Försäkringsvillkor luftfartygsförsäkringen 2021

Ett luftfartyg måste anmälas till Kammarkollegiet och vara upptaget i försäkringsbekräftelsen från oss för att det ska gälla. Försäkringen omfattar både egendoms- och ansvarsförsäkring.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2021-09-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 11

1 Allmänna bestämmelser

Begrepp markerade med asterisk (*) är definierade under 1.18.

1.1 Försäkringens giltighet

Luftfartygsförsäkringen är en objektsförsäkring. Luftfartyget måste anmälas till Kammarkollegiet och vara upptaget i försäkringsbekräftelsen från kollegiet för att omfattas av försäkringen.

Kammarkollegiet övertar, i den utsträckning som försäkringsbekräftelsen anger, myndighetens risker i ekonomiskt avseende och svarar för skadereglering vid skada som omfattas av försäkringen. För detta erlägger myndigheten en premie i förskott.

Försäkringen gäller för en tid av ett år räknat från klockan 00.00 den dag som försäkringsbekräftelsen anger som begynnelsedag och omfattar de skador som inträffar under den angivna perioden.

1.2 Förlängning av försäkring

Försäkringen förlängs med ett år i sänder om den inte sägs upp senast en månad före en försäkringsperiods slutdag (försäkringens förfallodag). Önskemål om förändringar beträffande riskbelopp eller självrisk ska framföras senast inom samma tid.

1.3 Riskbelopp och självrisk

Försäkringen består av två delar; egendomsförsäkring och ansvarsförsäkring. För respektive delförsäkring väljer myndigheten ett riskbelopp och en självrisk per luftfartyg.

Självrisken anges i prisbasbelopp*. Lägsta självrisk är tre prisbasbelopp.

Riskbeloppet, med avdrag för självrisken, utgör det högsta belopp som kan utgå som ersättning i följd av en skada. Vid samtidig egendoms- och ansvarsskada görs avdrag med en självrisk för varje delförsäkring.

De risk- och självriskbelopp som myndigheten har valt finns angivna i försäkringsbekräftelsen från Kammarkollegiet.

1.4 Premiegrunder

Premieberäkningen baseras på följande faktorer:

 • Valt riskbelopp

 • Vald självrisk

 • Tidigare skaderesultat

 • Verksamhetens art

 • Nyttjandeområde

 • Antal operativa dagar

 • Luftfartygets typ och ålder

 • Organisatorisk och teknisk skyddsnivå

 • Andra omständigheter som i det enskilda fallet har betydelse för riskbedömningen.

Premierna påverkas även av det kollektiva skadeutfallet i förhållande till den allmänna premienivån.

1.5 Årlig premiejustering

Årspremien justeras årligen inför varje ny försäkringsperiod med hänsyn till skadekostnaden enligt följande: 70 procent av premien jämförs med skadekostnaden. Är skadekostnaden högre, ökas nästa års premie med skillnaden i procent, dock med högst 15 procent. Är skadekostnaden lägre, minskas nästa års premie på motsvarande sätt, dock aldrig till en lägre premie än 50 procent av den ursprungliga ingångspremien (i förekommande fall omräknad med hänsyn till ändrade premiegrunder) eller när årspremien nått lägsta nivå för varje delförsäkring. Avstämningen sker två månader före den nya perioden. Den slutliga jämförelseperioden är tre år, men för nya kunder kommer den inledningsvis att vara 10, 22 respektive 34 månader.

Med skadekostnad menas utbetalad och reserverad ersättning för inträffade och till Kammarkollegiet anmälda skador.

1.6 Upplysningsplikt och riskökning

Premier och villkor grundar sig på de uppgifter som lämnas då försäkringen tecknas. Har myndigheten lämnat uppgifter som är missvisande, felaktiga eller ofullständiga och detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas Kammarkollegiets ansvar till vad som svarar mot erlagd premie och de villkor som egentligen skulle ha gällt.

Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen i inte oväsentlig omfattning, ska myndigheten omgående skriftligen meddela detta till Kammarkollegiet. Medför ändringen ökad riskexponering och har myndigheten utan skälig anledning underlåtit att meddela Kammarkollegiet ändringen, begränsas ansvarigheten på samma sätt som angivits i stycket ovan.

