskt till sak och person. Tolken måste vara lika uppmärksam på bägge parters bidrag till samtalet. Tolken får inte uppträda som den ena partens representant. Tolkens personliga åsikter får inte påverka tolkningen.

Förhör i yrkesetik

Tolken ska kunna redogöra för aktuella lagar och regler samt frågor som rör god tolksed.

Information till dig som väntar på att avlägga muntligt tolkprov

Till följd av pandemin har vi längre väntetider än vanligt för muntliga tolkprov.

Vid inplanering av prov till hösten 2022 prioriterar vi de som deltagit i ett skriftligt tolkprov under 2021 eller tidigare.

Du som har deltagit i ett skriftligt tolkprov under 2022 kommer sannolikt att kallas till ett muntligt prov tidigast i början på 2023.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-12-19