Ändra kommun- och regiongränser

Här hittar du information om hur du ansöker om att få en kommun- eller regiongräns ändrad.

En ändring av en kommungräns kan avse ett mindre eller större område, till exempel att en enstaka fastighet ska ingå i den angränsande kommunen istället, eller att en hel stadsdel vill bilda en egen kommun.

Vem kan ansöka?

Kommuner och kommunmedlemmar, samt region och region medlemmar kan ansöka om ändring av gränsen. Med kommunmedlemmar menas alla som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller betalar kommunalskatt där. Med regionmedlem menas den som är medlem av en kommun inom regionen.

Hur ansöker jag?

Skriv ett brev till oss där du beskriver hur och varför du vill att gränsen ska ändras. Bifoga en karta där du har markerat både den nuvarande och den föreslagna gränsen.

Skicka brevet till:

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Vad händer när jag har skickat in ansökan?

När vi har fått in din ansökan gör vi en utredning, alternativt överlämnar åt länsstyrelsen att göra den. Vi får också uppdra åt en särskild utredare att göra utredningen. Utredningen är ofta omfattande och handläggningen kan därför ta tid.

Särskild hänsyn ska tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av att kommungränsen ändras. Om en sådan kommun motsätter sig en indelningsändring, får beslut om ändringen meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Särskild hänsyn ska också tas till befolkningens önskemål och synpunkter.

Handläggningen avslutas med ett beslut. I vissa fall skriver vi istället ett yttrande och överlämnar ärendet till regeringen. Regeringen fattar beslut om att ändra en kommun- eller regiongräns om det kan antas medföra bestående fördelar för en kommun/region eller del av en kommun/region eller andra fördelar ur allmän synpunkt.

Vi på Kammarkollegiet kan besluta om en ändring om den behövs på grund av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till fastighetsförhållanden. Förutsättningen är att ändringen inte medför att en ekonomisk reglering behöver göras.

Om de kommuner som närmast berörs av en sådan ändring av kommungränsen är överens och ändringen avser kommuner i samma län överlämnar vi ansökan till länsstyrelsen som fattar beslut.

Vi får avslå en ansökan om en ändring inte bör ske.

När börjar den nya indelningen gälla?

Ett beslut om ändring av kommungränsen träder ikraft den 1 januari det år som bestämts i beslutet. Om ändringen är så stor att kommunen enligt den nya indelningen inte bör företrädas av den gamla kommunfullmäktige träder ändringen ikraft den 1 januari året efter att val av fullmäktige har skett i hela Sverige.

Motsvarande bestämmelser gäller för ändring av regiongränsen.

Jag har fått avslag. Hur överklagar jag?

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet hos regeringen. Överklagandet ska skickas till oss på Kammarkollegiet.


Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Kommun- och regiongränser

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-06-14