1.7 Undantag vid extern försäkring m.m.

Ersättning lämnas inte i den mån skadan kan ersättas enligt lag, avtal, extern försäkring eller statlig garanti.

Är leverantör, entreprenör eller annan enligt garanti eller liknande åtagande skyldig att ersätta skada, ersätts inte sådan skada genom denna försäkring. Denna begränsning tillämpas inte om den som gjort åtagandet inte kan fullgöra sin skyldighet och myndigheten kan styrka detta.

1.8 Undantag vid förutsebar skada

Ersättning lämnas inte för skada som har uppkommit under sådana omständigheter att myndigheten borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa.

1.9 Skyddsregler

Myndigheten ska iaktta följande regler och föreskrifter som meddelats i syfte att förhindra eller begränsa skada:

 • Individuella skyddsregler som angivits i försäkringsbekräftelsen.

 • Föreskrifter för luftfart enligt lag, förordning, myndighetsbeslut eller internationell överenskommelse.

 • Skyddsregler från myndighet, leverantör, tillverkare, besiktningsman eller liknande.

 • Brandskyddsföreningens säkerhetsregler och krav på tillstånd för Heta Arbeten.

Om en skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att en regel eller en föreskrift inte följts kan ersättningen reduceras eller utebli helt.

1.10 Generella aktsamhetskrav

Har den försäkrade framkallat eller förvärrat följderna av en skadehändelse uppsåtligen eller genom oaktsamhet kan avdrag göras på annars utgående försäkringsersättning.

1.11 Föreskrift efter inträffad skada

Om det vid skada konstateras att brister i myndighetens skydd haft avgörande inverkan på skadans uppkomst eller omfattning, kan Kammarkollegiet föreskriva att ersättning inte kommer att lämnas för framtida skador av samma eller liknande slag förrän bristerna avhjälpts.

1.12 Räddningsplikt och skadebegränsande åtgärder

Myndigheten skall efter förmåga

 • Vidta räddningsåtgärder i syfte att avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående.

 • Vidta åtgärder i syfte att begränsa skada som redan inträffat.

Underlåtenhet att avvärja eller begränsa skada kan medföra att ersättningen reduceras eller uteblir helt.

1.13 Skadeanmälan

Vid skada som kan medföra att ersättning lämnas ska myndigheten snarast möjligt underrätta Kammarkollegiet. Skadan ska dessutom anmälas skriftligen inom en månad från skadedagen eller i förekommande fall, en månad från det att skadeståndsanspråk framställts mot myndigheten. Försummas något av detta kan nedsättning av ersättningen göras med maximalt 20 procent av annars utgående försäkringsersättning.

Till anmälan ska bifogas en uppskattning av skadekostnaden. Är skadan en följd av brott ska även kopia av polisanmälan bifogas.

Kammarkollegiet äger rätt att skriftligen förelägga myndigheten att inom skälig tid inkomma med underlag för beräkning av skadekostnaden. Försummar myndigheten vad som åligger den kan nedsättning göras från annars utgående försäkringsersättning.

1.14 Preskription

Den som vill bevaka sin rätt till ersättning i egendomsförsäkringen har att inom ett år från skadedagen inkomma med skadeanmälan samt att inom tre år från skadedagen inkomma med uppgift om slutgiltigt ersättningsanspråk. Försummar myndigheten vad som åligger den är rätten till ersättning preskriberad.

Rätten till ersättning i ansvarsförsäkringen upphör ett år efter det att myndigheten fått kännedom om skadeståndsanspråket, om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

1.15 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalt ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet myndighetens rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

Om det efter att Kammarkollegiet har utbetalat försäkringsersättning framkommer att utbetalningen har skett på grundval av oriktiga uppgifter från myndighetens sida och som har betydelse för skadans bedömning, har kollegiet rätt att återfå hela eller delar av den utbetalade försäkringsersättningen från myndigheten.

Om myndigheten avstår från sin rätt till ersättning från annan eller avstår från återkravsrätt, begränsas Kammarkollegiets ersättningsskyldighet i motsvarande mån och utbetald ersättning ska återbetalas till kollegiet.

1.16 Samverkan

Om Kammarkollegiet begär det är myndigheten skyldig att företräda staten tillsammans med kollegiet i förhållande till annan som lidit skada eller är ansvarig för skada.

1.17 Utländsk valuta

Vid ersättning i annan valuta än SEK gäller valutakursen på betalningsdagen.

1.18 Definitioner

För villkoret gäller följande definitioner:

Prisbasbelopp

Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet så som det anges i 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken för det år som skadan inträffar.

Marknadsvärde

Med marknadsvärde avses det förväntade priset vid en normal försäljning av egendomen omedelbart före skadetillfället.

Nyanskaffningsvärde

Med nyanskaffningsvärde avses den kostnad som skulle ha uppkommit om ett föremål anskaffats som nytt vid skadetillfället.

Totalförlust

Totalförlust föreligger då summan av kostnaderna för bärgning, transport och reparation överstiger riskbeloppet eller då luftfartyget saknats och ingen underrättelse erhållits inom tre månader.

2 Egendomsförsäkring

Begrepp markerade med asterisk (*) är definierade under 1.18.

2.1 Riskbelopp

Myndigheten bör välja ett riskbelopp som motsvarar luftfartygets marknadsvärde*.

2.2 Omfattning

Luftfartygsförsäkringen är en objektsförsäkring. Luftfartyget måste anmälas till Kammarkollegiet och vara upptaget i försäkringsbekräftelsen från kollegiet för att omfattas av försäkringen.

Försäkringen omfattar med de preciseringar som anges nedan:

 • Luftfartyget

 • Reservdelar till luftfartyget

 • Delar som tillfälligt lämnat luftfartyget för reparation eller underhåll

Förbrukningsartiklar omfattas inte. Detsamma gäller utrustning som inte är avsedd för luftfartygets normala drift eller framförande.

2.3 Egendomsskada

Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada som inträffat under försäkringstiden på den egendom som omfattas av försäkringen.

Med skada på egendom avses sådan fysisk skada på eller förlust av egendom som orsakar att egendomens värde minskats eller gått förlorat.

Ersättning lämnas inte för:

 • Skada orsakad av bristande luftvärdighet.

 • Skada eller fel orsakad av förslitning, åldersförändring, röta eller bristande underhåll.

 • Skada eller fel som består i gradvis försämring såsom slitage, förbrukning, korrosion, beläggning eller avsättning och som inte är en följd av ersättningsbar skada.

 • Skada på motor med därtill hörande hjälpapparater, om skadan består i eller är en följd av i motor eller hjälpapparat uppkommet fel. Detta undantag tillämpas dock inte om skadan uppkommit genom plötslig utifrån kommande orsak.

 • Skada på jet- eller turbinmotor som orsakats av insugning i motorn av sten, grus, sand, damm, is eller liknande. Detta undantag tillämpas dock inte om skadan uppkommit genom insugning vid ett enstaka känt tillfälle.

 • Skada på annan del av luftfartyget än motor med därtill hörande hjälpapparater om skadan består i mekaniskt brott, skärning eller liknande. Däremot lämnas ersättning för av skadehändelsen orsakad skada på andra delar av luftfartyget liksom för skada som uppkommit genom plötslig utifrån kommande orsak.

 • Skada på däck och slangar genom explosion eller punktering.

 • Skada orsakad enbart genom köld eller fukt.

 • Skada som enbart består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i luftfartygets ytskikt.

2.4 Ersättningsregler

Skada på egendom ersätts enligt följande regler.

Vid totalförlust* ersätts skillnaden mellan den skadade egendomens marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan. Kan inte marknadsvärdet fastställas, beräknas detta som nyanskaffningsvärdet* med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet och annan omständighet.

Vid skada som inte är totalförlust ersätts nödvändiga och skäliga kostnader för att på ett rationellt sätt vad gäller metoder och material, återställa egendomen till samma ändamålsenliga skick den hade omedelbart före skadetillfället och på sådant sätt att vederbörande myndighets godkännande kan erhållas. Återställandet ska påbörjas senast inom två år från skadedagen.

Om ett skadat luftfartyg ska repareras, ersättas med ett likvärdigt eller om skadan ska ersättas kontant, ska beslutas i samråd mellan Kammarkollegiet och den försäkrade myndigheten. Detsamma gäller var och hur en eventuell reparation ska ske.

Till reparationskostnad hänförs inte merkostnad föranledd av reparationsarbete på övertid eller luftfartygets eventuella värdeminskning efter reparation av skadan.

Utan Kammarkollegiets medgivande har försäkringstagaren inte rätt att efter inträffad skada, för vilken ersättningsanspråk kan framställas mot kollegiet, ombesörja reparation av det skadade luftfartyget.

Om den försäkrade låtit utföra reparation av det skadade luftfartyget utan Kammarkollegiets medgivande, är kollegiets ansvar begränsat till den kostnad som skulle ha uppkommit om kollegiet fått möjlighet att ta ställning.

I förekommande fall lämnas ersättning med summan av:

 • Skadebeloppet beräknat enligt ovan.

 • Skälig kostnad för luftfartygets bärgning och transport från skadeplatsen till av Kammarkollegiet godkänd reparationsverkstad och från denna till närmaste flygplats, varifrån luftfartyget kan starta.

 • Rimliga och skäliga kostnader för räddningsåtgärder och skadebegränsande åtgärder enligt bestämmelserna om räddningsplikt och skadebegränsning under 1.12.

Från denna summa görs avdrag för:

 • självrisk samt därefter enligt

 • övriga regler som kan inverka på ersättningen, t.ex. reglerna under 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.12 och 1.13.

Ersättning lämnas med högst det riskbelopp som gällde på skadedagen, minskat med den självrisk som gällde vid samma tidpunkt. Vid skada på flera försäkrade luftfartyg görs avdrag med en självrisk per luftfartyg.

3 Ansvarsförsäkring

3.1 Riskbelopp

Myndigheten bör välja ett riskbelopp som motsvarar högsta möjliga skadeståndsanspråk som kan komma att riktas mot myndighetens luftfartsverksamhet. Lägsta riskbelopp är 70 miljoner kronor.

3.2 Omfattning

Ansvarsförsäkringen omfattar myndighetens skadeståndsansvar enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsansvarighetslagen (1922:382) samt sådant skadeståndsansvar som enligt annan lag kan åläggas myndigheten i fråga om personskada som tillfogas person som befordras med luftfartyget.

3.3 Undantag

Försäkringen omfattar inte:

 • Anspråk på ersättning som har sin grund i en arbetsrättslig tvist.

 • Sådana ersättningsanspråk som anges i 4 § andra stycket förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering.

Anmärkning

Försäkringen omfattar enbart skadeståndsansvar. Den omfattar således inte böter eller viten.

3.4 Ansvarsskada

Vid skadeståndskrav, som grundas på en händelse som skett när denna försäkring gällt och som omfattas av försäkringen och överstiger självrisken, ska Kammarkollegiet utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, företräda myndigheten vid förhandlingar och eventuellt rättsligt förfarande samt betala det skadestånd som myndigheten är skyldig att utge.

3.5 Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att myndigheten i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska myndigheten hänvisa till ansvarsförsäkringen hos Kammarkollegiet. Myndigheten bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

3.6 Ersättningsregler

I förekommande fall lämnas ersättning till myndigheten med summan av:

 • Skadeståndet efter avdrag för vad myndigheten kan få ut av annan.

 • Rättegångs- eller skiljemannakostnader som myndigheten åläggs att betala och som myndigheten inte kan få ut av motpart eller annan.

 • Rimliga och skäliga kostnader för räddningsåtgärder och skadebegränsande åtgärder enligt bestämmelserna om räddningsplikt och skadebegränsning under 1.12.

Från denna summa görs avdrag för:

 • självrisk samt, därefter enligt

 • övriga regler som kan inverka på ersättningen, t.ex. reglerna under 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.12 och 1.13.

Ersättning lämnas med högst det riskbelopp som gällde på skadedagen, minskat med den självrisk som gällde vid samma tidpunkt.

Gå till innehållsförteckning